Liên Hoa Bộ Tâm Ấn

Dùng Ấn trước, co Luân bên trái (ngón cái trái) vào trong lòng bàn tay.

Chân Ngôn là:

Úm, a rô lực ca