BỐN NGÀY TRAI CỦA ĐẠI THỪA
Hán dịch: Không biết người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bốn ngày Trai là: Ngày mồng tám tháng hai, ngày mồng tám tháng tư, ngày mồng tám tháng năm, ngày mười lăm tháng bảy

Ba tháng Trường Trai của năm là: Tháng Giêng, tháng năm, tháng chín Sáu ngày trai là: ngày mồng tám, ngày 14, ngày 15, ngày 23, ngày 28, ngày 30 Mười ngày Trai là:

Ngày mồng một của tháng có Thiện Ác Kiêu Đồng Tử giáng hạ

(Thiếu ngày mồng tám)

Ngày 14 Sát Mệnh Tứ Lục giáng hạ

Ngày 15 có Ngũ Đạo Đại Thần giáng hạ

Ngày 18 có Diêm La Vương giáng hạ

Ngày 23 có Thiên Đại Tướng Quân giáng hạ

Ngày 24 có Đế Thích giáng hạ

Ngày 28 có Thái Sơn Phủ Quân giáng hạ

Ngày 29 có Tứ Thiên Vương giáng hạ

Ngày 30 có Thiên Tào Địa Phủ giáng hạ

1_ Ngày mồng một có Đồng Tử giáng hạ, niệm Định Quang Như Lai Phật, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong bốn mươi kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Đao Thương

2_ Ngày mồng tám có Thái Tử giáng hạ, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong ba mươi kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Phẩn Thảo

3_ Ngày 14 có Sát Mệnh giáng hạ, niệm một ngàn vị Phật đời Hiền Kiếp, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hoạch Thang

4_ Ngày 15 có Ngũ Đạo Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm A Di Đà Phật, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong hai trăm kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hàn Băng

5_ Ngày 18 có Diêm La Vương giáng hạ, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong chín mươi kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Kiếm Thụ ,

6_ Ngày 23 có Thiên Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm Lô Xá Na Phật, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Ngạ Quỷ.

7_ Ngày 24 có Thái Sơn Phủ Quân giáng hạ, niệm Địa Tạng Bồ Tát, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong chín mươi kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Tài Tiệt

8_ Ngày 28 có Thiên Đế Thích giáng hạ, niệm A Di Đà Phật, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp,  chẳng bị đọa vào Địa Ngục Thiết Cứ

9_ Ngày 29 có bốn vị Thiên Vương (Tứ Thiên Vương) giáng hạ, niệm Dược Vương Dược Thượng Bồ Tát, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Ngại Ma,

10_ Ngày 30 có Đại Phạm Thiên Vương giáng hạ, niệm Thích Ca Mâu Ni Phật, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong tám ngàn kiếp, chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hàn Băng.

_Hết_