𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼 _ 𑖡𑖦𑖺 𑖡𑖦𑖾 𑖭𑖝𑖿𑖪 𑖥𑖲𑖪𑖡𑖸𑖫𑖿𑖪𑖨 𑖦𑖮𑖯𑖥𑖺𑖐𑖯𑖧, 𑖀𑖭𑖦𑖭𑖦, 𑖀𑖦𑖰𑖝-𑖭𑖦, 𑖀𑖡𑖡𑖿𑖝-𑖭𑖦, 𑖐𑖐𑖡𑖭𑖦, 𑖝𑖿𑖨𑖰𑖥𑖪-𑖭𑖦, 𑖁𑖪𑖸𑖫-𑖭𑖦, 𑖢𑖨𑖦𑖯𑖨𑖿𑖞-𑖭𑖦, 𑖭𑖿𑖪𑖥𑖯𑖪-𑖭𑖦, 𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖭𑖦, 𑖀𑖨𑖕-𑖭𑖦, 𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠𑖸-𑖭𑖦, 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖭𑖦, 𑖠𑖨𑖿𑖦-𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝-𑖭𑖦, 𑖭𑖰𑖽𑖮-𑖪𑖰𑖬𑖦-𑖭𑖦, 𑖊𑖎-𑖡𑖧 𑖭𑖯𑖐𑖨 𑖪𑖰𑖫𑖲𑖟𑖿𑖠, 𑖁𑖩𑖺𑖎 𑖮𑖰 𑖮𑖰, 𑖩𑖤𑖿𑖠 𑖩𑖤𑖿𑖠, 𑖪𑖰𑖕𑖧 𑖪𑖰𑖕𑖧_ 𑖁𑖽, 𑖢𑖿𑖨𑖫𑖎𑖿𑖝𑖯 𑖡𑖧 𑖡𑖧_ 𑖮𑖽, 𑖓𑖰𑖨 𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖯𑖡 𑖭𑖽𑖥𑖺𑖐_ 𑖀𑖽, 𑖭𑖡 𑖀𑖩𑖧 𑖀𑖩𑖧 𑖠𑖨𑖿𑖦𑖯𑖐𑖿𑖨, 𑖠𑖨 𑖠𑖨, 𑖕𑖧 𑖕𑖧, 𑖮𑖳𑖽 𑖮𑖳𑖽 , 𑖠𑖦 𑖠𑖦 𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: OṂ _ NAMO NAMAḤ SATVA BHUVANEŚVARA MAHĀBHOGĀYA, ASAMASAMA, AMITA-SAMA, ANANTA-SAMA, GAGANASAMA, TRIBHAVA-SAMA, ĀVEŚA-SAMA, PARAMĀRTHA-SAMA, SVABHĀVA-SAMA, TATHĀGATA-SAMA, ARAJA-SAMA, ŚUDDHE-SAMA, BUDDHA-SAMA, DHARMA-TATHĀGATA-SAMA, SIṂHA-VIṢAMA-SAMA, EKA-NAYA SĀGARA VIŚUDDHA, ĀLOKA HI HI, LABDHA LABDHA, VIJAYA VIJAYA_ ĀṂ, PRAŚAKTĀ NAYA NAYA_ HAṂ, CIRA ADHIṢṬHĀNA SAṂBHOGA_ AṂ, SANA ALAYA ALAYA DHARMĀGRA, DHARA DHARA, JAYA JAYA, HŪṂ HŪṂ , DHAMA DHAMA SVĀHĀ

Đại Đà La Ni này là biển Đại Công Đức Viên Mãn của tất cả Như Lai Tâm để có thể sinh ra Bồ Đề Trí Chủng (hạt giống Trí Bồ Đề) thành tựu Nhất Thiết Trí Địa mà các Phật Pháp chẳng thể bằng. Tên Hiệu của Đà La Ni này, giả sử trăm ngàn na do tha câu chi kiếp cũng khó được nghe.

Nếu có người đối với Kinh Điển này, thọ trì đọc tụng, cung kính cúng dường thời chúng sinh của nhóm ấy khéo giải Tổng Trì, hay làm sống Tuệ Mệnh, trụ Như Lai Vị, thành tựu tất cả công đức.

Nếu có người đọc tụng Kinh này một biến, hai biến cho đến ba biến thì người ấy được Công Đức tối thượng. Hay diệt tất cả tội, hay chặt đứt tất cả phiền não, lại được gặp thẳng chư Phật, chẳng nhận tất cả lo buồn khổ não.

Nếu ở nơi vắng lặng, dưới gốc cây đơn độc, một lòng trì tụng thì người ấy được Pháp thành tựu tất cả, mọi người yêu kính.

Nếu có người ở rừng vắng rộng lớn, ngồi Kiết Già, tụng Kinh Điển này đủ 7 biến thì chẳng bao lâu người ấy được Đại Thiền Định, cắt đứt tất cả phiền não, lại được Phổ Hiền Bồ Tát ngồi Kiết Già hiện ra trước mặt.

Nếu có người tùy theo khả năng dùng hương hoa cúng dường, tụng Đà La Ni này cho đến lúc mệt mỏi nằm ngủ thì ở trong mộng thấy Phổ Hiền Bồ Tát duỗi bàn tay phải, tỏa ánh hào quang của Pháp rưới chiếu thân tâm và nói rằng: “Lành thay! Lành thay Phật Tử! Như Lai Đại Mạn Noa La chuyển thân mà được Đại Bồ Tát Vị ” thân tâm an lạc, đủ Đại Phước Đức Trí Tuệ, thường thấy Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát.

Nếu có người dùng Tâm Từ Bi vì tất cả chúng sinh, đọc tụng Kinh này thì người ấy được viên mãn mười Ba La Mật, diệt trừ tất cả tội dơ phiền não, lại được Trời Người vệ hộ, Như Lai khen ngợi rằng: “Phật Tử! Nếu ông y theo hành thời chẳng bao lâu sẽ vào địa vị của Phổ Hiền”

_ý nghĩa của Đà La Ni này là:

TADYATHĀ: Như vậy, liền nói Chú là

OṂ: Ba thân NAMO: Quy mệnh

NAMAḤ : Kính lễ

SATVA: Bậc Hữu Tình

BHUVANEŚVARA: Chủ của Thế Giới, chủ của Đại Địa

MAHĀ-BHOGĀYA: Đại tài vật, đại trân tài, đại thực

ASAMASAMA: Vô đẳng đẳng, không có gì ngang bằng

AMITA-SAMA: Vô lượng đẳng ANANTA-SAMA: Vô biên đẳng

GAGANA-SAMA: Hư không đẳng

TRIBHAVA-SAMA: Tam Hữu đẳng

ĀVEŚA-SAMA: Nhiệt Tâm đẳng

PARAMĀRTHA-SAMA: Đệ Nhất Nghĩa Đế đẳng

SVABHĀVA-SAMA: Tự Tính đẳng

TATHÀGATA-SAMA: Như Lai đẳng

ARAJA-SAMA: Vô trần cấu đẳng

ŚUDDHE-SAMA: Thanh tịnh đẳng

BUDDHA-SAMA: Phật đẳng

DHARMA-TATHĀGATA-SAMA: Pháp Như Lai đẳng

SIṂHA-VIṢAMA-SAMA: Sư Tử sai biệt đẳng

EKA-NAYA SĀGARA VIŚUDDHA: Đều khiến cho biển Nhất Lý Thú thanh tịnh

ĀLOKA: Xuất Thế Gian HI HI: Thật tốt, tốt thay

LABDHA LABDHA: đã đạt được, đã phát hiện được

VIJAYA VIJAYA: Tối thắng , tối thắng ĀṂ: Tràn đầy khắp cả

PRAŚAKTĀ: Vui dính với

NAYA NAYA: Lý thú, giáo nghĩa bên trong bên ngoài

HAṂ CIRA ADHIṢṬHĀNA SAṂBHOGA: Từ lâu xa tôi đã gia trì Báo Thân AṂ: Thành tựu

SANA: Từ thời cổ đại

ALAYA ALAYA: không có ngừng nghỉ, chẳng diệt DHARMĀGRA: Sự thượng diệu bậc nhất của Pháp

DHARA DHARA: Gia trì, gia trì

JAYA JAYA: Thắng, Tôn Thắng

HŪṂ HŪṂ: Khủng bố hai chướng bên trong bên ngoài

DHAMA DHAMA: Khiến cho dung hóa hai chướng bên trong bên ngoài

SVĀHĀ : Quyết định thành tựu

13/08/2015