PHÁP HOA PHỔ HIỀN ĐÀ LA NI
Soạn dịch: HUYỀN THANH

𑖀𑖟𑖜𑖿𑖚𑖸 𑖟𑖜𑖿𑖚-𑖪𑖝𑖰 𑖟𑖜𑖿𑖚𑖯𑖪𑖨𑖿𑖝𑖡𑖰 𑖟𑖜𑖿𑖚-𑖎𑖲𑖫𑖩𑖸 𑖟𑖜𑖿𑖚𑖭𑖲𑖠𑖯𑖨𑖰_ 𑖭𑖲𑖠𑖯𑖨𑖰 𑖭𑖲𑖠𑖯𑖨-𑖢𑖝𑖰, 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠 𑖢𑖫𑖿𑖧𑖡𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱 𑖁𑖪𑖨𑖿𑖝𑖡𑖰, 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖥𑖯𑖬𑖿𑖧𑖯𑖪𑖨𑖿𑖝𑖡𑖰 𑖭𑖲-𑖁𑖪𑖨𑖿𑖝𑖡𑖰, 𑖭𑖽𑖑 𑖢𑖨𑖱𑖎𑖿𑖬𑖜𑖰, 𑖭𑖽𑖑 𑖡𑖰𑖨𑖿𑖑𑖯𑖝𑖡𑖰 𑖀𑖭𑖽𑖑𑖸, 𑖭𑖽𑖐𑖯𑖢𑖐𑖝𑖸, 𑖝𑖿𑖨𑖰-𑖀𑖠𑖿𑖪-𑖭𑖽𑖑 𑖝𑖲𑖩𑖿𑖧 𑖢𑖿𑖨𑖯𑖢𑖿𑖝_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖽𑖑 𑖭𑖦𑖝𑖰 𑖎𑖿𑖨𑖯𑖡𑖿𑖝𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖠𑖨𑖿𑖦 𑖭𑖲𑖢𑖨𑖱𑖎𑖿𑖬𑖰𑖝𑖸_ 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖨𑖲𑖝 𑖎𑖻𑖫𑖩𑖿𑖧 𑖀𑖡𑖲𑖐𑖝𑖸 𑖭𑖰𑖽𑖮-𑖪𑖰𑖎𑖿𑖨𑖱𑖚𑖰𑖝𑖸 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

ADAṆḌE DAṆḌA-VATI DAṆḌĀVARTANI DAṆḌA-KUŚALE DAṆḌASUDHĀRI_ SUDHĀRI SUDHĀRA-PATI, BUDDHA PAŚYANE_ SARVA DHĀRAṆĪ ĀVARTANI, SARVA BHĀṢYĀVARTANI SU-ĀVARTANI, SAṂGHA PARĪKṢAṆI, SAṂGHA NIRGHĀTANI ASAṂGHE, SAṂGĀPAGATE, TRI-ADHVA-SAṂGHA TULYA PRĀPTA_ SARVA SAṂGHA SAMATI KRĀNTE_ SARVA DHARMA SUPARĪKṢITE_ SARVA SATVA RUTA KAUŚALYA ANUGATE SIṂHA-VIKRĪḌITE SVĀHĀ

_Ý nghĩa của Đà La Ni:

A-daṇḍe: Bên trong cây Quyền Trượng chẳng sinh chẳng diệt

daṇḍavati: Đầy đủ quyền trị phạt

daṇḍāvartani: Sự sinh hoạt của cây quyền trượng

daṇḍakuśale: Sự tốt lành của cây quyền trượng

daṇḍasudhāri: Khéo cầm giữ cây quyền trượng

sudhāri: Khéo gìn giữ

sudhārapati: Thiện Trì Chủ

buddha paśyane: Đức Phật xem xét thấy

sarva dhāraṇi āvartani: Tất cả Tổng Trì hồi chuyển

sarva bhāṣyāvartani: Hồi chuyển tất cả ngữ ngôn

su-āvartane: Khéo hồi chuyển

saṃgha parīkṣaṇi: Sự thực nghiệm của Hợp Chúng (tăng già)

saṃgha nirghātani asaṃge saṃgāpagate tri-adhva-saṃga: Hợp Chúng (tăng già) không có đấu tranh, xa lìa sự đấu tranh, sự đấu tranh của ba đời

tulya prāpta sarva saṃgha samati krānte: Giống như đắc được bước đi trong Tính bình đẳng của tất cả Hợp Chúng (tăng già)

sarva dharma suparīkṣite: Khéo đã thành nghiệm tất cả Pháp Khéo léo dùng ngôn ngữ của tất cả Hữu Tình, thuận theo Sư Tử Thần Biến

svāhā: Quyết định thành tựu

_Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Khuyến Phát ghi nhận là: “Thế Tôn! Nếu có Bồ Tát được nghe Đà La Ni đó, thời nên biết là sức Thần Thông của Phổ Hiền. Nếu Kinh Pháp Hoa lưu hành trong cõi Diêm Phù Đề (Jambudvīpa), có người thọ trì thì nên tác niệm này: “Đều là sức Uy Thần của Phổ Hiền”.

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ấy, như Thuyết tu hành thì nên biết người đó thực hành Hạnh Phổ Hiền (Samanta-bhadracaryā), ở trong chỗ của vô lượng vô biên chư Phật gieo trồng căn lành thâm sâu, được các Như Lai dùng bàn tay xoa đỉnh đầu.

Hoặc chỉ cần viết chép thì người đó khi mệnh chung sẽ sinh lên cõi Trời Đao Lợi, khi ấy tám vạn bốn ngàn vị Thiên Nữ (Apsara) tấu mọi kỹ nhạc đi đến nghênh đón, người ấy liền đội cái mão bảy báu, ở trong nhóm Cung Nữ vui đùa khoái lạc, huống chi là người thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, hiểu nghĩa thú ấy, như Thuyết tu hành.

Nếu có người thọ trì, đọc tụng, hiểu nghĩa thú ấy. Khi người đó mệnh chung thời được chư Phật trao vào bàn tay, khiến cho chẳng sợ hãi, chẳng bị rơi vào nẻo ác, liền đi đến chỗ của Bồ Tát Di Lặc (Maitreya) trên cõi Trời Đâu Suất (Tuṣita). Bồ Tát Di Lặc với chúng Đại Bồ Tát có 32 tướng cùng nhau vây quanh, có trăm ngàn vạn ức vị Thiên Nữ làm quyến thuộc, rồi sinh trong cõi ấy.

Có Công Đức lợi ích của nhóm như vậy, thế nên người có Trí cần phải một lòng tự viết, hoặc sai người viết, thọ trì, đọc tụng, nghĩ nhớ chính đúng, như Thuyết tu hành”.

08/08/2015