PHẬT NÓI KINH NHẤT THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Chúng sinh ở Thế Gian mê mờ nơi Thật Trí mà luân hồi trong ba cõi, chẳng hề biết gốc rễ của khổ đau. Đem thân, khẩu, ý của mình tạo ra bốn tội nặng. Người như vậy thật là đáng thương! Ta có Thập Bát Tý Đà La Ni. Nếu có chúng sinh có được Đà La Ni này và thường trì tụng thì tất cả tội nghiệp căn bản của người đó thảy đều tiêu diệt, lại hay gom chứa vô lượng Công Đức” Thời Đức Thế Tôn liền nói Thập Bát Tý Đà La Ni là:

1_ Na mô a di đa bà dã

NAMO AMITĀBHÀYA

2_ Đát tha nga đa dã

TATHĀGATĀYA

3_ A la-hạt đế, tam miệu ngật-tam một đà dã

ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA

4_ Na mạc a lị dã, phộc lộ cát đế thuyết la dã

NAMAḤ ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA

5_ Mạo địa tát đỏa dã

BODHI-SATVĀYA

6_ Ma hạ tát đỏa dã

MAHĀ-SATVĀYA

7_ Ma hạ ca lỗ ni ca dã

MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA

8_ Đát nãnh tha:

TADYATHĀ

9_ Án, tam mãn đá bán nại-lị 

OṂ_ SAMANTA-BHADRE

10_ Tam mãn đa phộc lộ cát đế 

SAMANTA AVALOKITE

11_ Vĩ thi sa ca lị

VIŚASKARI

12_ Vĩ tắc-bố tra nễ

合厘盄仗

VISPHOṬAṆI

13_ Độ na, bá ba, vĩ đa lị-cương

DUNAPĀPA VITARIKAṂ

14_ Ma ma tát lị-phộc tát đỏa nan tả

MAMA SARVA-SATVĀNĀṂ CA

15_ Bà nga phộc na lị-dã, phộc lộ cát đế thuyết la

BHAGAVAN ĀRYA-AVALOKITEŚVARA

16_ Phộc la mạt lệ, phộc la mạt lệ

VARA-MALE VARA-MALE

17_ Tắc-phổ tra nễ, tắc-phổ tra nễ

VISPHOṬAṆI VISPHOṬAṆI

18_ Đạt kế, đạt kế

DHAṬI DHAṬI

19_ Ổn độ nễ ca mô kế chỉ

UNDUNI KARMAṬITI

20_ Phộc thi ca la ni

VAŚA KARAṆI

21_ Tát lị-phộc nạp sắt-tra na phộc lị-nhạ dã

SARVA-DUṢṬĀNĀṂ PARIJAYA

22_ Vĩ phộc lị-nhạ dã

VIPARIJAYA

23_ Tát lị-phộc nạp sắt-tra

SARVA-DUṢṬA

24_ Phộc thiết ma na dã, sa-phộc hạ

PRAŚAMANAYA SVĀHĀ

25_ Hạt la, hạt la

HARA HARA

26_ Tả la, tả la 

CARA CARA

27_ Bát tả, bát tả

PACA PACA

28_ Phộc thi cô lỗ

VAŚAṂ KURU

29_ Tát lị-phộc bộ đa nan phộc, sa-phộc hạ

SARVA BUDDHĀNĀṂ VA _ SVĀHĀ

Bấy giờ, A Nan nghe Đức Phật Thế Tôn nói Đà La Ni này xong thì vui vẻ tin nhận, làm lễ rồi lui ra

 

PHẬT NÓI KINH THẬP BÁT TÝ ĐÀ LA NI

_Hết_

Hiệu chỉnh xong vào ngày 29/12/2008