Phật Bộ Tâm Ấn

Hai tay, bên phải đè bên trái, cùng xoa nhau bên trong, kèm dựng thẳng hai Luân (2 ngón cái)

Chân Ngôn là:

Úm, nhĩ nẵng nhĩ dực ca