KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 29

Bấy giờ, Bồ-tát Hỷ Vương bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Hiện nay, trong chúng hội này có vị Bồ-tát nào đạt được Tam-muội, cũng đạt được tám vạn bốn ngàn môn Ba-la-mật và các môn Tam-muội, môn Đà-la-ni chăng?

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Hiện nay, ở trong chúng hội này có Bồ-tát Đại Sĩ đạt được Tam-muội và cũng có khả năng nhập vào tám vạn bốn ngàn các Bala-mật và các Tam-muội, Đà-la-ni.

Những vị Bồ-tát này ở trong tiền kiếp sẽ đắc đạo quả Bồ-đề vô thượng. Trừ bốn Đức Như Lai, ở trong kiếp này đã thành Phật rồi.

Bồ-tát Hỷ Vương lại thưa Phật:

–Cúi xin Đức Thế Tôn rủ lòng thương giảng nói về danh hiệu của các vị Bồ-tát này để cho thế gian và các hàng trời người được nhiều lợi ích an ổn, vì hộ trì pháp Phật khiến cho tồn tại lâu dài, vì Bồ-tát vị lai mà thị hiện pháp môn, tâm cầu đạo Vô thượng không hề lười biếng.

Đức Phật bảo Bồ-tát Hỷ Vương:

–Nay ông hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói cho ông. –Bạch Thế Tôn! Con rất muốn nghe.

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền dùng kệ nói danh hiệu các Đức Phật:

Nam-mô Câu-na-đề Phật. Nam-mô Câu-na-hàm Mâu-ni Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Dilặc Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Minh Viêm Phật. Nam-mô Mâu-ni Phật. Nam-mô Diệu Hoa Phật. Nam-mô Hoa Thị Phật. Nammô Thiện Túc Phật. Nam-mô Đạo Sư Phật. Nam-mô Đại Tý Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Túc Vương Phật. Nam-mô Tu Dược Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Đại Minh Phật. Nam-mô Viêm Kiên Phật. Nam-mô Chiếu Diệu Phật. Nam-mô Nhật Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Thị Phật. Nam-mô Chúng Viêm Phật. Nammô Thiện Minh Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Đề-sa Phật. Nam-mô Minh Diệu Phật. Nam-mô Trì Man Phật. Nam-mô Công Đức Phật. Nam-mô Thị Nghĩa Phật. Nam-mô Đăng Diệu Phật. Nammô Hưng Thịnh Phật. Nam-mô Dược Sư Phật. Nam-mô Hỷ Nhu Phật. Nam-mô Bạch Hào Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Phước Oai Đức Phật. Nam-mô Bất Khả Hoại Phật. Nam-mô Đức Tướng Phật. Nam-mô La-hầu Phật. Nam-mô Chúng Chủ Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Kiên Tế Phật. Nam-mô Bất Cao Phật. Nam-mô Tác Minh Phật. Nam-mô Đại Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Phật. Nam-mô Tướng Chúng Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Trân Bảo Phật. Nam-mô Hoa Mục Phật. Nam-mô Quân Lực Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Nhân Ái Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Phạm Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Minh Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Kiên Bộ Phật. Nam-mô Bất Hư Kiến Phật. Nam-mô Tinh Tấn Đức Phật. Nam-mô Thiện Thủ Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bất Thoái Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Thắng Trí Phật. Nam-mô Pháp Thị Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Diệu Ngự Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Đức Tý Phật. Nam-mô Hỷ Ý Phật. Nam-mô Quán Thần Phật. Nam-mô Vân Âm Phật. Nam-mô Thiện Tư Phật. Nammô Thiện Ý Phật. Nam-mô Ly Cấu Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Châu Kế Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Đức Thọ Phật. Nam-mô Quán Trạch Phật. Nam-mô Tuệ Tụ Phật. Nam-mô An Trụ Phật. Nam-mô Hữu Ý Phật. Nam-mô Ương-già-đà Phật. Nam-mô Đại Danh Phật. Nam-mô Oai Mãnh Phật. Nam-mô Vô Lượng Ý Phật. Nam-mô Diệu Bắc Phật. Nam-mô Đa Trí Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Kiên Giới Phật. Nam-mô Cát Tường Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Đức Kính Phật. Nam-mô Phạm Đức Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Hoa Thiên Phật. Nam-mô Thiện Tư Nghì Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Danh Văn Ý Phật. Nammô Lạc Thuyết Tụ Phật. Nam-mô Kim Cang Tướng Phật. Nam-mô Cầu Lợi Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Đa Thiên Phật. Nam-mô Di-lầu Tướng Phật. Nam-mô Chúng Tướng Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Cực Cao Hanh Phật. Nammô Đề-sa Phật. Nam-mô Châu Giác Phật. Nam-mô Đức Tán Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Nhật Minh Phật. Nammô Tinh Tú Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Vi Lam Vương Phật. Nam-mô Phước Tạng Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Điện Minh Phật. Nam-mô Kim Sơn Phật. Nam-mô Sư Tử Đức Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Minh Tán Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cụ Túc Tán Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Ứng Thiên Phật. Nam-mô Đại Đăng Phật. Nam-mô Thế Minh Phật. Nam-mô Diệu Âm Phật. Nam-mô Trì Thượng Công Đức Phật. Nam-mô Ly Ám Phật. Nam-mô Sư Tử Giáp Phật. Nam-mô Bảo Tán Phật. Nam-mô Diệt Quá Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nam-mô Nhân Nguyệt Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Châu Minh Phật. Nammô Sơn Đảnh Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Pháp Tích Phật. Nam-mô Định Nghĩa Phật. Nam-mô Thí Nguyên Phật. Nammô Định Chúng Phật. Nam-mô Chúng Vương Phật. Nam-mô Du Bộ Phật. Nam-mô An Ý Phật. Nam-mô Pháp Sai Biệt Phật. Nam-mô Thượng Tôn Phật. Nam-mô Cực Cao Đức Phật. Nam-mô Thượng Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Lạc Hý Phật. Nam-mô Long Minh Phật. Nammô Hoa Sơn Phật. Nam-mô Long Hỷ Phật. Nam-mô Hương Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Danh Phật. Nam-mô Thiên Lực Phật. Nam-mô Đức Man Phật. Nam-mô Long Thủ Phật. Nam-mô Thiện Hành Ý Phật. Nam-mô Tự Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Lượng Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mô Nhật Minh Phật. Nam-mô Định Ý Phật. Nam-mô Vô Lượng Hình Phật. Nam-mô Chiếu Minh Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Đoạn Nghi Phật. Nam-mô Thiện Minh Phật. Nam-mô Bất Hư Bộ Phật. Nam-mô Giác Ngộ Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Sơn Chủ Vương Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Biến Kiến Phật. Nam-mô Vô Lượng Danh Phật. Nam-mô Trụ Nghĩa Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Mãn Ý Phật. Nam-mô Thượng Tán Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Thân Sai Biệt Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Tận Kiến Phật. Nam-mô Đức Tịnh Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Bảo Đăng Phật. Nam-mô Bảo Tướng Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nammô Tác Danh Phật. Nam-mô Vô Lượng Âm Phật. Nam-mô Đạt Lam Phật. Nam-mô Sư Tử Thân Phật. Nam-mô Minh Ý Phật. Nam-mô Năng Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Phẩm Phật. Nam-mô Nguyệt Tướng Phật. Nam-mô Đắc Thế Phật. Nam-mô Vô Biên Hành Phật. Nam-mô Khai Hoa Phật. Nam-mô Tịnh Cấu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Dũng Lực Phật. Nam-mô Phú Túc Phật.

Nam-mô Phước Đức Phật. Nam-mô Tùy Thời Phật. Nam-mô Quảng Ý Phật. Nam-mô Công Đức Kính Phật. Nam-mô Thiện Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tài Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Đoạn Nghi Phật. Nammô Vô Lượng Trì Phật. Nam-mô Diệu Lạc Phật. Nam-mô Bất Phụ Phật. Nam-mô Vô Trụ Phật. Nam-mô Đắc-xoa-ca Phật. Nam-mô Chúng Thủ Phật. Nam-mô Thế Quang Phật. Nam-mô Đa Đức Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Đoạn Ác Phật. Nam-mô Vô Nhiệt Phật. Nam-mô Thiện Điều Phật. Nam-mô Danh Đức Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Dũng Đắc Phật. Nammô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Đại Đức Phật. Nam-mô Tịch Diệt Ý Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Vô Sở Phụ Phật. Nam-mô Nguỵêt Tướng Phật. Nam-mô Điện Tướng Phật. Nam-mô Cung Kính Phật. Nam-mô Oai Đức Thủ Phật. Nam-mô Trí Nhật Phật. Nam-mô Thượng Lợi Phật. Nam-mô Tu-di Đảnh Phật. Nam-mô Trị Oán Tặc Phật. Nam-mô Liên Hoa Phật. Nam-mô Ứng Tán Phật. Nam-mô Tri Thứ Phật. Nam-mô Ly Kiêu Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nammô Thường Lạc Phật. Nam-mô Bất Thiểu Quốc Phật. Nam-mô Thiên Danh Phật. Nam-mô Kiến Hữu Biên Phật. Nam-mô Thâm Lương Phật. Nam-mô Đa Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Lạc Thiền Phật. Nammô Vô Sở Thiểu Phật. Nam-mô Du Hý Phật. Nam-mô Đức Bảo Phat. Nam-mô Ứng Danh Xứng Phật. Nam-mô Hoa Thân Phật. Nammô Đại Âm Thanh Phật. Nam-mô Biện Tài Tán Phật. Nam-mô Kim Cang Châu Phật. Nam-mô Vô Lượng Thọ Phật. Nam-mô Châu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đại Vương Phật. Nam-mô Đức Cao Đức Phật. Nam-mô Cao Danh Phật. Nam-mô Bách Quang Phật. Nam-mô Hỷ Duyệt Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Ý Nguyện Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Phật. Nam-mô Diệt Kỷ Phật. Nam-mô Hỷ Vương Phật. Nam-mô Điều Ngự Phật. Nam-mô Hy Tự Tại Phật. Nam-mô Bảo Kế Phật. Nam-mô Ly Úy Phật. Nam-mô Thiện Diệt Phật. Nam-mô Phạm Mạng Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Tịnh Danh Phật. Nam-mô Oai Đức Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ái Tướng Phat. Nam-mô Đa Thiên Phật. Nammô Tu-viêm-ma Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Bảo Chúng Phật. Nam-mô Bảo Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Phân Phật. Nam-mô Cực Cao Hạnh Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Thế Danh Phật. Nam-mô Bảo Oai Đức Phật. Nam-mô Đức Thừa Phật. Nam-mô Giác Tướng Phật. Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thị Tế Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Chúng Viêm Phật. Nam-mô Từ Tướng Phật. Nam-mô Diêu Hương Phật. Nam-mô Kiên Khải Phật. Nam-mô Oai Đức Mãnh Phật. Nam-mô Châu Khải Phật. Nam-mô Nhân Hiền Phật. Nam-mô Thiên Thệ Nguyệt Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Tử Nguyệt Phật. Nam-mô Phước Oai Đức Phật. Nam-mô Chánh Sinh Phật. Nam-mô Vô Thắng Pháp Phật. Nam-mô Nguyệt Quán Phật. Nammô Bảo Danh Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Sơn Quang Phật. Nam-mô Đức Tụ Phật. Nam-mô Cúng Dường Danh Phật. Nam-mô Pháp Tán Phật. Nam-mô Thí Danh Phật. Nam-mô Điện Đức Phật. Nam-mô Bảo Ngữ Phật. Nam-mô Cầu Mạng Phật. Nam-mô Thiện Giới Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Định Ý Phật. Nam-mô Phá Hữu Ám Phật. Nam-mô Hỷ Thắng Phật. Nam-mô Sư Tử Quang Phật. Nam-mô Chiếu Minh Phật. Nam-mô Thượng Danh Phật. Nam-mô Lợi Tuệ Phật. Nam-mô Châu Nguyệt Phật. Nam-mô Oai Quang Phật. Nam-mô Bất Phá Luân Phật. Nammô Quang Minh Phật. Nam-mô Châu Luân Phật. Nam-mô Thế Sư Phật. Nam-mô Cát Thủ Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô La-hầu Thủ Phật. Nam-mô Lạc Bồ-tát Phật. Nam-mô Vô Quang Phật. Nam-mô Chí Tịch Diệt Phật. Nammô Thế Tối Diệu Phật. Nam-mô Vô Ưu Phật. Nam-mô Thập Thế Lực Phật. Nam-mô Hỷ Lực Phật. Nam-mô Đức Thế Lực Phật. Nammô Đắc Thế Phật. Nam-mô Đại Thế Sĩ Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Chân Hành Phật. Nam-mô Thượng An Phật. Nam-mô Đề Sa Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Điện Minh Phật. Nam-mô Quảng Đức Phật. Nam-mô Trân Bảo Phật. Nam-mô Phước Đức Minh Phật. Nam-mô Tạo Khải Phật. Nam-mô Thành Thủ Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Tập Bảo Phật. Nam-mô Đại Hải Phật. Nam-mô Trì Địa Phật. Nam-mô Nghĩa Ý Phật. Nammô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Đức Luân Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Lợi Ích Phật. Nam-mô Thế Nguyệt Phật. Nam-mô Mỹ Âm Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sư Thủ Phật. Nam-mô Sư Tử Hành Phật. Nam-mô Nan-đà Phật. Nam-mô Ứng Cúng Phật. Nam-mô Minh Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. Nam-mô Bảo Danh Phật. Nam-mô Chúng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Vô Biên Danh Phật. Nam-mô Bất Hư Quang Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Chúng Phật. Nam-mô Thiện Chướng Phật. Nam-mô Kiến Từ Phật. Nam-mô Hoa Quốc Phật. Nam-mô Pháp Ý Phật. Nam-mô Phong Hành Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Đa Minh Phật. Nam-mô Mật Chúng Phật. Nam-mô Công Đức Thủ Phật. Nam-mô Lợi Ý Phật. Nam-mô Vô Cụ Phật. Nam-mô Kiên Quán Phật. Nammô Trụ Pháp Phật. Nam-mô Châu Túc Phật. Nam-mô Giải Thoát Đức Phật. Nam-mô Diệu Thân Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nammô Phổ Đức Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Phạm Tài Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Chánh Trí Phật. Nam-mô Lực Đắc Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Hoa Tướng Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Hoa Xỉ Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Danh Bảo Phật. Nam-mô Hy Hữu Danh Phật. Nam-mô Thượng Giới Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nam-mô Phạm Thọ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiên Phật. Nam-mô Lạc Trí Phật. Nam-mô Bảo Thiên Phật. Nam-mô Châu Tạng Phật. Nam-mô Đức Lưu Lố Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Vô Phược Phật. Nam-mô Kiên Pháp Phật. Nam-mô Thiên Đức Phật. Nam-mô Phạm Mâu-ni Phật. Nam-mô An Tường Hành Phật. Nam-mô Cần Tinh Tấn Phật. Nam-mô Viêm Kiên Phật. Nammô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Chiêm-bặc Hoa Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thiện Chúng Phật. Nam-mô Đế Tràng Phật. Nam-mô Đại Ái Phật. Nam-mô Tu-mạn Sắc Phật. Nam-mô Chúng Diệu Phật. Nam-mô Khả Lạc Phật. Nam-mô Thế Lực Hành Phật. Nam-mô Thiện Định Nghĩa Phật. Nam-mô Ngưu Vương Phật. Nammô Diệu Tý Phật. Nam-mô Đại Xa Phật. Nam-mô Mãn Nguyện Phật. Nam-mô Đức Quang Phật. Nam-mô Bảo Âm Phật. Nam-mô Kim Cang Quân Phật. Nam-mô Phú Quy Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phật. Nam-mô Tịnh Mục Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Tịnh Ý Phật. Nam-mô Tri Thứ Đệ Phật. Nam-mô Mãnh Oai Đức Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhật Quang Diệu Phật. Nam-mô Tịnh Tạng Phật. Nam-mô Phân Biệt Oai Phật. Nam-mô Vô Tổn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Mật Khẩu Phật. Nam-mô Trì Minh Phật. Nam-mô Thiện Tịch Hành Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Đại Tán Phật. Nam-mô Đức Pháp Phật. Nam-mô Nghiêm Thổ Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Cao Xuất Phật. Nam-mô Viêm Xí Phật. Nam-mô Hoa Đức Phật. Nam-mô Bảo Nghiêm Phật. Nam-mô Thượng Thiện Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân, và đảnh lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương. Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát khắp thế giới trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh. Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như thế.

Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Đệ tử chúng con kính thỉnh chư Phật trong mười phương, mười hai bộ loại kinh văn. Tất cả Hiền thánh, tám bộ chúng như Thiên, Long… chúng sinh trong pháp giới và đại chúng hiện tiền chứng tri. Từ xưa đến nay, chúng con đã tạo nên tội lỗi là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con hết lòng phát lồ sám hối quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Tác Giới Vương Phật.

Nam-mô Nam phương Tối Dũng Dược Phật.

Nam-mô Tây phương Vô Ngại Xưng Phật.

Nam-mô Bắc phương Long Hoa Đức Phật.

Nam-mô Đông nam phương Vô Biên Tự Tại Lực Phật.

Nam-mô Tây nam phương Trân Bảo Tự Tại Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Liên Hoa Tự Tại Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Di-lâu-kiền-na Phật.

Nam-mô Hạ phương Kiến Lập Tinh Tấn Phật.

Nam-mô Thượng phương Lưu Ly Quang Tối Phong Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới khắp mười phương như thế.

Đệ tử chúng con từ xưa đến nay, giết hại tất cả Tam bảo, chúng Tăng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc, tri thức thiện và chúng sinh trong pháp giới nhiều không thể tính được số lượng. Đệ tử ăn cắp đồ vật của tất cả Tam bảo, Tăng chúng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc và chúng sinh trong pháp giới nhiều không thể tính được số lượng. Đệ tử đối với tất cả Tam bảo, Tăng chúng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc và chúng sinh trong pháp giơi đã khởi lên tâm tà nhiều không thể tính được số lượng. Đệ tử nói dối lường gạt tất cả Tam bảo, Tăng chúng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc và chúng sinh trong pháp giới nhiều không thể tính được số lượng. Đệ tử nịnh hót, đùa bỡn với tất cả Tam bảo, Tăng chúng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc và chúng sinh trong pháp giới nhiều không thể tính được số lượng. Đệ tử đã dùng lời nói thô tục chửi mắng, sỉ nhục, phỉ báng, chỉ trích tất cả Tam bảo, Tăng chúng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc và chúng sinh trong pháp giới nhiều không thể tính được số lượng. Đệ tử nói hai chiều gây sự tranh chấp nhiễu loạn, phá hoại tất cả Tam bảo, Tăng chúng, cha mẹ, lục thân quyến thuộc và chúng sinh trong pháp giới nhiều không thể tính được số lượng. Hoặc đệ tử phá năm giới, tám giới, mười giới, mười giới thiện, hai trăm năm mươi giới, năm trăm giới, Bồ-tát ba tụ giới, mười vô tận giới, cho đến tất cả giới và tất cả giới oai nghi, tự làm hoặc dạy người khác làm, thấy làm vui theo không thể tính được số lượng. Những tội lỗi như thế, cũng giống như vô biên vô số vi trần khắp đại địa trong mười phương. Chúng con đã tạo tội lỗi cũng vô biên vô số như thế. Hư không vô biên, chúng con cũng tạo tội vô biên; phương tiện vô biên, chúng con cũng tạo tội vô biên; pháp giới vô biên, chúng con cũng tạo tội vô biên; chúng sinh vo biên, chúng con trải qua nhiều kiếp giết hại cũng vô biên; Tam bảo vô biên, chúng con làm tổn hại cũng vô biên; giới phẩm vô biên, chúng con hủy phạm cũng lại vô biên. Những tội như vậy, trên đến hàng Bồ-tát, dưới đến hàng Thanh văn, không thể nào biết hết được. Bao nhiêu tội lỗi như thế, nay chúng con đến trước Tam bảo, trước chúng sinh trong pháp giới phát lồ sám hối không dám che giấu. Chỉ nguyện xin mười phương Tam bảo, chúng sinh trong pháp giới cho phép chúng con được sám hối.

Chúng con từ vô thủy kiếp đến nay, đã có những điều ác. Do nhân duyên ấy mà phát sinh những nỗi khổ đau rất lớn, bần cùng, khốn khổ, buồn lo, sợ hãi. Do sợ hãi nghiệp ac nên tâm thường khiếp sợ, bất cứ ở đâu cũng không thể vui được. Đức Thế Tôn đại Bi hiện tại trong mười phương có khả năng trừ tất cả nỗi sợ hãi của chúng sinh, nguyện xin Ngài nhận lòng thành khẩn sám hối của chúng con. Các điều ác trong quá khứ chúng con xin sám hối hết, những nghiệp đã làm trong hiện tại thành tâm phát lồ, những việc chưa làm chúng con không dám làm nữa và những việc đã làm không dám che giấu. Những việc làm của ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về khẩu và ba nghiệp về ý, nay chúng con sám hối tất cả. Nạn nguy hiểm sinh tử và các thứ nạn tham dục, ngu si, phiền não, hôm nay chúng con xin sám hối hết. Nạn do tâm vội vàng, nóng nảy, nạn gần gũi bạn ác, nạn hiểm ba hữu và nạn ba độc là những nạn rất dễ xảy ra, nhưng ngược lại gặp hoàn cảnh tốt là khó, tu công đức là khó, gặp Phật cũng khó. Các nạn như thế, ngày nay chúng con xin sám hối hết.

Hôm nay, chúng con vì các chúng sinh và bản thân mình ở trước Tam bảo trong mười phương quy mạng sám hối. Tất cả các chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay không biết được ân của chư Phật và cha mẹ, không hiểu pháp thiện, nên tạo các điều ác. Tự ỷ lại vào dòng họ và những của cải, tuổi trẻ buông lung làm các điều ác, tâm nghĩ điều bất thiện, miệng nói lời ác. Cứ theo tâm tạo điều ác, lại không thấy tội lỗi. Những người phàm phu do ngu tối hành động không có sự hiểu biết bị si ám che lấp, gần gũi bạn ác, phiền não làm cho tâm tán loạn. Do nhân duyên năm dục tâm sinh giận dữ, không biết nhàm chán, cho nên tạo những điều ác. Do không gần gũi bậc Hiền thánh nên sinh ra ghen ghét, keo kiệt. Do nguyên nhân nghèo hèn sinh ra gian xảo, nịnh hót làm các điều ác. Vì lệ thuộc vào người khác thường có sự sợ hãi, không được tự do, lại còn tạo các điều ác. Nhân tham dục quấy động tâm họ, bị bức bách vì lòng khát ái mà tạo ra điều ác. Nhân miếng cơm manh áo, cho đến vì nữ sắc mà các phiền não thiêu đốt, vì yêu thương nam tử làm ô nhiễm tâm ý ấy, hoặc đối với những loài cầm thú chủng loại màu sắc khác nhau như trâu, ngựa, lừa la, sinh tưởng là nữ, không nương vào hạnh Phật lại làm các điều ác. Thân, khẩu, ý là chỗ tích tập ba nghiệp. Những tội lỗi như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con xin sám hối hết.

Từ xưa đến nay, chúng con hoặc không cung kính Phật, Pháp và Thánh tăng, những tội như thế nay xin sám hối hết, hoặc không cung kính Duyên giác và Bồ-tát, những tội như thế nay xin sám hối hết. Vì không có trí nên phỉ báng chánh pháp, không biết cung kính cha mẹ, sư trưởng, do ngu si mê mờ che lấp nên sinh ra kiêu mạn, phóng túng, do tham sân si tạo các điều ác. Những tội như thế nay chúng con xin sám hối hết.

Lại ham thích uống rượu không biết tiết độ, hoặc mang rượu mời chúng Tăng, người trì giới, Tỳ-kheo-ni, hoặc người diệt tâm tham sân si, hoặc người thiền định. Những tội lỗi như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí tâm quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối này, chúng con đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn xả bỏ thân sinh trong bào thai, tùy theo tâm nguyện mà được vãng sinh, được năng lực của sáu thần thông, cứu giúp các chung sinh đau khổ. Dù pháp giới hư không cùng tận, nguyện của chúng con cũng vẫn như thế. Tất cả các chúng sinh bần cùng, khổ não, cho đến các sự đau khổ do phiền não bức bách, những nỗi khổ như thế đều diệt trừ hết. Lai nữa, nhờ công đức sám hối này, chúng con nguyện được ra khỏi sinh tử đến bờ đại trí, chuyển pháp luân vô thượng vi diệu thanh tịnh. Chúng con xin nguyện người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người lõa hình được áo, người nghèo khổ thiếu thốn được kho lẫm đầy ắp, không có một ai thiếu thốn. Tất cả đều được sống an vui và hạnh phúc, cho đến không người nào phải chịu các khổ đau. Lại nguyện cho chúng sinh dùng tâm Từ đối đãi nhau, dùng mắt Phật nhìn nhau, có tướng mạo đoan nghiêm, ai cũng ưa nhìn, có sắc tướng đẹp đẽ, làm quyến thuộc Bồ-đề, làm tri thức thiện.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên Phi hỏa khiếu hoán phân đầu. Địa ngục ấy có chu vi sáu mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt, phía trên có lưới sắt giăng kín. Ở giữa địa ngục ấy có cái chuông sắt có gai sắc như những mũi nhọn, khi gió mạnh thổi đến, khói lửa bốc cháy ngùn ngụt thiêu đốt tội nhân.

Bấy giờ, ở cửa phía Đông có ba vạn sáu ngàn tội nhân cùng nói: “Tôi bị tội gì mà phải ở trong này?” La-sát Mã Đầu nắm gậy sắt nhắm đánh vào lưng tội nhân. Tội nhân chạy về phía trước, chân đạp lên nhau, xô lấn nhau ngã lăn ra, ở trên chuông sắt hạ xuống đâm vào, lửa bay đến thiêu đốt, hoặc đốt mắt, hoặc phun ra từ miệng. Tội nhân kêu gào chạy tán loạn. Khi chạy về phía Đông lửa bay đến thiêu đốt, muốn chạy về phía Tây lửa trở lại đốt mặt. La-sát Mã Đầu nắm đầu, tóc, hai tay của tội nhân ném vào trong lửa, da tóc lột sạch, thân thể nát nhừ. Còn có chó đói đến ăn thịt, ngạ quỷ đến uống máu tội nhân. Một ngày một đêm chịu muôn vàn khổ đau, cầu sống cũng không được mà chết cũng không xong. Trải qua ngàn vạn kiếp quả báo ấy vẫn còn. Nếu như được thoát khỏi thì thường làm súc sinh.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những người này phạm tội gì đến nỗi ở trong ấy?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những tội nhân này thọ giới của Phật, nhưng không giữ giới, nhổ lông cầm thú, làm tổn thương muôn loài, chưa từng nghĩ ân. Những loài thú bị bắt nhốt tinh thần hoảng sợ, hồn phách bay mất, đau khổ không thể chịu nổi, thế mà những người kia lại thui nướng, nhổ lông cánh đem làm thú vui. Họ đều không có tâm Từ, không biết hổ thẹn. Vì tội ấy cho nên bị đọa vào địa ngục này.

Bảo Đạt nghe vậy đau buồn khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email