PHẬT NÓI KINH THÍ NHẤT THIẾT VÔ ÚY ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh Truyền Pháp Đại Sư, Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) nhóm THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn du hành đến rừng Am Một La ở nước Ma Già Đà, trụ trong Đế Thích Nham trên núi Vi Đề Hứ.

Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ đi đến chỗ Đức Phật ngự, bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con có nỗi sợ hãi! Ấy là A Tu La ở trong đêm dài tìm đến gây nhiễu loạn. A Tu La là oán địch của con. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con tuyên nói Pháp Môn ủng hộ” Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Đế Thích Thiên Chủ rằng: “Này Thiên Chủ! Ta có Đà La Ni tên là Thí Nhất Thiết Vô Úy. Pháp này khéo hay làm tất cả việc, hay trừ tất cả bệnh, lại hay cấm chỉ (cấm đoán, chận đứng) tất cả bàng sinh, hay giải tất cả oán phộc (sự cột trói bởi oán)

Nếu có A Tu La với các La Sát, Bộ Đa, tất cả Tà Dị cho đến nơi chấp giữ của tất cả các Quỷ Thần ác. Ấy là nơi chấp của Tà Ác, Thiên Chấp, Long Chấp, Dạ Xoa Chấp, Càn Thát Bà Chấp, Khẩn Na La Chấp, Tần Na Dạ Ca Chấp, Mẫu Quỷ đẳng Chấp thảy đều tiêu diệt được.

Lại nữa, nếu có loài hút Tinh Khí, loài ăn vòng hoa, loài gây chướng khi sinh đẻ, loài ăn thứ chẳng sạch… thảy đều trừ khiển được

Lại nữa, nếu có tất cả bệnh sốt rét với các tật bệnh của nhóm: Phong, vàng da, đàm ẩm, cũng đều tiêu tan. Tất cả đấu chiến, tranh tụng, trận địch thảy đều phá hoại được

Nay Ta vì ông nói Đà La Ni này để làm ủng hộ. Đà La Ni là:

1_ Đát nãnh tha

2_ Y nê

3_ Di nê

4_ Bát-la di nê

5_ Bát-la di nê lý

6_ Ngô lý

7_ Mô lý

8_ Mô sắt-đá

9_ Na chi

10_ Phộc chi

11_ Kha la chi

12_ Kha la ni

13_ Nga noa ni

14_ Nga noa, bát-la nga ni

15_ Nga noản nga ni

16_ Mô ni

17_ Bát-la để mô ni

18_ Ca lý

19_ Bát-la ca lý

20_ Tán nê

31_ Bát-la để tán nê

22_ Vĩ nghệ

23_ Bát-la để vĩ nghệ

24_ A để vĩ nghệ

25_ Tô na

26_ Ngô noa

27_ Mô ha

28_ Bát-la mô ha

29_ Mô noa

30_ Bát-la mô noa

31_ Na thiết nễ

32_ Bát-la na thiết nễ

33_ Đà phộc nễ

34_ Bát-la đà phộc nễ

35_ Phộc lạc-nga nễ

36_ Bát-la phộc lạc-nga nễ

37_ Niết-lý đa nễ

38_ Bát-la niết-lý đa nễ

39_ Cốt-lỗ đạt nễ

40_ A để cốt-lỗ đạt nễ

41_ Hạ na hạ na

42_ Vĩ hạ na, vĩ hạ na

43_ Tát lý-phộc nột sắt-tra, bát-la nột sắt-tra na thiết dã

44_ Tát lý-phộc bạt dã, bát-la na

45_ Lạc xoa, lạc xoa, hàm

46_ Tát lý-phộc mê đề bạt dã

47_ Nột sắt-tra, thiết đốt-lỗ, đắc tắc-ca la, năng sắt-tra-lỗ ba nại-la phệ tỳdược

48_ Tát ba lý phộc lam

49_ Cật nỉ, cật nỉ

50_ Tát lý-phộc tát đỏa, hứ đế

51_ La đế, na mạc tát lý-phộc một đà nam, toa hạ

Thí Nhất Thiết Vô Úy Đà La Ni này. Nếu có người trì tụng thì nên dùng sợi dây sạch, gia trì 41 biến rồi cột trên đỉnh đầu. Hoặc gia trì vào hạt cải trắng, hoặc gia trì vào Ngưu Hoàng thì tùy theo chỗ dùng , liền được thành tựu.

Lại nữa, nếu dùng hương xoa bôi (Gandha: đồ hương) gia trì một biến rồi xoa bôi thân phần của mình, tức như mặc giáp trụ, dũng mãnh không sợ hãi, chẳng bị đao gây thương tích, chẳng bị trúng chất độc.

Lại nữa, chẳng bị sự cột trói ràng buộc của các bệnh sốt rét phát ra theo chu kỳ: một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày phát bệnh một làn. Chẳng bị lửa thiêu đốt, chẳng bị nước cuốn chìm, chẳng bị Chú gây hại, chẳng bị Quỷ Mỵ, chẳng bị bệnh não, chẳng vướng vào tất cả cái chết đột ngột, chết yểu.

Lại Đà La Ni này khéo hay làm các sự nghiệp tương ứng. Tất cả Pháp thành tựu thảy đều hòa hợp. Làm các việc thành tựu, không có gì không thành tựu. Đều hay chế chỉ (chế ngự, chận đứng) Pháp mà người khác đã làm, chẳng bị người khác cột trói. Hay phá Tà Minh, tự Pháp tùy chuyển. Tất cả Ma Chướng đều hay trừ khiển được. Tất cả Chấp Mỵ đều hay giải tán được.

Nếu kẻ có Sở Chấp mà chẳng thể trừ thì cái đầu sẽ bị phá nát thành bảy phần như cành cây A Lê”

_Bấy giờ, Đế Thích Thiên Chủ nghe lời Phật nói thời hớn hở vui mừng, làm lễ rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH THÍ NHẤT THIẾT VÔ ÚY ĐÀ LA NI

_Hết_

04/10/2008