PHẬT NÓI KINH
THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ _ Nước Nhạ Lan, chùa Mật Lâm, Tam Tạng được ban áo tía là THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong núi Thứu Phong tại thành Vương Xá cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm 1250 người với các trăm ngàn câu chi na dữu đa Bồ Tát đến dự. Lại có trăm ngàn câu chi na dữu đa Phạm Vương, Đế Thích, Hộ Thế, các hàng Đại Chúng…. cung kính vây quanh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi Kiết Già trên tòa Cát Tường Bảo Tọa Sư Tử. Khi ấy Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trật áo hở vai phải, qùy gối phải sát đất , chiêm ngưỡng Tôn nhan (Khuôn mặt của Đức Thế Tôn) không chớp mắt, chắp tay cung kính, hớn hở vui mừng cúi đầu lễ dưới chân Đức Phật rồi bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nguyện xin Đức Thế Tôn vì con mà nói Kinh  Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa khiến cho các chúng sinh được nghe Pháp đó gặt được phước đức to lớn, quyết định tiêu trừ tất cả nghiệp chướng, ngày sau mau được Vô Thượng Bồ Đề. Nếu có chúng sinh phát Tâm chí thành, thọ trì đọc tụng Chân Ngôn này thì tùy theo ước nguyện mong cầu , quyết định thành tựu, không vướng các Ma nạn (ách nạn do Ma gây ra)”.

Lúc đó Đức Thế Tôn bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Lành thay, khéo nói lời này! Lành thay Thiện Nam Tử! Ông hay chí tâm như vậy, vì các chúng sinh khiến cho họ được an vui sống lâu.

Thiện Nam Tử! Ông nên lắng nghe, chí tâm nghe ta nói Kinh Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các chúng sinh nghe nói Pháp này sẽ được đại Phước Đức, tất cả nghiệp chướng đều tiêu trừ, quyết định mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Nếu có chúng sinh phát tâm thọ trì Chân Ngôn này thì không vướng các Ma nạn , đều được thành tựu”.

Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Hỡi Đức Thế Tôn Thiện Thệ! Hãy nói để khiến cho các chúng sinh được an vui”.

Ngay lúc ấy  Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa tên là Giải Thoát tất cả chúng sinh. Từ Định khởi xong, tại Hào Tướng ở ngay Tam Tinh phóng tỏa trăm ngàn câu chi na dữu đa ánh sáng. Ánh sáng to lớn này chiếu khắp tất cả các cõi Phật, hết thảy chúng sinh nương nhờ ánh sáng soi chiếu đều được quyết định chứng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tất cả chúng sinh trong hết thảy Địa Ngục đều được an vui, các cõi Phật chấn động theo 6 cách, từ những đám mây phía trên chư Phật tuôn mưa hương Diệu Chiên Đàn, Trầm Thủy…. cúng dường .

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa này thì hết thảy tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, mỗi một vị phát khởi tâm bình đẳng, phát khởi tâm Từ Mẫn, phát khởi tâm Tư Niệm Lợi Tha, phát khởi tâm Mau lìa tất cả tội chướng, phát khởi mọi loại tâm lợi ích, phát khởi tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Các ông hãy lắng nghe! Nay ta vì ông nói Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn là:

Nẵng mạc xá cát-dã mâu nẵng duệ, đát tha ngã đá dã, lạt-hạt đế, tam ma dược ngật tam một đà dã. Đát nễ-dã tha: Mâu ninh, mâu ninh, ma hạ mẫu nẵng duệ, sa-phộc hạ 

𑖡𑖦𑖾  𑖥𑖐𑖪𑖝𑖸  𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸  𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧  𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸  𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧 𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_  𑖦𑖲𑖜𑖰   𑖦𑖲𑖜𑖰  𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

NAMAḤ  BHAGAVATE  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ: OṂ_  MUṆI   MUṆI  MAHĀ-MUṆĀYE  SVĀHĀ

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Thánh Phật Mẫu Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn này. Tất cả chư Phật do đây mà được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Anuttarā-samyaksaṃbuddhi). Ta cũng do Tiểu Tự Bát Nhã Ba La Mật Đa Chân Ngôn này cho nên được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề. Xưa kia có Đức Phật tên là Thích Ca Mâu Ni Như Lai , Ta ở chỗ của Đức Phật ấy nghe được Pháp này. Đức Phật đó nói rằng: “Như vậy tất cả chư Phật ba đời, do Pháp này mới được thành Phật

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng: “Nay Ta vì ông mà thọ ký riêng. Ông ở nhân gian , trong đời vị lai được thành Phật Đạo, hiệu là Phổ Tán Quang Minh Cát Tường Bảo Phong Vương Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác Ông được lắng nghe Pháp màu nhiệm như vậy, nên cần phải thọ trì đọc tụng. Hoặc tự mình viết chéo hoặc dạy người viết, suy tư giải rõ, lại hay vì tất cả chúng sinh rộng nói nghĩa này khiến họ viết chép Kinh này và thọ trì đọc tụng ở trong nhà của mình, ắt đời vị lai mau được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề . Khi ấy tất cả Như Lai đồng chứng cho các ông. Nay Ta vì ông lại nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni là:

Đát nễ-dã tha: Án, nhạ dã nhạ dã , bát nạp-ma tịch thấp phộc mính, tát la tát lị ni, vĩ lị vĩ lị, vĩ la vĩ lị, xí lị xí lị, nễ phộc đá nỗ bá la ninh, một độ đá la ni, bố la ni bố la dã, bà ngã phộc đế. Tát lật-phộc thương, ma ma (chỗ này xưng tên) bố la dã , tát lật-phộc tát đát-phộc nan tả. Tát lật-phộc phộc lật-ma phộc la noa ninh, vĩ thú đà dã, vĩ thú đà dã, một đà địa sắt-xá ninh nẵng, sa-phộc hạ 

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼 _ 𑖕𑖧  𑖕𑖧-𑖢𑖟𑖿𑖦   𑖀𑖝𑖰  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖦𑖸, 𑖭𑖨  𑖭𑖨𑖯𑖜𑖰, 𑖪𑖱𑖨𑖰  𑖪𑖱𑖨𑖰, 𑖪𑖱𑖨  𑖪𑖱𑖨, 𑖪𑖱𑖨𑖰, 𑖓𑖰𑖨𑖰  𑖓𑖰𑖨𑖰, 𑖟𑖸𑖪𑖝𑖯  𑖀𑖡𑖲𑖢𑖯𑖩𑖡𑖰  𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱, 𑖢𑖳𑖨𑖿𑖜𑖰  𑖢𑖳𑖨𑖯𑖧  𑖥𑖐𑖪𑖝𑖰 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖯𑖽𑖓, 𑖭𑖨𑖿𑖪 𑖎𑖨𑖿𑖦  𑖀𑖪𑖨𑖜𑖰, 𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖯𑖧  𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖯𑖧, 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠  𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖡  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: OṂ _ JAYA  JAYA-PADMA   ATI  SVĀME, SARA  SARĀṆI, VĪRI  VĪRI, VĪRA  VĪRA, VĪRI, CIRI  CIRI, DEVATĀ  ANUPĀLANI  BUDDHADHĀRAṆĪ, PŪRṆI  PŪRĀYA  BHAGAVATI _ SARVA  SATVĀNĀṂCA, SARVA KARMA  AVARAṆI, VIŚODHĀYA  VIŚODHĀYA, BUDDHA  ADHIṢṬHANA  SVĀHĀ

Đức Phật bảo Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát: “Pháp thắng diệu Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này hay sinh ra mẹ của tất cả Phật Bồ Tát. Nếu có chúng sinh tạm nghe Pháp này thì hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt. Công Đức của Pháp này dù cho tất cả Phật với chúng Bồ Tát trải qua trăm ngàn câu chi kiếp cũng chẳng thể nói hết được . Nếu hay thọ trì đọc tụng Đà La Ni này tức cùng vào trong tất cả Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn Trường) được nhận Quán Đỉnh. Lại như thọ trì tất cả Chân Ngôn đều được thành tựu”

Khi ấy Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Vì sao nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này?”

Đức Thế Tôn bảo rằng: “ Ta vì thương xót tất cả chúng sinh lười biếng ít phương tiện khéo cho nên nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này khiến họ thọ trì đọc tụng. Hoặc tự mình viết chép, hoặc dạy người khác viết thì tất cả chúng sinh của nhóm ấy mau chứng Vô Thượng Bồ Đề. Như vậy Thế Tôn đã khéo nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đà La Ni này”.

Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Pháp này thật chưa từng có! Thế Tôn! Pháp này thật chưa từng có! Đức Thiện Thệ Thế Tôn vì muốn cứu độ tất cả chúng sinh lười biếng ít phương tiện khéo, khiến cho được lợi ích an vui mà nói Pháp nhiệm màu này”.

Khi Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thì các Đại Thanh Văn, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, tất cả Trời, Người, A Tô La, Ngạn Đạt Phộc… của Thế Gian nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành, làm lễ rồi lui ra.

PHẬT NÓI KINH
THÁNH PHẬT MẪU TIỂU TỰ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA
_Hết_

29/11/2007