PHẬT NÓI KINH TỨC TRỪ TẶC NẠN ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại nước Ma Già Đà cùng với các Đại Chúng vây quanh kinh hành đến ở bên cạnh vườn cây Am La trong sườn núi Đế Thích thuộc núi Vi Đề Hứ

Lúc đó, đột nhiên Tôn Giả A Nan nhìn thấy chúng giặc cướp rất ác từ xa đi đến. Nhìn thấy xong rất ư sợ hãi, tâm ôm nỗi lo buồn, lông trên thân dựng đứng

Thời Tôn Giả A Nan mau chóng đến chỗ Đức Phật ngư. Đến nơi xong, chắp tay bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nay con từ xa nhìn thấy có giặc cướp rất ác. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà cứu giúp”

Khi ấy Đức Thế Tôn nghe Tôn Giả A Nan nói xong liền bảo A Nan rằng: “Ông sợ giặc cướp ư ?!”

A Nan bạch Phật rằng: “Rất sợ! Bạch Đức Thế Tôn “

Đức Phật bảo: “A Nan! Ông đừng sợ hãi. Ta có Đà La Ni hay trừ nạn giặc cướp” Lúc ấy Tôn Giả A Nan nghe Phật nói xong thời tâm sinh vui vẻ, nói rằng:

“Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà tuyên nói”

_Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Đại Luân Kết Giới Đà La Ni là:

“Đát nĩnh tha (1) A dương lộ ca (2) bát la lộ kế (3) y cai a đề bát đế (4) ngẫu lý, hiến đà lý (5) tán noa lý (6) ma đăng nghĩ (7) nhạ ngu lý (8) bổ ca tế (9)”

*)TADYATHĀ: AYAṂ LOKA PARALOKE EKAI-ADHIPATI GAURĪ GANDHARĪ CAṆḌALĪ MATAṄGĪ JAṄGULĪ PUKKASĪ

Khi ấy Đức Thế Tôn nói Đà La Ni đó xong, liền bảo Tôn Giả A Nan rằng: “Nay ông có thể qua đó, dùng Đà La Ni này , mỗi mặt rộng khoảng 12 do tuần nên tác Kết Giới, khiến được an ổn, ngưng trừ nạn giặc cướp cho đến nhóm đao, kiếm, khí trượng cũng chẳng thể xâm hại. Lại nữa hay khiến cho các giặc cướp ác ấy chẳng lìa chốn cũ (bản xứ) như Đào Gia Luân (?)

Lại nữa A Nan! Nếu có người gặp nạn giặc cướp thời nên dùng dây chỉ màu trắng, dùng Đà La Ni này gia trì bảy biến, kết làm bảy gút. Khi qua được nạn liền cởi bỏ , ắt hết thảy chúng giặc cướp đều như bị cấm cột chẳng thể gây nạn”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh đó xong thời Tôn Giả A Nan với các Đại Chúng nghe điều Phật nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

PHẬT NÓI KINH TRỪ TẶC NẠN ĐÀ LA NI

_Hết-

Hiệu chỉnh xong vào ngày 04/02/2015

Print Friendly, PDF & Email