Du Già Bồ Tát Giới Giới Bổn
Pháp sư Thiên Nhân giảng
Chuyển ngữ: Liên Hải và Hạnh Chơn
Biên tập: Minh Tâm
Thuyết minh: Tuấn Anh