KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM
Hòa thượng Tuyên Hóa giảng thuật
Việt dịch: Tỳ kheo Thích Nhuận Châu 
Sản xuất & Ấn hành: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Tổng hợp