Tán Phật 108 danh hiệu
– Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh quyển thứ 32 thuộc Luận tập bộ toàn.
– Thứ tự Kinh văn số 1678.
– Tây Thiên dịch kinh Tam Tạng Triêu Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Khanh Truyền Giáo Đại Sư Thần Pháp Thiên Phụng chiếu dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán.
– Sa Môn Thích Như Điển, Phương Trượng chùa Viên Giác Hannover, Đức Quốc dịch từ chữ Hán sang tiếng Việt nhân mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2551 nhằm ngày mồng một tháng bảy năm Đinh Hợi ( 2007) tại thư phòng chùa Viên Giác.

 

Quy mạng tất cả trí
Tất cả Thầy thế gian
Mâu Ni Pháp Vương lớn
Một trăm lẻ tám hiệu
Vô biên biển công đức
Đầy đủ những điềm lành
Hay diệt các hữu tình
Tội nghiệp cùng phiền não
Con nay quy mạng lễ
Tất cả đại kiết tường
Cứu độ những quần sanh
Làm cho được an lạc
Con nay quy mạng lễ
Bi Mẫn Đấng Lưỡng Túc
Đầy đủ nơi chúng sanh
Tất cả việc tốt lành
Con nay quy mạng lễ
Vô tướng đấng vô thượng
Thành tựu Trời trong Trời
Bí mật nghĩa rộng lớn
Như Lai chánh đẳng giác
Lợi lạc ở thế gian
Tối thượng trăm lẻ tám
Con nay nói về đó

1. Nam Mô nhứt thiết nghĩa thành tựu
2. Nam Mô đẳng chánh giác
3. Nam Mô nhứt thiết trí
4. Nam Mô Đại Thích Tử
5. Nam Mô nhứt thiết pháp tự tại vô úy
6. Nam Mô Đại Kim Tiên
7. Nam Mô Công Đức Hải
8. Nam Mô Như Lai
9.  Nam Mô Ứng Cúng
10. Nam Mô Thiện Thệ
11. Nam Mô Thế Tôn
12. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian giải
13. Nam Mô Ly nhứt thiết cấu nhiễm
14. Nam Mô tối thượng pháp đăng
15. Nam Mô Vô Úy Tịnh Phan Vương Tử
16. Nam Mô Cam Giá Vương Chủng
17. Nam Mô Cù Đàm
18. Nam Mô Nhựt Tộc
19. Nam Mô Kiết Tường Đại Mâu Ni
20. Nam Mô Lâm Nghi La Sa Tộc
21. Nam Mô Thiên Nhơn Sư
22. Nam Mô Thập Lực Hàng Ma Quân
23. Nam Mô Ly Quá Trừ Độc
24. Nam Mô Điều Ngự Trượng Phu
25. Nam Mô Diệu Giải Thoát
26. Nam Mô Trừ Chướng Ám
27. Nam Mô Chỉ Tức Hàng Chư Căn
28. Nam Mô Thanh Tịnh giới
29. Nam Mô Vô Cấu Vương
30. Nam Mô Diệt Tội Vô Ngã Tướng
31. Nam Mô Vô Kinh Vô Bố Úy
32. Nam Mô Đệ Nhứt Pháp Viên Mãn
33. Nam Mô Vô Biên Vô Khả Dụ
34. Nam Mô Đại Luận Sư
35. Nam Mô Hy Hữu Bất Tư Nghì Tinh Tấn
36. Nam Mô Tam Giới Thân Từ Phụ
37. Nam Mô Tam Minh Trí Tam Thế
38. Nam Mô Diệt Tam Độc
39. Nam Mô Cụ Tú Tam Biến Thông
40. Nam Mô Thuyết Tam Thừa Bồ Đề
41. Nam Mô Vô Tướng Diệc Vô Lão
42. Nam Mô Vô Ngã Vô Nhị Chấp
43. Nam Mô Vô Oán Vô Hý Luận
44. Nam Mô Vô Nghiệp Vô Bố
45. Nam Mô Thí Nguyện Vô Úy
46. Nam Mô Pháp Sư Tử Nhị Túc Tôn
47. Nam Mô Điều Phục Trừ Phiền Não
48. Nam Mô Tối Thượng Ý Thanh Tịnh
49. Nam Mô Minh Hạnh Túc
50. Nam Mô Tự Tại Biến Hóa Vương
51. Nam Mô Điều Phục Tâm Thanh Tịnh
52. Nam Mô Ly Trần Vô Thượng Sĩ
53. Nam Mô Chỉ Tức Nhứt Thiết Tội
54. Nam Mô Đắc Thanh Lương
55. Nam Mô Đắc Tịch Tĩnh
56. Nam Mô Cứu Độ Thế Gian Sư
57. Nam Mô Dũng Mãnh Đại Thanh Tịnh Trí
58. Nam Mô Viên Mãn Kiết Tường Tướng
59. Nam Mô Năng Trừ Oán
60. Nam Mô Sa Môn Nguyệt
61. Nam Mô Thích Sư Tử
62. Nam Mô Tác Thiện Thanh Tịnh Nghiệp
63. Nam Mô Lục Phật Pháp Trang Nghiêm
64. Nam Mô Lục Căn Thanh Tịnh Nhãn
65. Nam Mô Đệ Nhứt Lục Thần Thông
66. Nam Mô Lục Thú Hải Đáo Bỉ Ngạn
67. Nam Mô Vô Sư Tự Nhiên Giác
68. Nam Mô Thiện Thệ Đức Thành Tựu
69. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Vi Ái Lạc
70. Nam Mô Vô Đẳng Đại Trí Huệ
71. Nam Mô Hồng Nhập Tam Ma Địa
72. Nam Mô Nhứt Thiết Hữu Tình Lợi Ích Vương
73. Nam Mô Chơn Thật Hàng Chư Căn
74. Nam Mô Nhứt Thiết Thế Gian Tôn
75. Nam Mô Phổ Biến Hữu Tình Tinh Tấn giả
76.  Nam Mô Vĩnh Quá Luân Hồi khổ
77. Nam Mô Viên Mãn Chư Sở Cầu
78. Nam Mô Hàng Phục Đắc Tối Thắng Thuyết Tứ Đế
79. Nam Mô Đáo Bỉ Ngạn Độ Tha Đại Long Vương
80. Nam Mô Đắc Tối Thượng Niết Bàn
81. Nam Mô Tôn Sư Đại Phạm Hạnh
82. Nam Mô Đệ Nhứt Tịch Tĩnh Lạc
83. Nam Mô Bí Mật Tối Thắng Đại Trượng Phu
84. Nam Mô Điều Phục Thanh Văn Giả
85. Nam Mô Lợi Ích Chư Hữu Tình
86. Nam Mô Thế Gian Cúng Dường Xuất Thế Trí
87. Nam Mô Thánh Trí Chiếu Thế Gian
88. Nam Mô Ly Thế Pháp Lợi Dưỡng
89. Nam Mô Xuất Thế Vi Như Lai
90. Nam Mô Đại Pháp Chủ
91. Nam Mô Đại Pháp Vương
92. Nam Mô Điều Ngự Minh
93. Nam Mô Cứu Độ Đệ Nhứt Nhị Túc Tôn
94. Nam Mô Hành Nhẫn Nhục
95. Nam Mô Thiện Ý Đoan Nghiêm Tướng
96. Nam Mô Thiện Trì Thiện Giới Tướng
97. Nam Mô Kim Sắc Quang Thiện Thệ
98. Nam Mô Thiện Du Ái Tôn Trọng
99. Nam Mô Nhơn Sư Tử Kiết Tường Vân
100. Nam Mô Phật Đà
101. Nam Mô Vô Úy Độc Trừ Ám
102. Nam Mô Vô Biên Lợi Thế Gian
103. Nam Mô Vô Đẳng Tam Hữu Sư
104. Nam Mô Năng Đoạn Chư Kết Phược
105. Nam Mô Vô Ngã Tối Đệ Nhứt
106. Nam Mô Phổ Chiếu Nhứt Thiết Nhãn.
107. Nam Mô Chứng Lý Tịnh Huệ Nhãn
108. Nam Mô Tam Huệ Chơn Thật Nhãn

Như thế 108 tên gọi. Nếu lại có người vào mỗi sáng giờ Thìn phát tâm chí thành hoặc đọc tụng; hoặc lễ niệm; hoặc ức trì; hoặc thính văn, sẽ được tối thượng phước đức kiết tường. Cho đến tất cả phiền não và các tội nghiệp sớm được thanh tịnh, chẳng thọ luân hồi, thường được giải thoát cho đến thành Phật.

Công đức Mâu Ni thật to lớn
Con nay đọc tụng và lễ niệm
Hồi thí khắp đến các quần sanh
Đồng được chứng thành quả Bồ Đề

Tán Phật 108 danh hiệu – Hết

Dịch xong vào ngày mồng một tháng bảy năm Đinh Hợi
nhằm ngày 13 tháng 7 năm 2007 tại thư phòng chùa Viên Giác