Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà (Huyền Thanh)

Bài Kệ Ca Ngợi Đức Phật A Di Đà (Huyền Thanh)
Tạng Luận, Thi Kệ Tịnh Độ

BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Hán dịch: Đàm Loan Pháp Sư sáng tác
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Nam mô A Di Đà Phật (Giải thích tên là Vô Lượng Thọ bên cạnh Kinh phụng tán, cũng nói là an dưỡng)

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Phương Tây hiện tại cách cõi này
Mười vạn ức cõi An Lạc Độ
Phật Thế Tôn hiệu A Di Đà (Amita)
Con nguyện vãng sinh, quy mệnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc (Sukhavati)

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Thành Phật đã trải qua mười Kiếp
Thọ mệnh chính yếu không có lượng
Hào quang Pháp Thân tràn Pháp Giới
Chiếu đời tối tăm, nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Ánh sáng Trí Tuệ chẳng thể lường
Nên Phật có hiệu Vô Lượng Quang (Amitābha)
Biết lường các tướng được ánh sáng
Thế nên cúi lạy Chân Thật Minh (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Hào quang Giải Thoát không hạn đủ
Nên Phật có hiệu Vô Biên Quang (Amita-prabhāsa)
Người chạm ánh sáng, lìa Có (hữu) Không (Vô)
Thế nên cúi lạy Bình Đẳng Giác (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Mây sáng (quang vân) không ngại như hư không
Nên Phật có hiệu Vô Ngại Quang (Apratihata-raśmirāga-prabha)
Tất cả có ngại (hữu ngại) được sáng bóng
Thế nên đỉnh lễ Nan Tư Nghị (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Ánh sáng trong sạch không có đối
Nên Phật có hiệu Vô Đối Quang (Asamāpta-prabha)
Gặp ánh sáng này, trừ Nghiệp buộc
Thế nên cúi lạy Tất Cánh Y (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Phật Quang chiếu sáng đứng bậc nhất
Nên Phật có hiệu Quang Diễm Vương (Prabhā-śkhotsṛṣṭa-prabha)
Ba đường đen tối, được mở sáng
Thế nên đỉnh lễ Đại Ứng Cúng (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Hào quang Đạo sáng, màu siêu tuyệt
Nên Phật có hiệu Thanh Tịnh Quang (Śuddha-prabha)
Được ánh sáng chiếu, trừ tội cấu
Đều được giải thoát, nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Từ Quang xa phủ, ban an lạc
Nên Phật có hiệu Hoan Hỷ Quang (Pramuditā-prabha)
Nơi ánh sáng đến được Pháp vui
Cúi đầu đỉnh lễ Đại An Uỷ (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Phật Quang hay phá ám Vô Minh
Nên Phật có hiệu Trí Tuệ Quang (Prajña-prabha)
Tất cả chư Phật, chúng ba Thừa
Đều cùng khen ngợi, nên cúi lạy
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Ánh sáng chiếu khắp tất cả thời
Nên Phật có hiệu Bất Đoạn Quang (Nibandhanīya-prabha)
Hiểu sức ánh sáng, Tâm chẳng đứt
Đều được vãng sinh, nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Ánh sáng, trừ Phật, không thể lường
Nên Phật có hiệu Nan Tư Quang
Chư Phật mười phương khen Vãng Sinh
Xưng Công Đức ấy, nên cúi lạy
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Thần Quang lìa tướng, chẳng thể gọi
Nên Phật có hiệu Vô Xưng Quang
Nhân Quang (ánh sáng) thành Phật Quang sáng chói
Chư Phật đã khen, nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Quang Minh chiếu sáng hơn nhật (mặt trời) nguyệt (mặt trăng)
Nên Phật có hiệu Siêu Nhật Nguyệt Quang
Phật Thích Ca khen, còn chẳng hết
Cho nên cúi lạy Vô Đẳng Đẳng (Đức Hiệu của Phật)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Thương sót che giúp con
Khiến mầm Pháp tăng trưởng
Đời này với đời sau
Nguyện Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm
Bồ Tát (Avalokiteśvara)
Nguyện cùng các chúng sinh.
Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ
Tát (Mahā-sthāma-prāpta)
Nguyện cùng các chúng sinh.
Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chư Bồ Tát
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Nguyện cùng các chúng sinh.
Sinh về nước An Lạc

_ Khắp vì Thầy, Tăng, cha mẹ với Thiện Tri Thức, chúng sinh trong Pháp Giới…đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước của Đức Phật A Di Đà. Quy mệnh sám hối
_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
A Di Đà Phật Sơ Hội Chúng
Thanh Văn, Bồ Tát… số vô lượng
Thần Thông xảo diệu, chẳng thể tính
Thế nên cúi lại Hội rộng lớn (quảng đại hội)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát
Đều là Nhất Sinh Bổ Phật Xứ
Trừ Bản Nguyện ấy, thề rộng lớn
Muốn độ thoát khắp các chúng sinh
Nhóm Công Đức của rừng báu này
Một lòng chắp tay, cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát
Các Thanh Văn của nước An Lạc
Hào quang một tầm như Lưu Tinh
Hào quang Bồ Tát bốn ngàn dặm
Như Trăng mùa Thu, ánh vành tía
Tập Phật Pháp Tạng vì chúng sinh
Nên con đỉnh lễ Đại Tâm Hải
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
An Lạc: vô lượng Ma Ha Tát
Lại Quán Thế Âm, Đại Thế Chí
Ở trong chúng Thánh, đứng bậc nhất
Từ Quang chiếu sáng cõi Đại Thiên
Hầu hai bên Phật, hiển Thần Nghi
Độ kẻ có duyên chẳng tạm dừng
Như Đại Hải Triều (thuỷ triều của biển lớn) chẳng mất thời
Đại Bi, Đại Thế Chí như vậy
Một lòng cúi đầu mặt làm lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Chúng sinh sinh về nước An Lạc
Thảy đều có đủ băm hai (32) Tướng
Trí Tuệ đầy đủ, vào Pháp sâu
Thông đạt Đạo Yếu chẳng thể tính
Tuỳ căn nhanh chậm (lợi độn) thành tựu Nhẫn
Hai Nhẫn cho đến chẳng thể tính
Túc Mệnh, năm Thông thường tự tại
Đến Phật chẳng vướng nẻo tạp ác
Trừ sinh phương khác, đời năm Trược
Thị hiện đồng như Đại Mâu Ni (Đức Phật Thích Ca)
Sinh nước An Lạc thành lợi lớn
Thế nên chí tâm cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật An Lạc: Bồ Tát nương Phật Thần (Thần Lực của Phật)
Khoảng một bữa ăn đến mười phương
Số Thế Giới Phật chẳng thể đếm
Cung kính cúng dường các Như Lai
Hoa, hương, Kỹ Nhạc theo niệm hiện
Lọng báu, phướng, phan tuỳ ý tuôn
Trân Kỳ tuyệt thế không tên gọi
Rải hoa cúng dường báu thù dị
Hoá thành lọng hoa, sáng chói soi
Hơi thơm xông ướp tràn vòng khắp
Lọng hoa, vật nhỏ…bốn trăm dặm
Cho đến che khắp một cõi Phật
Tuỳ trước sau, thứ tự hoá đi
Các Bồ Tát ấy đều vui thích
Ở trong hư không tấu nhạc Trời
Nhã Tán, Đức Tụng, khen Phật Tuệ
Nghe nhận Kinh Pháp, cúng dường xong
Chưa hết bữa ăn, bay trở lại
Thần Lực tự tại chẳng thể lường
Nên con đỉnh lễ Vô Thượng Tôn
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Các Bồ Tát nước Phật An Lạc
Có thể tuyên nói tuỳ Trí Tuệ
Thân mình, vạn vật quên Ngã Sở (cái của Ta)
Sạch như hoa sen chẳng dính bụi
Đi, đến, tiến, dừng như bơi thuyền
Lợi an làm việc, buông ưa ghét
Đấy vậy, giống rỗng (Śūnya: Không), chặt hai Tưởng
Thắp đuốc Trí Tuệ chiếu đêm dài
Ba Minh, sáu Thông đều đã đủ
Vạn Hạnh Bồ Tát thông tim mắt
Công Đức như vậy nhiều vô biên
Thế nên chí tâm cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
An Lạc: chúng Thanh Văn, Bồ Tát
Người, Trời: Trí Tuệ đều thông suốt
Thân tướng trang nghiêm không khác nhau
Chỉ thuận phương khác, nên bày tên
Dung nhan đoan chính không thể sánh
Hình vóc tinh vi khác Người, Trời
Thân của Hư Vô, Thể Vô Cực
Thế nên đỉnh lễ Bình Đẳng Lực
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Ý Nguyện được sinh nước An Lạc
Thảy đều trụ ở nhóm Chính Định
Nước ấy không (không có) Tà Định, Bất Định
Chư Phật đều khen, nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Nghe được Phật Hiệu A Di Đà
Tâm tin, vui vẻ thích chỗ nghe
Cho đến một niệm chuyên chí tâm
Hồi hướng nguyện sinh, đều được đến
Chỉ trừ năm Nghịch, chê Chính Pháp
Nên con đỉnh lễ, nguyện vãng sinh
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
An Lạc: nhóm Bồ Tát, Thanh Văn
Ở Thế Giới ngày, không phương kia
Thích Ca Vô Ngại Đại Biện Tài
Sắp xếp, giả mượn bày chút phần
Đem người bần tiện so vua chúa
Vua chúa lại so Kim Luân Vương
Như vậy chuyển rộng đến sáu Trời
Thứ tự tướng hình như khởi đầu
Dùng sắc tượng Trời ví cõi ấy (cõi An Lạc)
Gấp ngàn vạn ức chẳng sánh bằng
Đều là Nguyện Lực Pháp Tạng (Dharma-kara) làm
Cúi đầu đỉnh lễ Đại Tâm Lực
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Trời, Người, tất cả có chỗ tu
Thảy đều xưng muốn, nên nghĩ đến
Một báu, hai báu, vô lượng báu
Tuỳ Tâm hoá làm vật thọ dụng
Nhà cửa, ăn uống đều như thế
Nên con cúi lạy Vô Xưng Phật
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Các kẻ vãng sinh đều đầy đủ
Sắc thân trong sạch không thể sánh
Thần Thông, Công Đức với cung điện
Trang phục trang nghiêm như sáu Trời
Ứng Khí (vật đựng thức ăn), bát báu tự nhiên đến
Món ăn trăm vị thoắt chốc đầy
Thấy sắc, ngửi hương, Ý muốn ăn
Đột nhiên no đủ được vui thích
Ấy là trong sạch, không chỗ dính
Việc xong, hoá đi…Cần, hiện lại
BÌnh yên khoái lạc, đến Nê Hoàn (Nirvāṇa: Niết Bàn)
Thế nên chí tâm cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Mười phương cõi Phật: chúng Bồ Tát
Với các Tỳ Khưu sinh An Lạc
Vô lượng vô số chẳng thể tính
Đã sinh, đang sinh, với sẽ sinh
Đều từng cúng dường vô lượng Phật
Nhiếp lấy trăm ngàn Pháp bền chắc
Đại Sĩ như vậy đều vãng sinh
Thế nên đỉnh lễ A Di Đà
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Nếu nghe Đức Hiệu A Di Đà
Vui vẻ khen kính, tâm quy y
Đưới đến một niệm, được lợi lớn
Tức làm đầy đủ báu Công Đức
Giả sử lửa đầy cõi Đại Thiên
Cũng nên qua thẳng, nghe tên Phật
Nghe A Đi Đà chẳng thoái lui
Thế nên chí tâm cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Thần Lực vô cực A Đi Đà
Mười phương vô lượng Phật đã khen
Phương Đông: hằng sa các nước Phật
Bồ Tát vô số đều đến gần
Cũng lại cúng dường nước An Lạc
Bồ Tát, Thanh Văn, các Đại Chúng
Nghe nhận Kinh Pháp, tuyên Đạo hoá
Chín phương còn lại cũng như vậy
Thích Ca Như Lai nói Kệ Tụng
Vô lượng Công Đức nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Vô lượng chúng Bồ Tát đi đến
Gieo trồng gốc Đức, đến kính cúng
Hoặc tấu âm nhạc, ca…khen Phật
Hoặc tụng Phật Tuệ chiếu Thế Gian
Hoặc dùng áo, hoa Trời cúng dường
Hoặc nhìn Tịnh Thổ, hưng khởi Nguyện
Chúng Thánh như vậy đều hiện tiền
Nương tám Phạm Thanh (Tiếng Phạn) trao Phật Ký
Tất cả Bồ Tát Tăng…nguyện hành
Nên con đỉnh lễ Bà Già Bà (Bhagavaṃ: Thế Tôn)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Khi Thánh Chủ Thế Tôn nói Pháp
Đại Chúng vân tập nhà bảy báu
Lúc đó bốn mặt khởi gió mát
Kích động cây báu tuôn Diệu Hưởng (âm thanh vang dội màu nhiệm)
Tiếng hoà vận cản ngăn đàn sáo (Mịch trúc)
Hơn đá vàng (Kim thạch: âm điệu của loại âm nhạc) không thể sánh so
Hoa Trời rối rít theo gió thơm
Tự nhiên cúng dường thường chẳng dứt
Chư Thiên lại cầm hoa hương Trời
Trăm ngàn Kỹ Nhạc đem đến cúng
Công Đức như vậy, nhóm Tam Bảo
Nên con vận tưởng lễ Giảng Đường
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Diệu Thổ rộng lớn vượt hạn số
Bảu báu tự nhiên đã hợp thành
Sức Bản Nguyện Phật trang nghiêm khởi
Cúi lạy Thanh Tịnh Đại Nhiếp Thọ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Thế Giới sáng chói, thật siêu tuyệt
Vui thích bình yên, không bốn Thời
Viên mãn sức lợi mình lợi người
Quy mệnh phương tiện khéo trang nghiêm
Đất báu lặng yên, thật bằng phẳng
Không có núi, sông, gò, hang…ngăn
Như Thần Lực Phật, nên liền thấy
Cúi lạy Bất Khả Tư Nghị Tôn
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Cây Đạo (Đạo thụ) cao bốn trăm vạn dặm
Chu vi rộng năm mươi Do Tuần
Cành lá bày hai mươi vạn dặm
Mọi báu tự nhiên đã hợp thành
Báu Nguyệt Quang Ma Ni Hải Luân
Vua của mọi báu dùng trang nghiêm
Giáp vòng xen rũ Anh Lạc báu
Trăm ngàn vạn loại màu khác lạ
Quang Diệm (Lửa của ánh sáng) sáng hơn ngàn mặt trời
Lưới báu vô cực che bên trên
Tất cả trang nghiêm tuỳ ứng hiện
Cúi đầu đỉnh lễ Đạo Trường Thụ (Cây Đạo Trường)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Gió nhẹ thổi cây, tuôn Pháp Âm
Lan khắp mười phương các cõi Phật
Nghe Âm này được Pháp Nhẫn sâu
Đến thành Phật Đạo chẳng gặp khổ
Thần Lực rộng lớn chẳng thể lường
Cúi đấu đỉnh lễ Đạo Trường Thụ (Cây Đạo Trường)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Mùi thơm (Hương), hình sắc (sắc), tiếng (thanh) của cây
Tiếp chạm (xúc), nếm (vị) với Pháp (Pháp) của cây
Sáu Tình gặp gỡ, được Pháp Nhẫn
Nên con đỉnh lễ Đạo Trường Thụ (Cây Đạo Trường)
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật Nương cây Đạo Trường đối sáu Căn
Cho đến thành Phật Căn trong suốt
Âm hưởng nhu thuận Vô Sinh Nhẫn
Tuỳ sức cạn, sâu đều được chứng
Uy Đức cây này do đâu đến?
Đều là năm loại Lực Như Lai
Thần Lực, Bản Nguyện với đầy đủ
Biết rõ Nguyện cứu cánh bền chắc
Phương tiện Từ Bi chẳng thể xưng
Quy mệnh cúi lạy Chân Vô Lượng
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Từ vua chúa đời đến sáu Trời Âm nhạc chuyển nhiệm màu tám lớp Chuyển rộng hơn trước gấp vạn ức
Cây báu: âm, đẹp tốt gấp bội
Lại có Diệu Kỹ Nhạc tự nhiên
Tiếng Pháp Âm hoà vui Tâm Thần
Ai Uyển (buồn thương uyển chuyển), Nhã Lượng (chính trực thành tín) vượt mười phương
Nên con cúi lạy Thanh Tịnh Nhạc
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Rừng cây bảy báu vòng Thế Giới
Sáng chói phát ánh tướng rực rỡ
Hoa, quả, cành, lá trợ nhau làm
Cúi lạy Bản Nguyện Công Đức Tụ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Gió mát mọi lúc thổi cây báu
Phát năm âm thanh Cung, Thương hoà
Nhã Khúc vi diệu tự nhiên thành
Nên con đỉnh lễ Thanh Tịnh Luân
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Đất ấy rộng lớn không bờ mé
Mọi lưới võng báu che bên trên
Dây vàng, châu ngọc, báu kỳ lạ
Báu chẳng có tên, làm trang sức
Giáp vòng bốn mặt treo chuông báu
Gió điều hoà thổi, tuôn Diệu Pháp
Hương Đức hoà nhã thường lưu bày
Người nghe, trần lao tập chẳng khởi
Gió này chạm thân được khoái lạc
Như Tỳ Khưu được Diệt Tận Định
Gió thổi, rải hoa đầy cõi Phật
Tuỳ màu, thứ tự chẳng tạp loạn
Chất hoa nhu nhuyễn rất thơm tho
Chân đạp lên, ngập sâu bốn ngón
Tuỳ lúc nhấc chân, lại như cũ
Dùng xong, đất mở, lấp không sót
Tuỳ thời tiết, sáu lần hoa rộ
Báo (quả báo) chẳng thể bàn, nên đỉnh lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Mọi hoa sen báu đầy Thế Giới
Một hoa có trăm ngàn ức cánh
Màu ánh sáng hoa nhiều vô lượng
Đỏ, tía, hồng, lục xen năm màu
Đẹp xinh, sáng rực rỡ, Nhật Quang (ánh sáng của mặt trời)
Thế nên một lòng cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Ánh sáng phát ra trong mỗi hoa
Có ba mươi sáu trăm ngàn ức
Trong mỗi ánh sáng có thân Phật
Nhiều ít như ánh sáng đã phát
Thân Phật, tướng tốt như núi vàng
Mỗi mỗi phóng trăm ngàn ánh sáng
Khắp vì mười phương nói Diệu Pháp
Đều an chúng sinh nơi Phật Đạo
Thần Lực như vậy nhiều vô biên
Nên con quy mệnh A Di Đà
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Lầu gác, điện, đường phi công tạo (chẳng phải mất công làm ra)
Bảy báu tốt đẹp hoá tạo thành
Màn che xen ngọc Minh Nguyệt Châu
Đều có ao tắm, hình tương xứng
Trong ao đầy nước tám Công Đức
Màu, vị thơm trong như Cam Lồ (Amṛta)
Ao bằng vàng chói, cát bạc trắng
Cát ao bảy báu trợ như đây
Cây thơm rũ bày trên bờ ao
Chiên Đàn thơm phức thường lưu hương
Hoa Trời tươi đẹp tô điểm rọi
Trên nước sáng rực như mây lành
Vô Lậu y quả, khó nghĩ bàn
Thế nên cúi lạy Công Đức Tạng
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Bồ Tát, Thanh Văn vào ao báu
Tuỳ ý cạn sâu như mong muốn
Nếu cần rưới thân, tự nhiên rót
Nếu muốn chuyển lại, nước lui về
Điều hoà lạnh nóng luôn tương xứng
Thần mở, Thể vui, rửa Tâm dơ
Trong sáng, lặng trong như không hình
Thấu suốt cát báu như chẳng sâu
Yên tĩnh hồi chuyển cùng rưới rót
Tốt đẹp vui vẻ hoà Nhân Thần (Thần khí của con người)
Vô lượng sóng nhẹ tuôn Diệu Hưởng (Tiếng vang màu nhiệm)
Tuỳ theo chỗ ứng, nghe Pháp Ngữ
Hoặc nghe Diệu Chương của Tam Bảo
Hoặc nghe vắng lặng (Śānti), Không (Śūnya: trống rỗng), Vô Ngã (Anātman)
Hoặc nghe vô lượng Ba La Mật (Pāramitā)
Lực (Bala), Bất Cộng Pháp (āveṇika-buddha-dharma), các Thông Tuệ (Thần Thông và Trí Tuệ)
Hoặc nghe Vô Tác (Akarmaka, hoặc Akṛtrima), Vô Sinh Nhẫn (Anutpattika-kṣānti)
Cho đến Cam Lộ Quán Đỉnh Pháp (Amṛtābhiṣeka-dharma)
Tuỳ Căn, Tính, Dục đều vui vẻ
Thuận tướng Tam Bảo, nghĩa chân thật
Lối Bồ Tát, Thanh Văn đã đi
Ở đấy, tất cả đều nghe đủ
Bít hẳn tên nạn khổ ba đường (Địa Ngục, Quỷ đói, súc sinh)
Chỉ có âm khoái lạc tự nhiên
Thế nên, nước ấy hiệu An Lạc
Cúi đầu đỉnh lễ Vô Cực Tôn
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Bản Sư Long Thọ Ma Ha Tát
Sinh hình tượng sửa sang suy bại
Đóng kín cửa Tà mở lối Chính
Là tất cả mắt Diêm Phù Đề
Lại nương Tôn gặp Hoan Hỷ Địa (pramuditā-bhūmi)
Quy A Đi Đà sinh An Lạc
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Ví như Rồng động, mây liền theo
Diêm Phù Đề phóng trăm cỏ mở
Nam mô Từ Bi Long Thọ Tôn
Chí tâm quy mệnh, cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Con từ Vô Thuỷ theo ba cõi
Bị vòng hư vọng cuốn chuyển hồi
Một niệm, một thời đã tạo Nghiệp
Đại Địa cột chân, vướng ba đường
Nguyện xin Từ Quang hộ niệm con
Khiến con chẳng mất Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
Con khen âm Công Đức Phật Tuệ
Nguyện nghe các Hữu Duyên mười phương
Muốn được sinh về cõi An Lạc
Khắp đều như ý không chướng ngại
Hết thảy Công Đức, dù lớn nhỏ
Hồi thí tất cả cùng vãng sinh
Nam Mô Bất Khả Tư Nghị Quang
Một lòng quy mệnh, cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Mười phương, ba đời Vô Lượng Tuệ
Đồng nương một Như hiệu Chính Giác
Hai Trí viên mãn Đạo bình đẳng
Nhiếp hoá tuỳ duyên nên khác nhau
Con quy Tịnh Thổ A Di Đà
Tức là quy mệnh các nước Phật
Con dùng một Tâm khen một Phật
Nguyện khắp mười phương, người không ngại
Như vậy vô lượng Phật mười phương
Thảy đều chí tâm cúi đầu lễ
Nguyện cùng các chúng sinh
Sinh về nước An Lạc

_Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương A Di Đà Phật
Thương xót che giúp con
Khiến mầm Pháp tăng trưởng
Đời này với đời sau
Nguyện Phật thường nhiếp thọ
Nguyện cùng các chúng sinh Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm
Bồ Tát
Nguyện cùng các chúng sinh.
Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Thế Chí Bồ Tát
Nguyện cùng các chúng sinh.
Sinh về nước An Lạc

_ Nam mô chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới chư Bồ Tát
Thanh Tịnh Đại Hải Chúng
Nguyện cùng các chúng sinh.
Sinh về nước An Lạc

_ Khắp vì Thầy, Tăng, cha mẹ với Thiện Tri Thức, chúng sinh trong Pháp Giới…đoạn trừ ba chướng, đồng được sinh về nước của Đức Phật A Di Đà. Quy mệnh sám hối

BÀI KỆ CA NGỢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
_Hết_

Tán gồm 195, Lễ gồm 51 bái

Bài Viết Liên Quan

Du Già Sư Địa Luận

Du Già Sư Địa Luận Quyển 073

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN SỐ 1579 QUYỂN 73 Tác giả: Bồ tát Di Lặc giảng thuật, Bồ tát Vô Trước ghi. Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Huyền Trang. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh   Phần Nhiếp Quyết...
1549

Luận Tôn Bà Tu Mật Bồ Tát Sở Tập Quyển 03

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP Tác giả: Tôn giả Bà Tu Mật Hán dịch: Tam Tạng Tăng Già Bạt Trừng, Đời Phù Tần người nước Kế-Tân Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn...
1566

Bát Nhã Đăng Luận Thích Quyển 12

BÁT NHÃ ĐĂNG LUẬN THÍCH Tác giả: Bồ tát Long Thọ tạo luận, Bồ tát Phân Biệt Minh giải thích. Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Pháp sư Ba La Phả Mật Đa La, người Trung Ấn Độ. Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng...
Thi Kệ Tịnh Độ

Hướng Về Cực Lạc

Hướng Về Cực Lạc Ðời ngũ trược, xa trông bát ngát Gót hồng trần, lưu lạc mấy xuân Lòng riêng luống những bâng khuâng Cõi nào thoát kiếp trầm luân khổ phiền Nguồn hạnh phúc hỏi miền chân thật Nghĩ thành tâm niệm Phật là...
Bộ Kinh Sớ, Tạng Luận

Quán Âm Huyền Nghĩa

QUÁN ÂM HUYỀN NGHĨA SỐ 1726 QUYỂN THƯỢNG Đại sư Thiên Thai Trí Giả Đời Tùy, nói Học trò là Quán Đảnh ghi. Pháp giới viên dung tượng vô sở tượng, chân như thanh tịnh hóa vô sở hóa, tuy tượng vô sở tượng nhưng...
1669

Luận Đại Tông Địa Huyền Văn Bổn Quyển 14

LUẬN ĐẠI TÔNG ĐỊA HUYỀN VĂN BỔN Bồ-tát Mã Minh tạo luận Hán dịch: Đời Trần, Tam Tạng Chân Đế Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản   QUYỂN 14 Phần thứ 27:...