THẤT PHẬT TÁN BÁI GIÀ THA
Hán dịch: Sa môn Pháp Thiên
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

1. Tán Phật Tỳ Bà-thi

Nhạ ngạ nại ngu long dũng thuật la nẳng la lộ bố nhĩ đăng ngật lý bá bát trá dụng bả la hất đát mộ khất xoa nỉ xả tuyên vĩ bát thỉ dã năng để lý bà phược ma hộ già bá la nghiễm nẵng ma nhị đăng tô, ngạ đá ngạ để dựng đát tha đát ấm.

2. Tán Phật Thi-khí

A nan đá bá lê bà phược sa nga lê tất nhị ma nhạ duệ ma năng bát la xả minh khất sử dã lộ tuyên bát la ca thỉ cấu duệ nẵng hê đá dã đạt mô nẵng mô tốt đổ đát tát muội thức xí ninh nhĩ nẵng dã.

3. Tán Phật Tỳ-xá-phù

Tông vĩ thấp phược bộ vẫn một đặng tán nại la ca địa yết đế nhạ tăng phược ca địa yết đế nhạ tăng a nga lô già nhị phược nga đặng nghê dã nỉ, nẵng vĩ nẵng duệ nẵng tạt.

4. Tán Phật Câu-lưu-tôn

Dã tát duệ nổ la thỉ minh bát la để muội lý đã thú tỷ la lăng ngật lý đá bà để phược tốn đà lý diễm úc nổ muội phược lãm bổ sáp bá nhị phược na bộ đăng, đăng tông nỉ ngật la củ tế nại ma hạ mẫu nính nại lãm.

5. Tán Phật Ca-nặc-ca-mâu-ni

Vĩ ta lý noả vĩ nga đát mạt lệ nẵng tức đát ta vĩ la nghỉ ngỏa tát đát đát ê đá nổ ca lý noa hát đát đát mô vĩ ngạ đa muội nẵng duệ nẵng đăng tô la tức đăng yết nẵng yết mẫu niết nẵng ma ma dã hám.

6. Tán Phật Ca-diếp-ba

Bát la đát bát đát tả nhị ca la la thấp minh ngẩu lăng ta hạ ta la tố lý dã địa ca nỉ bát đá đế nhạ tăng lộ cú đát mộng tát phược nhả nẵng tị vẫn ninh dựng vẫn na mạt dã hám ca xả bát nẵng ma địa dựng.

7. Tán Phật Thích-ca Mâu-ni

Bài tán này lần đầu tiên đã đến Trung Hạ lưu hành, rút ở trong tập Chánh Mật Tam Tạng Tân Tán.

Phược chỉ dã thuật nha lệ bát la để mạo hằng lộ tuyên. Tố lý diễm thuật nhạ lệ lý phược bát na ma sán niễn dũ niết một lý đá thiết chỉ dã mẫu niết bát la nỉ bát tát đát tát muội nẵng mạc bá la ma ca lỗ nỉ ca dã thiết tất để lý

Tán Bồ tát Từ Thị hóa chủ đương lai

Muội đát lệ dã nẵng ma đổ sử đá la dã tát thổ dã tát duệ ca nhạ nẵng ma đát lý đá ê mạo địa lỗ đát bát thực đế chiếp tô ngạ đá tất lật thể vĩ diễm. Tát phược đát ma nẵng hảm bát la noa đố thấp minh đát tát muội.

Bài tán kết Hồi hương

Tốt đổ đát phược ma dã táp bát đá nhĩ nẵng nẵng để đá nẵng nẵng nghiệt đăng tả sắt sá ma mạo địa tát đát xoạ dã đát bôn nỉ dã mả ta sỉ đát ma bát la nỉ diễm niết la mạt dã tất đế nẵng bà tông đổ tát đát phược táp bát đá nhĩ nẳng tát đát phược tam ma bát đạ.

Bảy Phật quá khứ còn khen rồi
Tiếp xưng dương đương lai Từ Thị
Vô biên phước lợi con tạo được
Nguyện hết chúng sanh đều giải thoát.