PHẬT NÓI KINH
QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT
Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_Minh Giáo Đại Sư THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

 

_ Quán Đỉnh Chân Ngôn:

Án, nẵng mạc xá cát-dã mẫu nẵng duệ, đát tha ngã đá dã, tam miệu tam một đà dã 

𑖌𑖼_ 𑖡𑖦𑖾  𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸  𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧  𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸  𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧

OṂ_ NAMAḤ  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE  SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

Tụng Chân Ngôn này 7 biến. Dùng tay để trên đầu Quán Đỉnh và xoa chạm khắp thên thể. Sau đó lắng niệm chí tâm tác Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát Quán Hạnh.

Tưởng vị Bồ Tát này có 3 mặt, 3 mắt, thân màu vàng ròng, ngồi trên tòa Cát Tường Tạng Sư Tử, tòa ngồi có hoa sen vàng ngàn cánh. Thân có 6 tay, 3 tay bên phải: tay thứ nhất cầm tràng hạt, tay thứ hai cầm mũi tên, tay thứ ba tác tướng Thí Nguyện. 3 tay bên trái: tay thứ nhất cầm quyển Kinh, tay thứ hai cầm cây cung, tay thứ ba cầm báu Như Ý. 6 tay như vậy có mọi thứ trang nghiêm.Ở trên thân đó lại phóng tỏa vô số trăm ngàn na do tha câu chi ánh sáng tràn đầy khắp tất cả Thế Giới.

Lại tưởng tất cả Như Lai và tất cả Bồ Tát của hàng Đa La Bồ Tát với đầy đủ tướng tốt trang nghiêm thân. Dùng các hương hoa mà thân cận cúng dường.

Như vậy Quán Tưởng xong, lại niệm Tâm Chân Ngôn:

Án, nẵng mạc xá cát-dã mẫu nẵng duệ, đát tha ngã đá dã, la-hạ đế, tam miệu tam một đà dã. Đát nễ-dã tha: Án, mẫu nễ, mẫu nễ, ma ha mẫu nễ duệ, saphộc hạ

𑖌𑖼_ 𑖡𑖦𑖾  𑖫𑖯𑖎𑖿𑖧𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸  𑖝𑖞𑖯𑖐𑖝𑖯𑖧  𑖀𑖨𑖿𑖮𑖝𑖸  𑖭𑖦𑖿𑖧𑖎𑖿𑖭𑖽𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠𑖯𑖧  𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_  𑖦𑖲𑖜𑖰   𑖦𑖲𑖜𑖰  𑖦𑖮𑖯-𑖦𑖲𑖜𑖯𑖧𑖸  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

OṂ_ NAMAḤ  ŚĀKYAMUṆĀYE  TATHĀGATĀYA  ARHATE   SAMYAKSAṂBUDDHĀYA  TADYATHĀ: OṂ_  MUṆI   MUṆI  MAHĀ-MUṆĀYE  SVĀHĀ

_ Tiếp tụng Căn Bản Chân Ngôn:

Đát nễ-dã tha: Án, nhạ duệ , nhạ duệ bát nạp-ma, tỵ a phộc nhĩ, a phộc nhĩ, sa la sa la ni, địa lý địa lý, la địa lý la địa lý, nễ phộc đá nỗ ba la nễ, mộ độ đá la ni, bố la dã, bố la dã, bà ngã phộc đế. Tát lị-phộc xá, ma ma, ba lý bố la dã sa bà lý phộc la tả. Tát lý–phộc tát đát-noan tả, tát lý-phộc ca lý ma phộc la noa nễ, vĩ thâu đà dã, vĩ thâu đà dã, một đà địa sắt xá nễ nẵng, sa-phộc hạ 

𑖝𑖟𑖿𑖧𑖞𑖯: 𑖌𑖼_ 𑖕𑖧𑖸  𑖕𑖧𑖸-𑖢𑖟𑖿𑖦_ 𑖀𑖝𑖰-𑖀𑖪𑖡𑖱  𑖀𑖪𑖡𑖱  𑖭𑖨  𑖭𑖨𑖜𑖰 _ 𑖠𑖴  𑖠𑖴, 𑖨𑖟𑖿𑖠𑖴  𑖨𑖟𑖿𑖠𑖴 _ 𑖟𑖸𑖪𑖝𑖯  𑖀𑖡𑖲𑖢𑖯𑖩𑖡𑖰  𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠-𑖠𑖯𑖨𑖜𑖱, 𑖢𑖳𑖨𑖯𑖧  𑖢𑖳𑖨𑖯𑖧  𑖥𑖐𑖪𑖝𑖰_ 𑖭𑖨𑖿𑖪𑖞𑖯  𑖦𑖦 (…𑗂) 𑖢𑖨𑖰𑖢𑖳𑖨𑖯𑖧   𑖭𑖢𑖨𑖰𑖪𑖨𑖯𑖧 _ 𑖭𑖨𑖿𑖪-𑖭𑖝𑖿𑖪𑖯𑖡𑖯𑖽𑖓  𑖭𑖨𑖿𑖪  𑖎𑖨𑖿𑖦  𑖀𑖪𑖨𑖜𑖰  𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖯𑖧  𑖪𑖰𑖫𑖺𑖠𑖯𑖧 _ 𑖤𑖲𑖟𑖿𑖠  𑖀𑖠𑖰𑖬𑖿𑖙𑖡  𑖭𑖿𑖪𑖯𑖮𑖯

TADYATHĀ: OṂ_ JAYE  JAYE-PADMA_ ATI-AVANĪ  AVANĪ  SARA  SARAṆI _ DHṚ  DHṚ, RADDHṚ  RADDHṚ _ DEVATĀ  ANUPĀLANI  BUDDHA-DHĀRAṆĪ, PŪRĀYA  PŪRĀYA  BHAGAVATI_ SARVATHĀ  MAMA (….) PARIPŪRĀYA   SAPARIVARĀYA _ SARVA-SATVĀNĀṂCA  SARVA  KARMA  AVARAṆI  VIŚODHĀYA  VIŚODHĀYA _ BUDDHA  ADHIṢṬHANA  SVĀHĀ

Tụng Chân Ngôn này xong, lại tác Quán Hạnh:

Tưởng ở bên phải của Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát có Thích Ca Thế Tôn, Nhiên Đăng Thế Tôn, Vô Lượng Thọ Thế Tôn, Trí Quyết Định Thế Tôn, Quang Minh Vương Thế Tôn, Lôi Thanh Hống Âm Thế Tôn, Kim Hoa Thế Tôn, Tán Hoa Thế Tôn.

Ở bên trái của Bồ Tát có: Yết Câu Thỗn Na Thế Tôn, Ca nhược Ca Mâu Ni Thế Tôn, Ca Diệp Thế Tôn, Bảo Thủ Thế Tôn.

Ở mặt trước của Bồ Tát có: Đại Biến Chiếu Thế Tôn, Bảo Sinh Thế Tôn, A Di Đà Thế Tôn, Bất Không Thành Tựu Thế Tôn, A Súc Thế Tôn

Ở Mặt sau của Bồ Tát có: Tối Thượng Liên Hoa Thế Tôn, Tối Thượng Bảo Thế Tôn, Hỷ Cát Tường Thế Tôn, Lưu Ly Quang Thế Tôn, Bất Tư Nghị Cát Tường Thế Tôn

Ở phía trước Bồ Tát lại có: Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Diệu Cát Tường Bồ Tát, Quy Mệnh Bồ Tát, Bất Tư Nghị Cát Tường Thanh Bồ Tát, Kim Cương Thủ Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, Vô Biên Biện Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Vô Cấu Xưng Bồ Tát, Tự Tại Hạnh Bồ Tát, Pháp Sinh Bồ Tát, Thường Đề Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Pháp Vân Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Bảo Tràng Bồ Tát, Thi Khí Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Kim Tỳ La Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát của nhóm như vậy tràn đầy cõi Phật.

Lại có nhóm Tần My Minh Cương (Bhṛkuṭi-vajra) cũng ở phía trước Bồ Tát.

Thánh Chúng như vậy, mỗi mỗi quán tưởng xong.

Lại tưởng đem vật cúng, châu báu, hương hoa thù diệu của nhân gian và cõi Trời dùng cúng dường Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát với các quyến thuộc, tất cả Bồ Tát.

Tác Quán này xong thì chẳng bao lâu người ấy sẽ thành Chính Giác

 

PHẬT NÓI KINH  
QUÁN TƯỞNG PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA BỒ TÁT  

_Hết_

 30/11/2007