PHẬT HỌC VĂN TẬP
Tác giả: Pháp sư Sướng Hoài
Phụ tá Tác Giả chọn lọc
Việt dịch: Sa Môn Thích Thắng Hoan
Sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Thùy Duyên