MẠN THÙ THẤT LỢI DIỆM MẠN ĐỨC CA VẠN ÁI BÍ THUẬT NHƯ Ý PHÁP

Hán văn: NHẤT HẠNH soạn dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Phàm nguồn gốc của Chân Ngôn Giáo từ sự vô thượng của Pháp Hộ Ma (Homa), Giáo bí mật trong đây là Ái Pháp vì cầu cho chúng sinh thời Mạt Thế kính yêu nên nói một Ấn Chân Ngôn, hay lợi ích cho chúng sinh

Trước tiên nói về Tượng. Thân ấy có 6 mặt 6 cánh tay 6 chân , ngồi trên con trâu cho nên nói là Lục Diện. Ba mặt trên đỉnh đầu thì mặt ở giữa có hình bồ tát nhu nhuyễn, trên đỉnh đầu của mặt ấy có Đức Phật A Di Đà (Amitābha).

Lại 6 cánh tay là: Bên trái:tay thứ nhất cầm Mâu, tay thứ hai cầm sợi dây, tay thứ ba cầm cây cung. Bên phải: tay thứ nhất cầm cây kiếm, tay thứ hai cầm cây gậy báu, tay thứ ba cầm mũi tên. Dùng điều ấy làm thế đo đúc.

Lại 6 chân là: Ba chân bên trái đứng tại bánh xe. Ba chân bên phải ở trên bánh xe ấy, phía dưới có con trâu, con trâu có bốn chân đứng trên tòa hoa.

Lại lưng tượng có lửa mạnh như màu hồng, lại như Phệ Lưu Ly. Trong lửa ấy, ngay bên dưới bàn chân phải của tượng có Dần Thần (Siṇḍura)

Thứ tự 12 Thần, chỉ Mùi Thân đối mặt

Lại nữa, Đàn là Thủy Viên Đàn, trong Đàn ấy để bánh xe có thể tu hành. Tăng Ích, Kính Ái, Tức Tai, Điều Phục đều có thể đặt để. Việc ấy được truyền miệng, lại đích thân truyền miệng

 

Tiếp lại nói một Ấn truyền miệng. Chú là:

Án, sắt-để-lý, ca la lỗ ba, hồng, khiếm, sa ha

OṂ_ ṢṬRI KĀLA-RŪPA HŪṂ KHAṂ SVĀHĀ

Dùng Ấn Chú đó hướng về Đức Phật, thành Phổ Lễ với thứ tự Quán Niệm

Lại nói Mạn Đà La Pháp.

Nội Viện: Minh Vương, lưng Minh Vương có Pháp Hình Văn Thù.

Ngoại Viện:Triệu Thỉnh Đồng Tử ở phương Đông, có hình như Đồng Tử, trên búi tóc sinh ngọn đèn, dùng cung tên

_Kế Thiết Ni Đồng Tử ở phương Đông Nam như hình bên trên, tay phải cầm Tam Giác Mâu, tay trái nắm quyền để ở eo lưng

_Cứu Hộ Tuệ Đồng Tử ở phương Nam như hình trên, tay trái ném bánh xe, tay phải Thí Vô Úy bên trên bàn chân phải

_ Ô Ba Kế Thiết Ni ở phương Tây Nam như hình trên, hai tay bưng cái bát hoa

_ Quang Cương Đồng Tử ở phương Tây, Quyền trái để ở eo lưng, tay phải cầm đuôi chim công.

_ Địa Tuệ Đồng Tử ở phương Tây Bắc, tay phải nắm Tam Cổ như Kim Cương Tạng Vương

_ Vô Cấu Quang Đồng Tử ở phương Bắc như hình trên, quyền trái để ở eo lưng, trên tay phải có sợi dây

_ Bất Tư Nghị Đồng Tử ở phương Đông Bắc, quyền trái để ở eo lưng, tay phải cầm cây kiếm, vật trên mặt đất làm thế đánh

Mỗi một thân có năm màu đứng ở bánh xe, bên dưới bánh xe có con sư tử. Như vậy nói Pháp

_Nói Pháp thành tựu. Trên đỉnh núi cao làm một Tịnh Thất, 49 ngày không nói, không đốt lửa, như Pháp, mãn túc trăm vạn biến. Sau đó sẽ được Pháp thành tựu

Tiếp đến Pháp thành tựu. Nói Phù

Như Pháp truyền miệng

ĐỊA PHÙ

 

THIÊN PHÙ

Như vậy nói xong, chúng sinh thời Mạt Thế tin nhận phụng hành.

DIỆM MA ĐỨC CA ÁI PHÁP _MỘT QUYỂN (Hết)_

 

Bảo Nguyên, năm thứ hai, tháng bảy, ngày 23

Ở Trú Phòng trong viện Tây Minh của chùa Khuyến Tu, một lần xem xét đối chiếu xong

Tăng TRÍ HẢI

27/12/2008