PHẬT NÓI KINH QUÁN TỰ TẠI MẪU ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại thành Quảng Nghiêm cùng với Chúng Đại Tỳ Khưu là nhóm của Ngài Xá Lợi Tử (Śāriputra) gồm 500 người đến dự. Lại có nhóm của Ngài Từ Thị (Maitreya) là Chúng Đại Bồ Tát cung kính vây quanh, trải tọa cụ mà ngồi.

Bấy giờ trong Hội có vị Bồ Tát tên là Phổ Hiền (Samanta-bhadra) từ chỗ ngồi đứng dậy , đến trước mặt Đức Thế Tôn, trật áo hở vai phải, qùy gối phải sát đất, chắp tay hướng về Đức Phật rồi bạch rằng: “Thế Tôn! Có Quán Âm Mẫu Đà La Ni Chương Cú là Pháp mà chư Phật Thế Tôn trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai tùy vui diễn nói. Đức Phật Thế Tôn của con khi còn là Bồ Tát vì cầu Chính Đẳng Chính Giác làm lợi ích cho chúng sinh cũng từng nói Đà La Ni, đồng thời cầu Bồ Tát: Trai lành, gái thiện làm cha, làm mẹ cũng như kẻ cô độc cần được chỗ nương dựa, kẻ không có chủ tể tìm được chủ tể. Đà La Ni đó, nếu có người đọc tụng được rồi thì tất cả tội nghiệp của người thọ trì ấy đều được tiêu diệt, tất cả Hạnh Nguyện đều được viên mãn cho đến tu các Đại Minh cũng được thành tựu”

Đức Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: “Đúng như lời ông nói. Ta nhớ thuở xa xưa, lúc còn là Bồ Tát. Ta vì cầu Chính Giác trải qua hằng hà sa số vô lượng vô biên Thế Giới đến một cõi Phật tên là Tô Kha Phộc Đế (Sukha-vati: Cực Lạc) . Cõi đó có một Đức Phật hiệu là Vô Lượng Thọ Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác (Amitāyus Tathāgatāya arhate samyaksaṃbuddhāya). Vào thời hiện tại này, Đức Phật Vô Lượng Thọ vẫn thường nói Diệu Pháp đem lại lợi ích cho chúng sinh. Khi ấy Ta ở trong Phật Hội là một người Bà La Môn tên là Tự Tại Quang . Lúc Ta đã chứng được Phát Quang Địa thì cũng từng diễn nói Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni ngay trong Hội đó và cùng với trăm ngàn na do tha vô lượng vô biên chúng sinh làm lợi ích lớn. Thời tất cả Đại Chúng trong Hội nghe Đà La Ni đó xong thì kẻ có tội nghiệp liền được tiêu diệt, người chưa có Túc Mệnh Trí liền được Túc Mệnh Trí”

_Khi ấy, Đức Thế Tôn lại bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: “Ông vì lợi ích cho trăm ngàn câu đê vô lượng vô biên chúng sinh tạo nghiệp tội Vô Gián trong thời Mạt Pháp, đời ác năm trược nơi thời vị lai được tiêu diệt tội và kẻ cô độc đời nay có được chỗ nương tựa mà muốn tùy vui diễn nói Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni. Lành thay! Lành thay! Ông có thể diễn nói”

Phổ Hiền Bồ Tát nương theo lời Đức Phật hứa, liền nói Quán Tự Tại Bồ Tát Mẫu Đà La Ni là:

1_ Na mô bà nga phộc đế, a di đà bà dã

NAMO BHAGAVATE AMITĀBHÀYA

2_ Đát tha nga đa dã

TATHĀGATĀYA

3_ A la-hạt đế, tam miệu tam một đà dã

ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

4_ Nẵng mô a lị-dã, phộc lô cát đế thuyết la dã

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA

5_ Mạo địa tát đỏa dã, ma hạ tát đỏa dã

BODHI-SATVĀYA MAHĀ-SATVĀYA

6_ Ma hạ ca lỗ ni ca dã

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

7_ Đế tỳ-dụ, nẵng mô tắc-ngật lị đỏa

TIPAYU NAMAḤSKṚTVA

8_ I hàm, a lị-dã phộc lộ cát đế thuyết la ma đán

IMAṂ ĀRYA-AVALOKITEŚVARA-MĀTA

9_ Ma hạ đà la ni , mãn đát-la, bát na nễ

MAHĀ-DHĀRANĪ-MANTRA PANANI

10_ Tam bát-la phộc xoa dã di, y di vĩ nãnh tam mật-lị điện đổ 

SAṂPRAPAKṢA YĀMI IDAṂ SIDDHYANTU

11_ Đát nãnh tha:

TADYATHĀ

12_ Y di

ILI

13_ Di lệ

MILI

14_ Tức lệ

CILI

15_ Di lệ

MILI

16_ Côn đa la 

KUNTARA

17_ Côn đa lệ 

KUNTARE

18_ Thi lị

ŚIRE

19_ Thi thi lị

ŚISIRE

20_ Ngẫu lị

GAURI

21_ Nga đỏa lị

GANDHARI

22_ Ma đăng nghi

MATAṂGI

23_ Bổ hạt tây

PUKKASI

24_ Hạt tra dã

KAṬAYA

25_ Ma hạ vĩ ninh

MAHĀ-VINI

26_ Hôn đát na lệ nãnh 

HUNTA MĀLINI

27_ Tức lệ

CILI

28_ Nãnh tức lệ

NACILI

29_ Ngu tứ-dã

GUHYA

30_ Tao miệu nại lị xa nễ

SAUMYA DARŚANE

31_ Nại lị-già ma nẵng ma nễ

LAGYU MĀNAYA MATE

32_ A lị-dã, nhược tỷ noa phổ nĩ

ĀRYA JAKIṆA BHŪJE

33_ Tát lị-phộc vĩ nãnh nan, bát-la vĩ thiết-dã di

SARVA-VIDĀNAṂ PRAVIDYA ME

34_ Tát lị-phộc nãnh nễ di thiết lị, sa ha

SARVA DĀNE MEŚVARI SVĀHĀ

Khi Phổ Hiền Bồ Tát nói Đà La Ni đó xong, lại bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Nếu lại có người chí tâm thọ trì thì hết thảy tội chướng đều được tiêu diệt, ở trong tất cả chỗ đáng sợ thường được ủng hộ.

Nếu có Hành Nhân muốn cầu thấy con (Phổ Hiền Bồ Tát) với các Đấng Thành Tựu thì nên gia công tinh tiến chẳng gián đoạn. Một ngày ba Thời chuyên chú trì tụng, cho đến mãn bảy ngày thì con sẽ cảm thương kẻ đó mà hiện Bản Thân.

Lại nữa, Hành Nhân chuyên chú như vậy, tâm chẳng gián đoạn, mặc niệm (Niệm thầm) một tháng sẽ được Quán Thế Âm Bồ Tát hiện thân ra ban cho điều cầu nguyện, cho đến được một tháng sẽ được thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, tăng trưởng đa văn, chứng Túc Mệnh Trí, nơi sinh ra chẳng lìa Phật Pháp, đủ đại phú quý cho đến đạt được Bất Thoái Chuyển”

_Đức Phật nói Kinh này xong thì Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát với các Bồ Tát, Thanh Văn, tất cả Chúng Hội nghe Phật diễn nói đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành

 

PHẬT NÓI KINH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT MẪU ĐÀ LA NI

_Hết_