PHẬT THUYẾT
THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH
BHán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng Triều Phụng Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Truyền Pháp Đại Sư , kẻ bầy tôi được ban áo tía là THI HỘ phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong núi Thứu Phong thuộc thành Vương Xá cùng với Chúng Đại Bật Sô gồm hai trăm năm mươi người đến dự, cùng với các Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát cùng nhau vây quanh.

Bấy giờ Đức Thế Tôn nhập vào Tam Ma Địa Thậm Thâm Quang Minh Diễm Thuyết Chính Phá . Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát ở trong Phật Hội, vị Bồ Tát Ma Ha Tát này đã hay tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu, quán thấy tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng.

Khi ấy Tôn Giả Xá Lợi Tử nương theo uy thần của Đức Phật đến trước mặt Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát thưa rằng:”Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện đối với Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu  này vui muốn tu học thì cần phải học như thế nào?

Thời Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát bảo Tôn Giả Xá Lợi Tử rằng:

Ông nay lắng nghe, tôi sẽ vì ông mà nói. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện nào vui muốn tu học Pháp Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu này thì nên quán tự tính của năm Uẩn đều trống rỗng

Thế nào gọi là Tự Tính của năm Uẩn trống rỗng? Ấy là ngay hình chất chính là trống rỗng, ngay trống rỗng tức là hình chất. Hình chất không khác với trống rỗng, trống rỗng không khác với hình chất. Cảm giác, Tri Giác, hoạt động tâm ý, nhận thức cũng đều như vậy 

Này Xá Lợi Tử! Tướng Trống Rỗng như vậy  của tất cả Pháp này không có chỗ sinh,không có nơi diệt, không có cấu nhiễm, không có trong sạch, không có tăng trưởng, không có giảm bớt.

Xá Lợi Tử! Chính vì thế cho nên trong Trống Rỗng không có hình chất, không có:cảm giác, tri giác, hoạt động tâm ý, nhận thức. Không có:mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có hình sác, âm thanh, mùi ngửi, vị nếm, cảm xúc va chạm, pháp cảnh. Không có giới của mắt, không có giới nhận biết của mắt cho đến không có giới của ý, không có giới cùa nhận biết của ý. Không có Vô Minh, không có không vô minh cho đến không có già chết cũng không có chấm dứt già chết. Không có khổ não, nguyên nhân kết tạo khổ não, trạng thái xóa bỏ khổ não, đường lối thoát khỏi khổ não. Không có Trí, không có đắc, cũng không có không đắc.

Xá Lợi Tử! Do không đắc này cho nên Bồ Tát Ma Ha Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, tương ứng hành nên tâm không có dính mắc cũng không có trở ngại. Do không dính mắc, không có trở ngại cho nên không có sợ hãi, xa lìa tất cả vọng tưởng điên đảo, rốt ráo Viên Tịch. Hết thảy chư Phật ba đời đều y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa cho nên đắc được Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác.

Vì thế nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa là bài Minh rộng lớn, là bài Minh không có gì cao hơn, là bài Minh không có gì sánh bằng lại hay trừ tất cả khổ. Chân thật không có pháp hư vọng. Các kẻ tu học nên học như vậy.

Nay Ta diễn nói Bát Nhã Ba La Mật Đa Đại Minh là 

Đát nãnh tha (1) Án, nga đế, nga đế (2) bá la nga đế (3) bá la tăng nga đế (4) mạo đề, sa hạ (5)

TADYATHĀ: OṂ_  GATE  GATE  PĀRAGATE  PĀRASAṂGATE  BODHI  SVĀHĀ

Xá Lợi Tử! Các Bồ Tát Ma Ha Tát nếu hay tụng Minh Cú Bát Nhã Ba La Mật Đa này tức là tu học Bát Nhã Ba La Mật Đa thâm sâu.

Bấy giờ Đức Thế Tôn từ Tam Ma Địa an lành đứng dậy khen ngợi Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát rằng:”Lành thay! Lành thay Thiện Nam Tử! Như ông đã nói. Như vậy! Như Vậy! Bát Nhã Ba La Mật Đa nên học như vậy. Đây tức là Ý chân thật tối thượng tột cùng, tất cả Như Lai cũng đều tùy hỷ”.

Đức Phật nói Kinh này xong, Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát và các Bật Sô cho đến hàng Trời, Người, A Tu La, Càn Đạt Bà của Thế Gian, tất cả Đại Chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành .

 

PHẬT THUYẾT THÁNH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA KINH

_Hết_

07/12/1997