KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA 
PHẨM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN GIẢNG LỤC

Pháp sư Bảo Tịnh Giảng Thuật 
Việt dịch: Hòa Thượng  Thích Trí Nghiêm
Giọng đọc: Diệu Hoa