SỐ 220
KINH ĐẠI BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Hán dịch: Pháp Sư Huyền Trang
Việt dịch: Hòa Thượng Trí Nghiêm
Giảo chính: Hòa Thượng Quảng Độ

 

Thành Kính Đảnh Lễ Đấng Thế Tôn
Ngài Là Bậc Ứng Cúng Chánh Biến Tri

Tạng Thư Phật Học trân trọng giới thiệu bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển, hơn 5 triệu chữ, do Pháp Sư Huyền Trang Hán dịch, và được Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm khởi dịch từ năm 1973 đến năm 1980 mới hoàn tất. Do ban bảo trợ phiên dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ ấn hành vào năm 2003. Ban biên tập Tạng Thư Phật Học xin chân thành cám ơn chư tôn đại đức, Phật tử đã đánh máy và xin cúi đầu cung kính hướng về đảnh lễ Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, với lòng biết ơn thâm sâu công đức dịch Kinh của Ngài.

Bộ Kinh Đại Bát Nhã đăng trên trang nhà Tạng Thư Phật Học, được xếp theo Phẩm không theo Quyển, mỗi Phẩm chúng tôi đều nêu số quyển để tiện kiểm chứng. Ở mỗi Phẩm nếu quá ba quyển (tương đương từ 18 ngàn đến 24 ngàn chữ) thì lại chia theo trang 1, 2 v.v…..

 Thừa Sự Tăng Sai

  HỘI THỨ NHỨT
 1. Phẩm Duyên Khởi
 2. Phẩm Học Quán
 3. Phẩm Tương Ưng
 4. Phẩm Chuyển Sanh
 5. Phẩm Khen Ngợi Thắng Đức
 6. Phẩm Hiện Tướng Lưỡi
 7. Phẩm Dạy Bảo Trao Truyền
 8. Phẩm Khuyến Học
 9. Phẩm Vô Trụ
 10. Phẩm Bát Nhã Hành Tướng
 11. Phẩm Thí Dụ
 12. Phẩm Bồ Tát
 13. Phẩm Ma Ha Tát
 14. Phẩm Áo Giáp Đại Thừa
 15. Phẩm Biện Đại Thừa
 16. Phẩm Tán Đại Thừa
 17. Phẩm Tùy Thuận
 18. Phẩm Vô Sở Đắc
 19. Phẩm Quán Hạnh
 20. Phẩm Vô Sanh
 21. Phẩm Tịnh Đạo
 22. Phẩm Thiên Đế
 23. Phẩm Chư Thiên Tử
 24. Phẩm Thọ Giáo
 25. Phẩm Tán Hoa
 26. Phẩm Học Bát Nhã
 27. Phẩm Cầu Bát Nhã
 28. Phẩm Tán Chúng Đức
 29. Phẩm Nhiếp Thọ
 30. Phẩm So Sánh Công Đức
 31. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức Hồi Hướng
 32. Phẩm Khen Bát Nhã
 33. Phẩm Hủy Báng Bát Nhã
 34. Phẩm Khó Tin Hiểu
 35. Phẩm Khen Thanh Tịnh
 36. Phẩm Trước Và Chẳng Trước Tướng
 37. Phẩm Nói Tướng Bát Nhã
 38. Phẩm Ba La Mật Đa
 39. Phẩm Khó Nghe Công Đức
 40. Phẩm Ma Sự
 41. Phẩm Phật Mẫu
 42. Phẩm Chẳng Nghĩ Bàn
 43. Phẩm Biện Sự
 44. Phẩm Chúng Dụ
 45. Phẩm Chơn Thiện Hữu
 46. Phẩm Trí Hồ Hướng
 47. Phẩm Chơn Như
 48. Phẩm Bồ Tát An Trụ
 49. Phẩm Bất Thối Chuyển
 50. Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo
 51. Phẩm Hạnh Nguyện
 52. Phẩm Căn Già Thiên
 53. Phẩm Khéo Học
 54. Phẩm Đoạn Phân Biệt
 55. Phẩm Học Phương Tiện Thiện Xảo
 56. Phẩm Nguyện Dụ
 57. Phẩm Khen Tánh Chắc Thật
 58. Phẩm Chúc Lụy
 59. Phẩm Vô Tận
 60. Phẩm Dẫn Nhiếp Nhau
 61. Phẩm Đa Vấn Bất Nhị
 62. Phẩm Nói Thật
 63. Phẩm Xảo Tiện Hành
 64. Phẩm Học Đạo Khắp
 65. Phẩm Tam Tiệm Thứ
 66. Phẩm Vô Tướng Vô Đắc
 67. Phẩm Pháp Nghĩa Vô Nghĩa
 68. Phẩm Tước Các Công Đức
 69. Phẩm Các Pháp Bình Đẳng
 70. Phẩm Bất Khả Động
 71. Phẩm Thành Thục Hữu Tình
 72. Phẩm Nghiêm Tịnh Cõi Phật
 73. Phẩm Tịnh Độ Phượng Tiện
 74. Phẩm Vô Tánh Tự Tánh
 75. Phẩm Thắng Nghĩa Du Già
 76. Phẩm Pháp tánh Vô Động
 77. Phẩm Bồ Tát Thường Đề
 78. Phẩm Bồ Tát Pháp Dũng
 79. Phẩm Kết Khuyến

 HỘI THỨ HAI
 1. Phẩm Duyên Khởi
 2. Phẩm Hoan Hỷ
 3. Phẩm Quán Chiếu
 4. Phẩm Chuyển Sanh
 5. Phẩm Tướng Thiệt Căn
 6. Phẩm Thiện Hiện
 7. Phẩm Ly Sanh
 8. Phẩm Thắng Quân
 9. Phẩm Hành Tướng
 10. Phẩm Huyễn Dụ
 11. Phẩm Thí Dụ
 12. Phẩm Đoạn Chư Kiến
 13. Phẩm Lục Đáo Bỉ Ngạn
 14. Phẩm Nương Đại Thừa
 15. Phẩm Không Buộc Không Mở
 16. Phẩm Tam Ma Địa
 17. Phẩm Niệm Trụ Đẳng
 18. Phẩm Tu Trị Địa
 19. Phẩm Xuất Trụ
 20. Phẩm Siêu Thắng
 21. Phẩm Vô Sở Hữu
 22. Phẩm Tuỳ Thuận
 23. Phẩm Vô Biên Tế
 24. Phẩm Viễn Ly
 25. Phẩm Đế Thích
 26. Phẩm Tín Thọ
 27. Phẩm Tán Hoa
 28. Phẩm Thọ Ký
 29. Phẩm Nhiếp Thọ
 30. Phẩm Bảo Tháp
 31. Phẩm Phước Sanh
 32. Phẩm Công Đức
 33. Phẩm Ngoại Đạo
 34. Phẩm Trời Đến
 35. Phẩm Thiết Lợi La
 36. Phẩm Kinh Văn
 37. Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng
 38. Phẩm Đại Sư
 39. Phẩm Địa Ngục
 40. Phẩm Thanh Tịnh
 41. Phẩm Không Nêu Cờ
 42. Phẩm Bất Khả Đắc
 43. Phgẩm Phương Đông Bắc
 44. Phẩm Ma Sự
 45. Phẩm Không Hòa Hợp
 46. Phẩm Phật Mẫu
 47. Phẩm Chỉ Tướng
 48. Phẩm Thành Biện
 49. Phẩm Thuyền Đẳng Dụ
 50. Phẩm Sơ Nghiệp
 51. Phẩm Điều Phục Tham Đẳng
 52. Phẩm Chơn Như
 53. Phẩm Bất Thối Chuyển
 54. Phẩm Chuyển Bất Chuyển
 55. Phẩm Nghĩa Thậm Thâm
 56. Phẩm Mộng Hành
 57. Phẩm Hạng Nguyện
 58. Phẩm Căn Già Thiên
 59. Phẩm Tập Cận
 60. Phẩm Tăng Thương Mạn
 61. Phẩm Đồng Học
 62. Phẩm Đồng Tánh
 63. Phẩm Không Phân Biệt
 64. Phẩm Kiên Cố Chẳng Kiên Cố
 65. Phẩm Thật Ngữ
 66. Phẩm Vô Tận
 67. Phẩm Tương Nhiếp
 68. Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo
 69. Phẩm Thọ Dụ
 70. Phẩm Bồ Tát Hạnh
 71. Phẩm Thân Cận
 72. Phẩm Học Tất Cả
 73. Phẩm Tuần Tự
 74. Phẩm Vô Thường
 75. Phẩm Không Tạp
 76. Phẩm Các Đức Tướng
 77. Phẩm Thiện Đạt
 78. Phẩm Thật Tế
 79. Phẩm Vô Khuyết
 80. Phẩm Đạo Sĩ
 81. Phẩm Chánh Định
 82. Phẩm Phật Pháp
 83. Phẩm Vô Sự
 84. Phẩm Nói Thật
 85. Phẩm Tánh Không

HỘI THỨ BA
 1. Phẩm Duyên Khởi
 2. Phẩm Xá Lợi Tử
 3. Phẩm Thiện Hiện
 4. Phẩm Thiên Đế
 5. Phẩm Hiện Bảo Tháp
 6. Phẩm Xưng Dương Công Đức
 7. Phẩm Xá Lợi Phất
 8. Phẩm Phước Tụ
 9. Phẩm Tùy Hỷ Công Đức
 10. Phẩm Địa Ngục
 11. Phẩm Tán Thán Thanh Tịnh
 12. Phẩm Tán Thán Công Đức
 13. Phẩm Đà Ra Ni
 14. Phẩm Việc Ma
 15. Phẩm Hiện Thế Gian
 16. Phẩm Bất Tư Nghị Đẳng
 17. Phẩm Thí Dụ
 18. Phẩm Bạn Lành
 19. Phẩm Chơn Như
 20. Phẩm Tướng Bất Thối
 21. Phẩm Tướng Không
 22. Phẩm Căn Già Thiên
 23. Phẩm Xảo Tiện
 24. Phẩm Khi Học
 25. Phẩm Thấy Bất Động
 26. Phẩm Phương Tiện Thiện Xảo
 27. Phẩm Tuệ Đáo Bỉ Ngạ
 28. Phẩm Diệu Tướng
 29. Phẩm Thí Bình Đẳng
 30. Phẩm Phật Quốc
 31. Phẩm Tuyên Hóa

HỘI THỨ TƯ
 1. Phẩm Diệu Hạnh
 2. Phẩm Đế Thích
 3. Phẩm Cúng Dường Bảo Tháp
 4. Phẩm Xưng Dương Công Đức
 5. Phẩm Phước Môn
 6. Phẩm Tùy Hỷ Hồi Hướng
 7. Phẩm Địa Ngục
 8. Phẩm Thanh Tịnh
 9. Phẩm Khen Ngợi
 10. Phẩm Tổng Trì
 11. Phẩm Ma Sự
 12. Phẩm Thế Gian
 13. Phẩm Bất Tư Nghì
 14. Phẩm Thí Dụ
 15. Phẩm Trời Khen Ngợi
 16. Phẩm Chơn Như
 17. Phẩm Tướng Bất Thối
 18. Phẩm Tướng Không
 19. Phẩm Công Đức Sâu Xa
 20. Phẩm Căn Già Thiên
 21. Phẩm Biết Việc Ma
 22. Phẩm Thiện Hữu
 23. Phẩm Thiên Chủ
 24. Phẩm Vô Tạp Vô Dị
 25. Phẩm Tấn Tốc
 26. Phẩm Huyễn Dụ
 27. Phẩm Kiến Cố
 28. Phẩm Tán Hoa
 29. Phẩm Tùy Thuận

HỘI THỨ NĂM
 1. Phẩm Thiện Hiện
 2. Phẩm Thiên Đế
 3. Phẩm Bảo Tháp
 4. Phẩm Thần Chú
 5. Phẩm Xá Lợi
 6. Phẩm Kinh Điển
 7. Phẩm Hồi Hướng
 8. Phẩm Địa Ngục
 9. Phẩm Thanh Tịnh
 10. Phẩm Bất Tư Nghì
 11. Phẩm Ma Sự
 12. Phẩm Chơn Như
 13. Phẩm Thậm Thâm Tướng
 14. Phẩm Thuyền Đẳng Dụ
 15. Phẩm Như Lai
 16. Phẩm Bất Thoái
 17. Phẩm Tham Hành
 18. Phẩm Tỷ Muội
 19. Phẩm Mộng Hành
 20. Phẩm Thắng Ý Lạc
 21. Phẩm Tu Học
 22. Phẩm Trồng Căn Lành
 23. Phẩm Phó Chúc
 24. Phẩm Kiến Bất Động Phật

HỘI THỨ SÁU
 1. Phẩm Duyên Khởi
 2. Phẩm Thông Đạt
 3. Phẩm Hiển Tướng
 4. Phẩm Pháp Giới
 5. Phẩm Niệm Trụ
 6. Phẩm Pháp Tánh
 7. Phẩm Bình Đẳng
 8. Phẩm Hiện Tướng
 9. Phẩm Vô Sở Đắc
 10. Phẩm Chứng Khuyến
 11. Phẩm Hiền Đức
 12. Phẩm Hiện Hóa
 13. Phẩm Đà Ra Ni
 14. Phẩm Khuyên Răn
 15. Phẩm Nhị Hạnh
 16. Phẩm Tán Thán
 17. Phẩm Phó Chúc

HỘI THỨ BẢY
 1. Phẩm Mạn Thù Thất Lợi

HỘI THỨ TÁM
 1. Phẩm Na Già Thất Lợi

HỘI THỨ CHÍN
 1. Phẩm Kim Cương Năng Đoạn

HỘI THỨ MƯỜI
 1. Phẩm Lý Thú Bát Nhã

HỘI THỨ MƯỜI MỘT
 1. Phẩm Bố Thí Ba La Mật Đa

HỘI THỨ MƯỜI HAI
 1. Phẩm Tịnh Giới Ba La Mật Đa

HỘI THỨ MƯỜI BA
 1. Phẩm An Nhẫn Ba La Mật Đa

HỘI THỨ MƯỜI BỐN
 1. Phẩm Tinh Tấn Ba La Mật Đa

HỘI THỨ MƯỜI LĂM
 1. Phẩm Tĩnh Lự Ba La Mật Đa

HỘI THỨ MƯỜI SÁU
 1. Phẩm Bát Nhã Ba La Mật Đa