LUẬT NGŨ PHẦN
(Di-sa-tắc bộ Hòa hê ngũ phần luật – Mahīśāsaka-vinaya)
Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh
Việt-dịch: Hòa thượng Thích Đỗng Minh
Diễn đọc: Kim Phụng