KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 28

Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Đa Bảo Hải Vương Phật. Nam-mô Bất Không Công Đức Phật. Nam-mô Chiếu Nhất Thiết Xứ Phật. Nam-mô Diệu Cổ Thanh Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. Nammô Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Tala Thai Phật. Nam-mô Bảo Thi-khí Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Ta-già-la Phật. Nammô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nammô Hoa Tịnh Phật. Nam-mô Xưng Thắng Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Trí Di-lưu Phật. Nam-mô Long Đức Phật. Nam-mô Thắng Hành Phật. Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Năng Nhân Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Sơn Phật. Nam-mô Trụ Trì Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Ẩm Cam Lộ Phật. Nam-mô Phóng Viêm Phật. Nam-mô Diệu Sơn Phật. Nam-mô Hộ Thế Gian Cúng Dường Phật. Nam-mô Đa-già-la Thi-khí Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Đại Đăng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Năng Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Nan Thắng Trí Phật. Nam-mô Nan Khả Ý Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Ta-la Bộ Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Ái Kiến Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Chiên-đàn Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Dược Thọ Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Giác Phật. Nam-mô Ký Biệt Phật. Nam-mô Ái Tác Phật. Nam-mô Tác Vô Úy Phật. Nam- mô Ba-đầu-ma Bảo Hương Phật. Nam-mô Thắng Đức Phật. Nam-mô Vô Cấu Phật. Nam-mô Tịnh Chiếu Phật. Nam-mô Vô Phiền Não Phật. Nam-mô Thiện Lai Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Kim Sắc Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Đắc Thoát Phat. Nam-mô Ca-lăng-tần-già Thanh Phật. Nam-mô Năng Dữ Pháp Phật. Nam-mô Thiện Hộ Chư Môn Phật. Nam-mô Đắc Ý Phật. Nam-mô Ly Ái Phật. Nam-mô Vị Sinh Bảo Phật. Nam-mô Thiện Hộ Chư Căn Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Thang Thanh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Đại Tuệ Phật. Nam-mô Vô Chư Trược Phật. Nam-mô Bất Khả Động Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Thắng Nhị Túc Phật. Nammô Cụ Túc Nhất Thiết Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tướng Hảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Câu-mưu-đà Ngữ Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Ngữ Phật. Nam-mô Thường Tương Ưng Ngữ Phật. Nam-mô Phạm Thanh An Ẩn Chúng Sinh Phật. Nam-mô Ta-la Hoa Phật. Nam-mô Kim Chi Hoa Phật. Nam-mô Câu-mâu-đà Tướng Phật. Nam-mô Diệu Đảnh Phật. Nam-mô Đại Mâu-ni Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Đáo Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Bất Tán Tâm Phật. Nam-mô Hà-tra-già-sắc Phật. Nam-mô Thiện Tịch Thành Tựu Phật. Nam-mô Xa-đầu-la Bộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thủ Phật. Nam-mô Thường Lai Phật. Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Đại Bi Phật. Nam-mô Thành Tựu Kiên Phật. Nam-mô Thường Hành Thành Tựu Phật. Nam-mô Ly Tránh Độc Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Tướng Phật. Nam-mô Bất Khấp Mâuni-la Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Bát-nhã Tề Phật. Nam-mô Bát-nhã Bảo Tất Cánh Phật. Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Lượng Mạng Phật. Nam-mô Đại Viêm Tích Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Phật. Nam-mô Tịnh Thắng Thiên Phật. Nam-mô Nội Ngoại Tịnh Phật. Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. Nam-mô Tối Đăng Phật. Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Tư Duy Nguyện Ta-la Vương Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Hàng Phục Lực Phật. Nam-mô Trụ Trì Tốc Hành Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tỳ-đầu-hề Hống Phật. Nam-mô Niệm Giác Pháp Vương Phật. Nam-mô Phật Quốc Độ Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Tràng Phật. Nam-mô Hóa Xưng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Sắc Ma-ni Tạng Phật. Nam-mô Pháp Tạng Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Hiến Bà-bà-la Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Tịnh Hoa Thanh Phật. Nam-mô Đại Pháp Vương Câu-tu-ma Thắng Phật. Nammô Nhất Thiết Vô Tận Tạng Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Tạng Phật. Nam-mô Tinh Tú Sơn Tạng Phật. Nam-mô Hư Không Trí Sơn Phật. Nam-mô Trí Lực Thiên Vương Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hải Tùy Thuận Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Giác Hải Tạng Phật. Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật. Nam-mô Tâm Ý Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Tự Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. Nam-mô Sai Biệt Khứ Phật. Nam-mô Tự Tại Kiến Phật. Nammô Tùy Thuận Hương Kiến Pháp Mãn Phật. Nam-mô Long Nguyệt Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Ba-la Vô Chướng Ngại Vương Phật. Nammô Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Trí Đăng Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Chiếu Cảnh Phật. Nam-mô Ngân Kê-đâu Tràng Cái Phật. Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Giác Vương Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Đại Ta-già-la Phật. Nam-mô Thập Lực Sai Biệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Ma Phật. Nam-mô Hàng Phục Tham Phật. Nammô Hàng Phục Sân Phật. Nam-mô Hàng Phục Si Phật. Nam-mô Hàng Phục Kiêu Mạn Phật. Nam-mô Hàng Phục Sân Hận Cấu Phật. Nammô Pháp Thanh Tịnh Đắc Danh Phật. Nam-mô Nghiệp Thắng Đắc Danh Phật. Nam-mô Như Ý Thanh Tịnh Đắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Thí Đắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Thanh Tịnh Giới Danh Đắc Phật. Nam-mô Khởi Nhẫn Nhục Thành Tựu Đắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Tinh Tấn Đắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Thiền Đắc Danh Phật. Nam-mô Khởi Bát-nhã Đắc Danh Phật. Nam-mô Thành Tựu Thí Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Giới Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhẫn Nhục Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Tinh Tấn Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Thiền-na Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Thành Tựu Bát-nhã Bất Khả Tư Nghì Phật. Nam-mô Hành Thành Tựu Đắc Danh Phật. Nammô Thành Tựu Đà-la-ni Thanh Tịnh Đắc Danh Phật. Nam-mô Đà-lani Sắc Thanh Tịnh Đắc Danh Phật. Nam-mô Đà-la-ni Thí Thanh Tịnh Đắc Danh Phật. Nam-mô Không Vô Ngã Tự Tại Đắc Danh Phật. Nam-mô Không Hành Tư Tại Đắc Danh Phật. Nam-mô Nhãn Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Nhĩ Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Tỷ Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thiệt Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thân Đàla-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Ý Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Sắc Đàla-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Hương Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Vị Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nammô Pháp Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Xúc Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Địa Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Thủy Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Hỏa Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Phong Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô Khổ Tự Tại Phật. Nam-mô Tập Tự Tại Phật. Nammô Diệt Tự Tại Phật. Nam-mô Đạo Tự Tại Phật. Nam-mô Ấm Tự Tại Phật. Nam-mô Giới Tự Tại Phật. Nam-mô Nhập Tự Tại Phật. Nammô Tam Thế Tự Tại Phật. Nam-mô Đà-la-ni Hoa Tự Tại Phật. Nammô Cát Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Đăng Y Tự Tại Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Chiếu Tạng Phật. Nam-mô Pháp Minh Phu Thân Phật. Nammô Nhất Thiết Thông Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Trí Phật. Nammô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Phổ Mãn Phật. Nam-mô Phổ Hiền Phật. Nam-mô Na-la-diên Tướng Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Trụ Trì Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mô Như thị đẳng quá khứ vị lai hiện tại vô lượng, vô biên chư Phật. Nam-mô Thập thiên đồng danh Mãn Túc Phật. Nam-mô Tam vạn đồng danh Năng Thánh Phật. Nam-mô Nhị thiên đồng danh Câu-lân Phật. Nam-mô Thập bát ức đồng danh Bảo Thể Pháp Thức Phật. Nam-mô Thập bát ức đồng danh Nhật Nguyệt Đăng Phật. Nam-mô Thiên ngũ bách đồng danh Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Bát vạn tứ thiên đồng danh Long Vương Phật. Nam-mô Nhất vạn ngũ thiên đồng danh Nhật Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên đồng danh Ta-la Vương Phật. Nam-mô Nhất vạn bát thiên Nhân-đà-la Tràng Phật. Nam-mô Bát thiên đồng danh Thiện Quang Phật. Nammô Bát bách đồng danh Tịch Diệt Phật. Nam-mô Tam thập lục ức thập nhất vạn cửu thiên ngũ bách đồng danh Tịnh Vương Phật. Danh hiệu chư Phật này trăm ngàn vạn kiếp không thể nghe được như hoa Ưu-đàm-bát.

Nếu có ai thọ trì, đọc tụng danh hiệu chư Phật này thì chắc chắn xa lìa vĩnh viễn các phiền não.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên kính lễ Đức Như Lai Bađầu-ma Thắng.

Nam-mô Tịch Vương Phật. Nam-mô Đăng Tác Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Thắng Thượng Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Đại Tuệ Lương Phật. Nam-mô Tu-di Phật. Nam-mô Đại Trí Tuệ Tu-di Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Phá Kim Cang Phật. Nam-mô Hiền Trí Bất Động Phật. Nam-mô Phổ Hương Phật. Nam-mô Cam Lộ Mạng Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nhật Chiếu Phật. Nam-mô Trí Kê-đâu Phật. Nam-mô Đại Sư Tử Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Đại Thông Phật. Nam-mô A-ma-la Tạng Phật. Nam-mô Bảo Vi Phật. Nam-mô Kim Cang Tạng Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Tạng Phật. Nammô Đại Nhật Phật. Nam-mô Kiều Lương Tải Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Lạc Kiên Cố Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Pháp Thân Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Bất Không Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Vô Ngại Trí Phật. Nam-mô Bảo Viêm Phật. Nam-mô Xa-thí Đăng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Oán Phật. Nam-mô Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Trí Chân Thanh Phật. Nam-mô Bát-nhã Hương Tượng Phật. Nam-mô Thiên Vương Phật.

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào nghe danh hiệu các Đức Phật này thọ trì, đọc tụng, không sinh nghi ngờ, thì người ấy trong tám ngàn ức kiếp không bị đọa vào địa ngục, không bị đọa vào loài súc sinh, không bị đọa vào chốn ngạ quỷ, không sinh ở nơi biên địa, không sinh vào nhà bần cùng, không sinh vào nhà thấp kém, mà ngược lại thường sinh vào cõi trời, người sang trọng, thường được hạnh phúc an vui tự tại, luôn được thế gian tôn trọng cúng dường, và cho đến đạt được Niết-bàn.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên kính lễ Đức Phật Bất Khả Hiềm Thân.

Nam-mô Xưng Thanh Phật. Nam-mô Xưng Oai Đức Phật. Nammô Xưng Danh Phật. Nam-mô Diệp Đà Phật. Nam-mô Thanh Viêm Phật. Nam-mô Kim Cang Định Tự Tại Phật. Nam-mô Thanh Phần Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Trí Thắng Phật. Nam-mô Trí Thiện Tri Phật. Nam-mô Trí Tụ Phật. Nam-mô Trí Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Tịnh Bà-tẩu Phật. Nam-mô Tịnh Tâm Phật. Nam-mô Tịnh Thiên Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Phạm Tự Tại Phật. Nam-mô Oai Đức Phật. Nam-mô Tỳ-ma Thắng Phật. Nam-mô Tỳ-ma Ý Phật. Nam-mô Tỳ-ma Diện Phật. Nam-mô Tỳ-ma Thượng Phật. Nam-mô Thường Niệm Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Phật. Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. Nam-mô Thật Kiến Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Nguyệt Phật. Nam-mô Thâm Thanh Phật. Nammô Phóng Thanh Phật. Nam-mô Kinh Bố Ma Lực Thanh Phật. Nammô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Vô Biên Nhãn Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Nhãn Phật. Nam-mô Bất Khả Hành Phật. Nammô Tịch Thắng Phật. Nam-mô Thiện Tịch Tâm Phật. Nam-mô Thiện Tịch Căn Phật. Nam-mô Thiện Tịch Ý Phật. Nam-mô Thiện Đức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Chúng Tự Tại Vương Phật. Nammô Đại Chúng Tự Tại Phật. Nam-mô Chúng Giải Thoát Phật. Nammô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Pháp Sơn Phật. Nam-mô Pháp Thắng Phật. Nam-mô Pháp Thể Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Pháp Thể Quyết Định Phật. Nam-mô Đệ nhị kiếp trung bát thập ức đồng danh Pháp Thể Quyết Định Phật.

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, đọc tụng các danh hiệu chư Phật ấy chắc chắn không rơi vào địa ngục, mau chóng đạt được Tam-muội.

Này Xá-lợi-phất! Trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp với chư Phật có danh hiệu như vậy, lại có Phật hiệu là Nhân Tự Tại Thanh. Các ông phải nen nhất tâm kính lễ quy mạng. Đức Phật Nhân Tự Tại Thanh ấy tuổi thọ ở đời bảy mươi ngàn vạn kiếp. Lần thuyết pháp đầu tiên có ba ức chúng Thanh văn, tám mươi ngàn vạn na-do-tha chúng Bồ-tát đều đạt thần thông, đầy đủ bốn vô ngại, thông đạt tất cả pháp không và đến được bờ kia. Nếu ta ở đời vô lượng, vô biên kiếp nói về đại hội, quốc độ trang nghiêm của Đức Phật ấy thì cũng giống như một phần của một giọt nước ở trong biển lớn.

Nam-mô Tam-muội Định Tư Tại Phật. Nam-mô Tuệ Định Tự Tại Phật. Nam-mô Tướng Giác Định Tự Tại Phật. Nam-mô Phổ Nhiếp Phật. Nam-mô Bảo Đức Phổ Quang Phật. Nam-mô Ca-la-cưu-thôn Đại Phật. Nam-mô Ý Lạc Mỹ Âm Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Sư Tử Âm Phật. Nam-mô Sư Tử Tướng Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Phật. Nam-mô Thường Diệt Phật. Nam-mô Đế Tướng Phật. Nam-mô Phạm Tướng Phật. Nam-mô A-di-đà Phật. Nam-mô Độ Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Phat. Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hoại Nhất Thiết Thế Gian Bố Úy Phật. Nam-mô Bách Ức Ngã Thích-ca Mâu-ni Phật. Nam-mô Di-lặc Phật. Nam-mô Tịnh Thân Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nam-mô Hoa Túc Phật. Nam-mô Quang Minh Phật. Nam-mô Danh Tướng Phật. Nam-mô Diêm-phù-nađề Kim Quang Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Bảo Minh Phật. Nam-mô Phổ Minh Phật. Nam-mô Phổ Tướng Phật. Nam-mô Quang Tướng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Sơn Hải Tuệ Phật. Nam-mô Tự Tại Thông Vương Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Bách Ức Tự Tại Đăng Vương Phật. Nam-mô Hỷ Kiến Phật. Nam-mô Nhị Vạn Quang Tướng Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Tam Vạn Đồng Hiệu Thiện Đức Phật. Nam-mô Lôi Bảo Âm Vương Phật. Nam-mô Tứ Vạn Bát Thiên Định Quang Phật. Nam-mô Bảo Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Ly Cấu Quang Phật. Nam-mô Diệu Sắc Quang Minh Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Chúng Nạn Phật. Nam-mô Chúng Hương Phật. Nam-mô Chúng Nghiêm Phật. Nam-mô Thập Thiên Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Bát Thập Ức Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Hoa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thượng Thủ Đức Vương Phật. Nam-mô Tử Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Ngũ Bách Thọ Ký Hoa Quang Phật. Nam-mô Na-la-diên Bất Hoại Phật. Nam-mô Hảo Hoa Trang Nghiêm Phật.

Tiếp theo, lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát ở các thế giới trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả bậc Hiền thánh.

Quy mạng vô lượng, vô biên Bích-chi-phật như vậy.

Này Xá-lợi-phất! Nếu thiện nam, thiện nữ, Tỳ-kheo, Tỳ-kheoni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di nào thọ trì, đọc tụng danh hiệu chư Phật và Bồ-tát này thì trọn đời không bị đọa vào đường ác, lại được sinh trong cõi trời, người, thường gặp chư Phật, Bồ-tát và tri thức thiện, vĩnh viễn xa lìa các phiền não, cho đến đạt được đạo Bồ-đề.

Khi Đức Phật giảng nói đến danh hiệu của Đức Phật này, thì Tuệ mạng Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo Ma-ha-nam, và các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Thiên, Long, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Calâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân và các Đại Bồ-tát đều vui mừng vâng giữ phụng hành.

Đảnh lễ Tam bảo xong tiếp theo sám hối.

Chúng con đã sám hối những tội báo trong ba đường. Nay tiếp theo chúng con khẩn cầu sám hối những tội báo trong cõi trời và người.

Chúng con đã từng cùng nhau thọ nhận thân mạng ở cõi Diêmphù này, dù nói là trăm năm nhưng đã có mấy ai sống trọn ven trong thời gian ấy, số người trẻ tuổi chết không thể nào tính hết, còn có những khổ đau nung nấu, bức bách, thân tâm lo âu, sợ hãi không ngớt. Sở dĩ như vậy, vì căn lành rất ít, nghiệp ác quá nhiều, đến nỗi trong hien tại muốn làm gì cũng không vừa ý. Nên biết tất cả đều do dư báo của những nghiệp ác ở đời quá khứ còn lại. Vì thế ngày nay chúng con chí thành quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Đại Trang Nghiêm Phật.

Nam-mô Nam phương Trí Tuệ Hỏa Phật.

Nam-mô Tây phương Trí Hương Thắng Phật.

Nam-mô Bắc phương Trí Lực Vương Phật.

Nam-mô Đông nam phương Na-la-diên Thắng Nghiệp Phật.

Nam-mô Tây nam phương Vũ Ngu Lạc Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Đế Pháp Phổ Xưng Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Tam Thừa Hành Phật.

Nam-mô Hạ phương Đại Thông Trí Thắng Phật.

Nam-mô Thượng phương Điện Đăng Phong Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương như thế

Từ xưa tới nay, chúng con đã gây không biết bao nhiêu nghiệp báo, tai ương, như tàn tật trăm bệnh, sáu căn không đủ trong hiện tại và cả vị lai trong cõi trời và người đều xin sám hối het; sám hối những tội báo sinh vào nơi hoang dã, biên địa, tà kiến, ba đường ác, tám thứ nạn ở cõi nhân gian; sám hối những tội báo bị nhiều bệnh hoạn, gầy còm, chết yểu, chết oan ở cõi người; sám hối những tội báo bà con quyến thuộc không đoàn tụ, bao bọc lẫn nhau ở cõi người; sám hối tội báo bị khổ vì bạn sẽ tan nát, ân ái chia lìa ở cõi người; sám hối những tội báo oán thù, bị gặp gỡ, buồn lo, sợ hãi ở cõi người; sám hối nhưng tội báo bị nạn nước lửa, trộm cướp, binh đao nguy hiểm khủng khiếp ở cõi người; sám hối những tội báo bị cô độc, lưu lạc, bôn ba quên mất xứ sở ở cõi người; sám hối những tội báo bị tù tội, giam hãm, bị nhốt đứng trong ngục tối, bị đánh đập tra khảo ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị miệng lưỡi công tư thêu dệt, gièm pha, phỉ báng ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị bệnh tật liên miên, nằm liệt trên giường không thể dậy được ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị bệnh ôn dịch về mùa đông, mùa hạ, hay bị độc lệ, thương hàn ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị trúng gió độc, bị trương bụng, bị kiết lỵ ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị thần ác tìm cơ hội để gây tai họa ở cõi người; sám hối những tội lỗi có các loài chim ác bay đến kêu lên trăm điều quái gở, gặp tà quỷ làm những trò kỳ dị ở cõi người; sám hối những tội lỗi bị các loài cầm thu dữ, sài lang, hổ báo làm hại ở cõi người; sám hối những tội lỗi tự đâm, tự trói, tự giết, tự cắt ở cõi người; sám hối những tội lỗi tự buồn khổ, tự hãi hùng, tự siêng năng, tự giận, tự vui ở cõi người; sám hoi những tội lỗi tự lao mình xuống hố sâu, hầm lửa, tự chìm đắm, tự đọa đày ở cõi người; sám hối những tội lỗi không có uy đức, danh tiếng ở cõi người; sám hối những tội lỗi về y phục, đồ dùng không được vừa ý ở cõi người; sám hối những tội lỗi đi lại ra vào, hay làm việc gì cũng khó khăn hoặc gặp người ác ngăn trở ở cõi người. Những tai họa bất trắc, bệnh truyền nhiễm, những ách nạn suy sụp buồn phiền trong đời hiện tại, vị lai, ở cõi trời và người nhiều không thể kể hết như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng hết lòng thành khẩn cầu xin sám hối.

Chúng con nguyện nhờ công đức sám hối này, đời đời kiếp kiếp thân tướng được đầy đủ, giống như La-hầu-la thường được gặp Phật, Pháp, Tăng nghe pháp vi diệu, tuổi thọ lâu dài, không bị những căn bệnh trói buộc, lục thân quyến thuộc thường được gần gũi, bảo bọc nhau, vĩnh viễn xa lìa oán giặc, đao binh, y phục đầy đủ cả hòm rương, cơm trong chén có trăm mùi vị, hương thơm thường đầy đủ, lao ngục đóng cửa hóa làm thiên đường, miệng lưỡi chống nhau trở thành hòa hợp, bệnh tật thâm niên vĩnh viễn đi khỏi thân tâm, bệnh dịch độc và các tai ương vĩnh viễn không có trong đầu óc, yêu quái, ma quỷ và cho đến chim chóc, hổ báo, sài lang, tất cả họa ách trên đất, dưới nước đều chấm dứt, hoặc tự cắt mình, hoặc tự vui buồn, những tội lỗi như vậy, chúng con nguyện từ nay cho đến khi thành Phật vĩnh viễn xa lìa. Chúng con nguyện xin không bị thọ quả báo trong cõi ác, chỉ mong phát sinh tâm Từ cứu độ tất cả chúng sinh và hết mình giáo hóa hết thảy các loài lên bờ chánh giác.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên Bóc da uống máu. Sao gọi là địa ngục Bóc da uống máu? Địa ngục ấy có chu vi bảy mươi do-tuần, xung quanh có thành sắt bao bọc, phía trên có lưới sắt che phủ, trên bốn cửa thành có nước sắt đang sôi chảy xuống lan tràn khắp trong địa ngục rồi phực cháy rất mạnh. Lại có tên nỏ nằm ở giữa hư không, moi khi tội nhân chạm đến thì tên nỏ bỗng nhiên đâm vào ngực, hoặc đâm vào mắt, hoặc đâm vào miệng, trên mỗi mũi tên đều có lửa cháy rực.

Khi ấy, ở cửa phía Nam có năm ngàn tội nhân lớn tiếng kêu gào khóc than: “Nay tôi có tội gì mà phải ở trong này?” Tội nhân nói rồi quằn quại ngã lăn xuống đất mà không thể đứng dậy được. La-sát Mã Đầu nắm móc sắt nhắm móc trên mặt tội nhân kéo vào địa ngục. Tội nhân bị lửa bay đến thiêu đốt thân thể, làm cho toàn thân bị cháy nát, da thịt chia lìa, và có các côn trùng với muôn ngàn chủng loại đến uống máu tội nhân. Ngục tốt Dạ-xoa ở trong đó cắt xẻo thịt tội nhân, làm cho thịt một nơi, xương một ngã, đau đớn trăm đường. Một ngày một đêm chịu vô lượng tội, ngàn vạn lần chết đi sống lại, trải qua ngàn vạn kiếp không có thời hạn.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những tội nhân này do nhân duyên gì bị khổ đau như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những tội nhân này thọ giới thanh tịnh của Phật, lại không kiên tâm giữ gìn, không có tâm Từ, bóc lột chúng sinh, sát hại tánh Phật. Do những tội lỗi như vậy nên bị đọa vào địa ngục này. Nếu như sau này được thoát khỏi thì lại đọa vào loài súc sinh sống trăm ngàn ức kiếp luôn bị người khác giết hại, oán thù qua lại không bao giờ dứt.

Nếu sinh trong loài người thì các căn không được vẹn toàn. Bảo Đạt nghe vậy, đau buồn khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email