LƯƠNG HOÀNG SÁM

Biên soạn: Thiền Sư Chí Công & Chư Đại Pháp Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Vên Giác
Giảo chánh: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng, Thy Mai, Thanh Thuyết, Nguyễn Đông