Phụ Lục
NGHI THỨC TỤNG NIỆM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

1. Quán Âm Tán

Quán Âm Đại Sĩ
Bửu hiệu Viên Thông
Mười hai đại nguyện thệ hoằng thâm
Khổ hải độ mê tân cứu khổ tầm thanh
Các cõi đều hiện thân.
Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát Ma Ha Tát. (Xưng 3 lần)

2. Tụng Kinh Chú

Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Quán Thế Âm Bồ tát Phổ môn Phẩm. (Tụng 1 lần hoặc tụng thêm)
Đại Bi chú. (Tụng 3 lần hoặc 7, hoặc tụng thêm)
Ma Ha Bát nhã Ba la mật Đa Tâm Kinh.
(3 hoặc 7 lần)

3. Đại Quán Âm Tán

(Do Ấn Quang lão Pháp sư tân soạn)
Quán Thế Âm Thệ nguyện thâm
Độ sanh ra khỏi khổ luân
Hưng Từ Vận Bi khắp cõi trần
Thảy đều nhiếp nhập Phổ môn
Ba mươi hai ứng thị hiện thân
Rốt ráo khiến chứng Phật tâm
Thường niệm cung kính Quán Thế Âm
Tiêu tai cát khánh lâm
Thường niệm cung kính Quán Thế Âm
Tiêu tai cát khánh lâm.

4. Quán Âm Kệ 1

(Do Ấn Quang lão Pháp sư tân soạn)
Quán Âm thệ nguyện diệu khó nghì
Phó cảm ứng cơ chẳng mất thì
Cứu khổ tầm sanh đá hút sắt
Hiện thân thuyết pháp trăng đáy trì
Trần sát các cõi đều tế độ
Ta bà trong giới dũ lòng Từ
Ơn sâu muôn kiếp khen chẳng xứng
Mong thương ngu dại khắp hộ trì.
Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát.

5. Quán Âm Kệ 2

(1, 2 tùy dụng 1)
Phổ Đà lạc già thường vào Định
Tùy phó cảm khắp mọi nơi nơi
Tầm thanh cứu khổ đạo mê đời
Vậy nên hiệu là Quán Tự Tại
Nam mô Phổ Đà lưu ly thế giới Đại từ Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát ha tát.

6. Niệm Hồng Danh Bồ tát

(Trăm ngàn vạn tiếng càng nhiều càng tốt)
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát

7. Hồi Hướng Kệ

(Do Ấn Quang lão Pháp sư tân soạn)
Nguyện công đức trì tụng tốt này
Xin nhờ Đại sĩ dũ lòng thương
Tiêu trừ tự tha nghiệp xưa nay
Tăng trưởng ta người căn lành tốt.
Luôn kiếp hằng ôm lòng Đại Sĩ
Khắp cõi thường tu hạnh Bồ tát
Tột đời vị lai làm lợi ích
Khiến khắp hữu tình không họa hại.
(Nếu không thì giờ nhiều, tức từ kệ Quán Âm mà khởi niệm cũng được)