KIM CƯƠNG DƯỢC XOA SÂN NỘ VƯƠNG
TỨC TAI ĐẠI UY THẦN NGHIỆM NIỆM TỤNG NGHI QUỸ

Hán dịch: Nam Thiên Trúc Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ Kim Cương Thủ Hư Không Khố Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-pāṇi-gagana-gañja) quán sát các Đại Bồ Tát, tám Bộ của hàng Trời Rồng ở cung Trời rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākyamuṇi) rẳng:”Xưa kia, cách nay vô lượng câu chi đại kiếp, vì cầu Pháp cho nên lưu chuyển Khí Thế Gian, có nhiều hàng Ba Tuần Vương (Papyan-māra-rāja) khiến cho con phần lớn thoái lui Phật Pháp. Nguyện xin Đức Bạc Già Phạm (Bhagavān:ThếTôn) lắng nghe, bày hiện Quyền Thân nói Đại Uy Thần Nghiệm Chân Ngôn

Đức Phật nói:”Muốn hiện Quyền Thân nào ?”

Đáp rằng:”Nguyện hiện hình Đại Thánh Kim Cương Dược Xoa, Phật quá khứ đã hiện, Phật hiện tại đang hiện, Phật vị lai sẽ hiện. Nay con chẳng phải quá khứ, chẳng phải hiện tại, chẳng phải vị lai…hiện Tức Tai Tam Muội Phẫn Nộ của con để thủ hộ Phật Pháp, thương nhớ hữu tình”

Đức Phật nói:”Lành thay ! Đại Thánh muốn hộ trì Phật Pháp, thương nhớ hữu tình. Nhân Giả hãy khéo có thể hiện Quyền, nói Đại Linh Nghiệm Chân Ngôn. Ta với Nhân Giả cùng nhau nói Chân Ngôn Từ Hộ Trì

Tức thời chưa đứng dậy đã hiện ba mặt, sáu cánh tay, đại uy phẫn nộ làm hình độc ác. Dùng bảy báu, Anh Lạc trang nghiêm thân. Thân ấy dài lớn vô lượng, toàn thân rực lửa nóng bức như khói lửa uy mãnh của kiếp Hoả, ngoái nhìn bốn phương như Thú Vương dũng mãnh, tụng Chân Ngôn.

Trước tiên người Hành Trì nâng Chỉ Vũ (tay trái) làm Linh Quyền (Quyền của cái chuông) đễ trên vú, dùng Quán Vũ (tay phải) làm cây kiếm cột buộc trên đầu gối. Đem Chỉ Vũ (tay trái) cộng với chữ Ác (Aḥ) thứ nhất trở ngược quyền dắt lùi lại, cộng với Tông Ác (Vaṃ Aḥ) thứ hai trở ngược Quán Vũ (tay phải), tức hai tay như thế Phượng Uy mổ gạo cùng với Ác Hạ (Aḥ Ha) thứ ba trên ngón tay, vỗ lóng tay phát ra tiếng cộng với Cảm (Kaṃ) thứ tư dẫn hai vũ (2 tay) xoa chuyển, cộng với Phát Tra (Phaṭ) thứ năm trợ trên dưới Chỉ Quán (2 tay) trở ngược ba lần dùng quyền ràng cột thân, để bên trái đỉnh đầu, chuyển ba lần thành Tịch Trừ, chuyển bên phải ba lần thành Kết Giới. Sau đó đem Ấn đều đè hợp bốn lần, mắt giận dữ, miệng bạo nộ, Thể rất đáng sợ, tụng Minh Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mãn đa một đà nam (1) a mạo ca dã (2) vĩ nẵng dã (3) ác (4) tỳ chỉ ca dã, phộc nhật la, ám (5) thiết đốt-lô tông ác (6) đạt ma, tát phộc tra ca nhĩ, vĩ già lý ninh, vĩ già lý ninh (7) thiết đốt-lô, hồng, ác (8) cật-lý cật-lý (9) già ninh, già ninh, già già ninh (10) cảm (11) ô tổ ma la ninh, thiết đốt- lô, hồng (12) bạt chiết la, bạt chiết la (13) đa già ninh dã (14) đa già ninh dã (15) sa phát-tra (16) sa-phát tra (17) hồng, phát tra (18)”

Khi Đức Phật nói Chân Ngôn này thời ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo sáu cách. Cung Điện mà hàng Ma Hề Thủ La (Maheśvara), chúng Đại Tự Tại Lực Vương cư ngụ thảy đều tán động, chẳng được an ổn, đều vân tập đến dùng đỉnh đầu đội Dược Xoa Kim Cương (Yakṣa-vajra) “Nguyện xin Đại Lực Tôn thương xót khiến cho con không có sợ hãi, được uy đức an vui “

Dược Xoa Vương (Yakṣa-rāja) bạch Phật rằng:”Nhóm Ma Vương này đã lo lắng như nguyện gì, làm gì”

Đức Phật nói:”Do tạm sai khiến, có thể xót thương nhóm này được an vui”

Liền hứa với nhóm này xong. Tức thời Ma Vương bạch với Phẫn Nộ Vương (Krodha-rāja) rằng:”Tôi đều cùng chung gia thêm Thần Lực thủ hộ Phật Pháp, đều lui tan”.

Nếu có người ác kết oán với người Thiện, khởi nhiễu não thì Pháp Sư cần phải vẽ tượng Thần Nghiệm Phẫn Nộ Vương tuỳ ý lớn nhỏ, làm Đàn Tam Giác hướng về phương mà người ấy đã cư ngụ, tác tâm ác, tụng Đại Linh Nghiệm Chân Ngôn bên trên, mỗi ngày ba Thời 21 biến. Đủ ba ngày xong thì người ác bị chết, quyến thuộc không còn sót.

Nếu muốn cho sống lại, lấy rễ hoa sen giã thành nhỏ vụn, dùng Đại Bi Tam Muội Chân Ngôn một ngày một đêm nhịn ăn, đủ 108 biến tức người ác với quyến thuộc sống lại, đối với Phật Pháp khởi quy kính.

Hai tay hợp quyền, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) làm miệng hang (cốc khẩu) bật phát, tâm khởi Đại Bi. Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam, già vĩ bà-la, thiết đốt lô, ô hồng, saphộc hạ”

Muốn được Phật Pháp đại linh nghiệm. Trước tiên ở trước tượng, làm cái Đàn vuông rộng bốn khuỷu tay, trong Đàn để vật khí lớn bằng đồng trắng chứa đầy nước thơm. Từ ngày mồng một của tháng đến ngày mười lăm, đốt hương rải hoa chí thành lễ kính. tụng Đại Linh Nghiệm Chân Ngôn ngày đêm không gián đoạn, chẳng thường ngủ say, luôn bền chắc tinh tiến. Vả chẳng an cư, đứng ở chẳng yên, nội trong ngày mười lăm không được đoạn tuyệt, tụng đủ mười vạn biến thì Dược Xoa Vương tự hiện thân gia trì cho người trì tụng, liền nhớ thương xót hữu tình nên hiện bày hình tượng màu nhiệm, ắt Bồ Đề của hai đời làm sao chẳng thành tựu. Liền tuỳ vui, sợ hãi nhận sự gia trì của Tôn Phẫn Nộ (Krodha-nātha) này. Thời giả sử các người ác, Ma ác, cầm thú ác cho đến Yểm Đảo, Cổ Thuật, Si Mỵ, Võng Lượng, hàng Quỷ Thần ác…khởi tâm ác muốn gây não hại Hành Nhân, xa gần hướng đến nơi hành nhân trụ, tức trong đường đi tự bị giết hại. Thần Nghiệm này vây quanh ngoài ba mươi dặm khiến không có các chướng ngại.

Lại Kim Cương Dược Xoa (Vajra-yakṣa) vì ban cho Điều Phục nên nói Đại Uy Nộ Vương Căn Bản Đại Tâm Chân Ngôn (Chú Ấn đó rất bí mật cho nên chẳng thể bày rõ ở Nghi Quỹ. Tức tại quyển riêng, gần gũi A Xà Lê, phụng sự mới có thể tập học, rất kín đáo vậy)

Lúc tụng Chú này thời tất cả Ma Vương Quỷ chúng chẳng được an ổn, rất sợ hãi. Như Đại Linh Nghiệm Chân Ngôn không có khác. Chú Ấn riêng.

Nếu muốn hành Chú này, như Thánh Bất Động Tôn Niệm Tụng Nghi Quỹ mà tác Pháp. Trước tiên quỳ gối phải sát đất, chí tâm quy mệnh tất cả Phật Bồ Tát, sám hối tội chướng sinh tử từ vô thuỷ. Tuỳ vui với căn lành mà tất cả chư Phật, Bồ Tát đã gom tập. Khuyến thỉnh tất cả Như Lai, Thánh Chúng. Phát Tâm Bồ Đề, cúng dường chư Phật.

Tức Chân Ngôn khuyến thỉnh là:

“Án, phộc nhật-la, dược-xoa dã đa đa, na già lê na, vĩ bổ tra, hồng hồng, sa-phộc hạ”

Chân Ngôn tắm rửa tượng là:

“Án, hồng sa bà lỗ nễ-dã, ham”

Chân Ngôn dâng Át Già (Ārgha) là:

“Án, a pha-la để ninh, hồng”

Chân Ngôn dâng toà ngồi là:

“Án, vĩ ca ni, tả la ni, ác”

Chân Ngôn mặc áo, đeo chuỗi Anh Lạc là:

“Án, củ ni củ ni, tát củ ni dã, y ”

Chân Ngôn hiến hương, hoa, đèn, hương xoa bôi là:

“Án, ma ni, na già già na, tam ma tam ma củ hiến đề, ác, sa-phộc hạ”

Khen ngợi Dược Xoa Kim Cương là:

Phộc nhật-la ái đốt la dược khất xoa

Phộc nhật-la để lý ninh, vĩ bổ-lê, hạ ninh

Phộc nhật-la, ma ha dược khất-xoa, dược khất-xoa bà ninh già ninh dã, ác”

Sinh ý ưa thích vui vẻ, có thể tụng Kệ khen ngợi này

Lành thay ! Lành thay Ác Dược Xoa

Thương xót loài hữu tình chúng con

Tượng không thể sánh, hoá hàm linh

Điều gì thuận làm Pháp não nào

Chân Ngôn gia trì tràng hạt (sổ châu) là:

“Án, phộc nhật-la, thọ ni”

Chân Ngôn phụng tống là:

“Án, vĩ cật-sái gia, hồng ác”

Bên trên đã nói Chân Ngôn của mười loại cúng dường khen ngợi, đều dùng chày Kim Cương Tam Cổ. Dựng chày trong hai tay để ngang trái tim, tụng mỗi một Chân Ngôn, đều nên tưởng tuôn ra uy đức.

Chân Ngôn chấp trì Kim Cương Cổ là:

“Án, tham lung, phộc nhật-la, hề ninh vĩ phệ, phộc nhật-la, ác”

Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn, hợp hai lạng thuốc viên, đều nắm trong hai lòng bàn tay, ngồi bên cạnh người bị vướng nạn, tụng Đại Linh Nghiệm Chân Ngôn bảy biến, gia trì người bị vướng nạn, xoa bôi sau lưng thì một thời được giải thoát tất cả chướng nạn, tất cả miệng lưỡi, chết đột ngột, đoản mạng….

Nếu muốn gấp rút giết người ác. Vẽ tượng, để tên họ của người đó trong góc đầu tiên của Đàn Điều Phục, vót tre trúc làm cây đinh đóng thẳng trong bụng của hình người , tụng Đại Linh Nghiệm Chân Ngôn, dùng tâm bạo nộ, chú 108 biến, một biến một lần đánh ngã.

Lại muốn gấp rút cột trói người ác khiến quy về Phật Đạo, dùng tâm ác tụng Đại Chú ba biến, lấy đá đen (hắc thạch) cộng với Phát Tra (Phaṭ) lúc sau, quay vòng bên trong bàn tay thì tự nhiên bị cột trói

Nếu muốn mở bỏ, tụng Đại Từ Tam Muội Minh ba biến liền tược tâm như cũ, liền nói:”Từ nay về sau, quy y Phật Đạo, rốt ráo chẳng được sinh khởi Tà Kiến, tâm chẳng lành”

Nếu muốn tự được người nữ xinh đẹp (hảo nữ) với khiến người khác được. Lấy vỏ cây Tùng, viết tên họ của người nữ, cột trước tượng, tụng Đại Từ Tam Muội Chân Ngôn bảy biến, khải bạch với Uy Nộ Vương từ mẫn cho nên Người nữ xinh đẹp tự mình nương theo tâm, chẳng khiến sinh tâm khác, tự từ cung trạch đi đến, yêu bám người chồng, không có niệm khác “Thà làm vợ kẻ khác chẳng làm chồng kẻ khác, chồng vừa lòng vợ, vợ vừa lòng chồng…” một lòng một hướng quy phục làm vợ của vợ chồng lúc sau, thường phát Tâm Bồ Đề, luôn giáo hoá người chồng.

Lại muốn được Quan Vị. Ở trước tượng, chí tâm đốt hương, bày mọi loại cúng dường, ba ngày ba đêm cho đến khoảng bảy ngày bảy đêm, có thể tụng Đại Từ Tam Muội Chân Ngôn cầu nguyện thì ước nguyện không có một điều gì chẳng thành. Liền tác Pháp Tăng Ích, tự thành tựu.

Chỉ có lúc tu hành Pháp thời tuỳ theo niệm, hướng về phương xa, tinh tế bày phương như Đàn Hộ Ma. Tác Pháp xong, muốn ra khỏi Đạo Trường, tụng Chân Ngôn này, phát khiển Thánh Chúng. Chân Ngôn là:

“Án, phộc nhật-la dược khất-xoa, để na để tha-dã tỳ, hồng hồng, ác”

Lúc nói mọi loại Pháp uy đức sân nộ này thời tất cả Ma Oán bị điều phục, tăng thêm hộ vệ, nguyện hộ trì Phật Pháp. Chính vì thế cho nên Hành Giả khi tu tập thì cẩn thận đừng khởi tâm ác gây hại người khác.

Người có Trí khéo gặp đường lối bí mật (Bí Đạo) này, lúc rối loạn chẳng được tụng Chú. Chỉ trừ người nhuyễn hoà nhẫn nhục, tuỗi đã bốn mươi đã được thuận mình thuận người.

Này bậc Trí ! Nếu người ấu trĩ hành, lúc ưa thích tập tụng thời chẳng được Đạo Giải Thoát, tuỳ tự gây tổn hại cho mình, gây tổn hại cho người..rất lỗi lầm vậy.

Hành Giả phần lớn nên có Từ Bi, lợi ích tất cả hữu tình giới, ra khỏi nhà, tuỳ ý mà chuyển đọc Đại Thừa, trụ Địa Bất Thoái Chuyển.

 

KIM CƯƠNG DƯỢC XOA NIỆM TỤNG NGHI QUỸ (Hết)

20/02/2010