42 THỦ NHÃN ẤN-PHÁP
Do cố Hòa-thượng Tuyên-Hóa đã dùng Kệ-tụng giảng giải bằng Trung Văn
Do cố Hòa-thượng Thiền-Tâm đã dịch ra Việt văn, trong Kinh Quán Âm Đại-Bi Tâm Đà-Ra-Ni
Trích dẫn các nguồn Kinh do cố cư sĩ Huyền Thanh Việt dịch
Dịch kệ: cư sĩ Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Tạng Thư Phật Học đúc kết và Ấn hành
Phật lịch 2565
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ

 

KỆ “XƯNG TÁN” BỒ-TÁT QUÁN-THẾ-ÂM
của hòa thượng TUYÊN HÓA

Thủ nhãn thông thiên đại tổng trì
Chấn động tam thiên thế giới thì
Hữu duyên vô duyên hàm nhiếp hóa
Từ bi phổ độ Diêm phù đề

Nam-mô Thiên-Thủ Thiên-Nhãn Quán-Thế-Âm Bồ-Tát Quảng-Ðại Viên-Mãn Vô Ngại Ðại-Bi Tâm Ðà-Ra-Ni.