LỄ VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT VÔ TƯỚNG THẬP
Hán dịch: Không biết người dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Đại Thánh Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát ở trong núi Thanh Lương, ngồi ngay thẳng, chân chính xem xét tâm, thời tâm cũng chẳng thể đắc.
Chí Tâm quy mệnh kính lễ
Chân Như, Pháp Thân Phật
Không màu không hình tượng
Không rễ (căn), không chỗ trụ
Chẳng sinh cũng chẳng diệt

Kính lễ vô số Quán
Chẳng đến cũng chẳng đi
Chẳng lấy cũng chẳng bỏ
Xa lìa sáu Nhập nên
Vượt qua khỏi ba cõi
Ngang bằng như hư không
Các Dục chẳng nhiễm dính
Ở trong các uy nghi
Đi lại với ngủ thức
Thường ở Tam Muội nên
Đi, đến đều bình đẳng

Đã trụ ở bình đẳng
Chẳng hoại bình đẳng nên
Vào các Vô Tướng Định
Thấy các Pháp vắng lặng
Lìa các vắng lặng nên
Chư Phật, tướng hư không
Hư Không cũng không tướng
Lìa các Nhân Quả nên
Hư không không bờ giữa (trung biên)
Thân chư Phật cũng vậy
Tâm đồng với hư không
Phật thường ở Thế Gian
Mà chẳng nhiễm Thế Pháp (pháp của thế gian)
Do chẳng phân biệt Thế Gian nên
Các Pháp giống như huyễn
Như huyễn chẳng thể đắc
Lìa các Pháp huyễn nên
Tất cả bình đẳng lệ
Không lễ, không chẳng lệ
Một lễ khắp Hàm Thức
Đồng về Thể Thật Tướng

Khắp vì bốn Ân, ba Cõi với chúng sinh trong Pháp Giới đồng với Như Như, quy mệnh sám hối
Chí tâm sám hối
Con ở ba Thời, tìm Tính tội
Tâm trong, ngoài, giữa thật không có
Do không Tâm nên các Pháp lặng (tịch)
Ba Độc, bốn Điên Đảo đều Như
Sám Hối xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Khuyến Thỉnh
Tất cả các Pháp vốn chẳng sinh
Do không sinh nên nào có diệt
Chẳng sinh chẳng diệt, Tính thường trụ
Nguyện Chư Phật đừng vào Niết Bàn
Khiến các chúng sinh soi Bản Tính
Tự nhiên dạo chơi thành Niết Bàn (cái thành Niết Bàn)
Hành Giả chỉ hay soi năm Uẩn
Không Ta, không Người, rỗng hai bên
Khuyến Thỉnh xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Tùy Hỷ
Pháp vốn chẳng tham cũng chẳng sợ
Vật, Ta chẳng một cũng chẳng khác
Đồng quán một Thật, chứng Vô Sinh
Quán nhóm không Duyên, tùy hỷ hết
Quán Không (trống rỗng) soi có (hữu) Tính Như Như
Nguyện xin chúng sinh siêng soi tâm
Tâm Thể do đâu, Tính thanh tịnh
Vọng sắc (hình chất sằng bậy), hư không đồng Trí Chân
Tùy Hỷ xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Hồi Hướng
Mê ở một nhà, tùy tưởng sáng (minh tưởng)
Chấp tưởng sáng nên sinh Ngã Trần (sáu trần:sắc, thanh, hương, vị, xúc, Pháp)
Hay soi Ngã Trần không Tự Tính
Hồi hướng thành Vô Trụ Niết Bàn
Năm Pháp bao hàm nơi Chính Trí
Tám Thức trong sạch, tịnh Tâm Vương
Quy về Ấm Thân (thân năm uẩn) thành Phật Đạo
Bốn Nghi một Hướng , Hành hiện tiền
Hồi Hướng xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Chí tâm Phát Nguyện
Khiến các chúng sinh ngại sáu Giặc
Bi Trí chiếu soi, hành hiện tiền
Chẳng Đoạn, chẳng Thường lìa vô lượng
Chẳng Không, chẳng Có, Hoàng Liễu Hành (hành hiểu rõ sự sợ hãi)
Bốn Trí, ba Thân duyên Thể ấy
Năm Mắt thường soi, giỡn ba Minh
Ba Chúng, ý sinh không chướng ngại
Dưới cội Bồ Đề độ quần manh (nhóm mới nẩy mầm thiện)
Phát Nguyện xong, quy mệnh lễ Pháp Thân Như Lai

Tất cả cung kính Quy Y Phật Đức, Bồ Đề
Đạo Tâm luôn chẳng lùi
Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng vào Thể Chân Như

Quy Pháp, Tát Bà Nhã (Sarva-jñā: Nhất Thiết Trí)
Được Môn Đại Tổng Trì
Nguyện cùng các chúng sinh
Đồng vào biển Chân Như

Quy Tăng, ngưng tranh luận
Đồng vào biển hòa hợp
Nguyện các hàng chúng sinh
Đều Phát Tâm Bồ Đề
Ba Nghiệp luôn trong sạch
Toàn thể Chúng đỉnh lễ Pháp Thân Phật

Các Chúng Đẳng nghe nói
Dần Triêu Thanh Tịnh Kệ (Bài Kệ Thanh Tịnh vào giờ Dần)
Muốn cầu vui Tịch Diệt
Nên học Pháp Sa Môn
Áo, ăn (thức ăn) che Thân Mệnh
Tinh, thô tùy Chúng Đẳng
Ngày nay, các chúng đẳng, vào giờ
Dần lúc sáng sớm, ngồi trên, giữa, dưới đều nhớ sáu Niệm

Các Chúng Đẳng nghe nói
Ngọ Thời Vô Thường Kệ (Bài Kệ Vô Thường vào giờ Ngọ)
Nhân sinh chẳng tinh tiến
Như cây không gốc rễ
Hoa, lá đến ngày tàn
Hay được Thời, mới tốt
Hoa cũng chẳng tươi lâu
Màu cũng chẳng thường tốt
Mạng người như sát na
Phút chốc khó thể báo
Nay khuyên các Chúng Đẳng
Siêng tu Đạo vô thượng

Các Chúng Đẳng nghe nói Hoàng Hôn Vô Thường Kệ (Bài Kệ Vô Thường vào lúc hoàng hôn)
Ngày nay đã trôi qua
Mạng tùy giảm chút ít

_Hết_
11/02/2009