PHẬT NÓI KINH TỊCH TRỪ TẶC HẠI CHÚ

Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nam mô Phật

Nam mô Pháp

Nam mô Tăng

Nam mô bảy vị Phật đời quá khứ

Nam mô chư Phật

Nam mô các Thầy và Đệ Tử

Nam mô Mặc Lợi Tiết Lợi Quỷ Thần Vương

Lễ xong liền nói Chú này khiến cho Chú của con đều theo như nguyện

Phương Bắc có ngọn núi tên là Kiện Đà Ma Ha Thuật có vị Quỷ Thần Vương tên là Mặc Lợi Uẩn Lợi cư ngụ. Vị ấy có bốn chị em. Thế nào là bốn ?

An Đàn Ni (Andhani), Diêm Ma Ni (Yamani), Ế Ma Ni (yemani), Vô Ha Ni  (uhani)

An Đàn Ni khiến cho giặc bị mù mắt

Vô Ha Ni (? Diêm Ma Ni ) khiến cho giặc đứng yên

Ế Ma Ni khiến cho giặc ngồi yên

Vô Ha Ni khiến cho giặc ngu si, mê man như là Au La Lợi, Vô La Lợi, Đàn Chì Giá, Ba Đầu Ma, Già Ca Lợi sẽ khiến cho miệng răng của giặc không mở ra được (bị câm)

[Thần Chú là: ANDHANI YAMANI YEMANI UHANI _ ANDHANI

YEMANI UHANI _ ŚULĀLI ULĀLI _DHANTIJA PADMA _ CAKRA]

Đi đến giải rõ ràng liền được thoát

Nói Chú như vậy xong, liền nói là:”Ta vì người (họ tên…. ) cầu xin mà làm ủng hộ, trừ bỏ Tà Hại khiến cho được an ổn

Bắt đầu phúng tụng Kinh này thời nên vào ngày 29 trong tháng, ở trước mặt Đức Phật thắp 7 ngọn đèn, đốt Giao Hương, rải hoa, nói Chú này 7 lần. Sau đó chú nguyện xin Mặc Lợi La Quỷ Thần Vương khiến cho được Phước Đức. Cũng vì vị ấy thắp đèn , đốt hương, rải hoa

Lại vì Quỷ Tử Mẫu thắp bảy ngọn đèn, đốt hương, rải hoa

Cũng nên nói Kinh này bảy lần, sau đó Chú rồi cáo (báo cho biết). Nên nói như vậy liền theo như nguyện

PHẬT NÓI KINH TỊCH TRỪ TẶC HẠI CHÚ

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 14/12/2008