KINH VÔ LƯỢNG THỌ TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC
Hán dịch: Pháp Sư Khang Tăng Khải – Việt dịch: Hòa Thượng Thích Chân Thường
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng