KINH MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT 

Hán dịch: Tam Tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập – Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Đức Uy, Huy Hồ, Thanh Thuyết, Kim Phượng, Kim Phụng, Thy Mai