TÁNH KHÔNG VÀ KINH KIM CANG
Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
Diễn đọc: Diệu Hằng