KIM QUANG MINH KINH
HUYỀN NGHĨA

Đại sư Thiên Thai Trí Giả Đời Tùy giảng.
Học trò là Quán Đảnh ghi chép

Thực hiện cúng dường: Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Tải MP3