KINH TĂNG CHI BỘ
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Châu
Diễn đọc: Huy Hồ, Đại Quốc, Ngọc Mỹ, Kim Phụng, Thy Mai, Thùy Anh, Thanh Thuyết, Tuyết Mai, Thùy Anh