Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Giảng Lục

Pháp sư Bảo Tịnh giảng thuật
Thôi Chú bình & Tôn Tử Á
kính lục
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm dịch
Sàigòn – 1972 – PL 2516

MỤC LỤC