LINH VĂN CỦA TRỜI ĐẤT CỨU THẾ GIỚI
(Thiên Địa Linh Văn Cứu Thế Giới)
Hòa thượng Tuyên Hóa & Các đệ tử
Việt dịch: Ban phiên dịch Vạn Phật Thánh Thánh
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm