KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 22

Này Xá-lợi-phất! Phải nên quy mạng vô lượng vô biên chư Phật ở phương Nam:

Nam-mô Ái Chiếu Phật. Nam-mô Danh Xưng Phật. Nam-mô Tín Công Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Bảo Công Đức Phật. Nam-mô Diệu Tín Hương Phật. Nam-mô Thắng Viên Phật. Nam-mô Thắng Tiên Phật. Nam-mô Bảo Trí Phật. Nam-mô Cam Lộ Oai Đức Phật. Nam-mô Tín Tạng Phật. Nam-mô Nguyệt Thượng Thắng Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Tín Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Ái Thật Ngữ Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Hương Phật. Nam-mô Chiên-đàn Tự Tại Phật. Nam-mô Địch Thắng Phật. Nam-mô Phổ Hành Phật. Nam-mô Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Nhật Phật. Nam-mô Quá Chư Quá Phật. Nam-mô Vô Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Tàm Quý Trí Phật. Nam-mô Công Đức Cúng Dường Phật. Nam-mô Chủng Chủng Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Khả Lạc Phật. Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Diệu Hương Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nammô Giới Phân Phật. Nam-mô Hoa Trí Phật. Nam-mô Ưu-đa-ma Ý Phật. Nam-mô Bất Ám Ý Phật. Nam-mô Sơn Tự Tại Tích Phật. Nammô Tịch Vương Phật. Nam-mô Giải Thoát Vương Phật. Nam-mô A-tha Di-lưu Vương Phật. Nam-mô Như Ý Lực Thích Khứ Phật. Nam-mô Tánh A-đề-giá Phật. Nam-mô Bất Tán Thán Thế Gian Thắng Phật. Nam-mô Pháp Nhiễm Phật. Nam-mô Bảo Tinh Tú Giải Thoát Vương Phật. Nam-mô Bạch Bảo Thắng Phật. Nam-mô Pháp Hành Tự Tại Phật. Nam-mô Đà-la-ni Tự Tại Phật. Nam-mô A-nan-đà Thanh Phật. Nam-mô Trí Bộ Vương Phật. Nam-mô Di-lưu Bình Đẳng Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Trí Phấn Tấn Phật. Nam-mô Pháp Hoa Thông Thọ-đề Phật. Nam-mô Đa-ba-ni Thể Phật. Nam-mô A-ni-già-đà Lộma Thắng Phật. Nam-mô Ưu-đa-la Thắng Pháp Phật. Nam-mô Đại Trí Niệm Phược Phật. Nam-mô Xà-già-đề Tự Tại Nhất Thiết Thế Gian Đảm Phật. Nam-mô Kiến Vô Úy Phật. Nam-mô Tự Tại Tác Phật.

Nam-mô Tự Tại Lượng Phật. Nam-mô Như Pháp Tu Hành Phật.

Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Ta thấy vô lượng, vô biên chư Phật như thế ở phương Nam, đủ các loại họ, các loại tên, các loại quốc độ Phật, các ông hết lòng nhất tâm quy mạng.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên quy mạng vô lượng chư Phật ở phương Tây:

Nam-mô A-bà-la Viêm Bà Sư Hoa Phật. Nam-mô Ma-nậu-sa Khẩu Thanh Khứ Phật. Nam-mô Trí Thắng Tăng Trưởng Xưng Phật. Nam-mô Ta-mạn-đa Ba-thi Phật. Nam-mô Thứ-la-tỳ-la Viêm Hoa Quang Phật. Nam-mô Pháp Hành Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Đẳng Thắng Phật. Nam-mô Trí Phấn Tấn Danh Xưng Vương Phật. Nam-mô Phạm Phấn Tấn Diệu Cổ Thanh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thi-lợi Tạng Nhãn Phật. Nam-mô A-tăng-già Ý Viêm Phật. Nam-mô Thiên Nguyệt Quang Minh Tạng Phật. Nam-mô Lạc Pháp Hành Phật. Nam-mô Ma-ni Bà-đà Quang Phật. Nam-mô Sư Tử Quảng Nhãn Phật. Nam-mô Thập Lực Sinh Thắng Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Hàng Phục Nhất Thiết Chư Oán Phật. Nam-mô Đại Thắng Khởi Pháp Phật. Nam-mô A-vô-hà Kiến Phật. Nam-mô Vô Biên Mạng Phật. Nam-mô Quán Pháp Trí Phật. Nam-mô Vô Ngại Tinh Tấn Nhật Thiện Tư Duy Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Bất-lợitha Ý Phật. Nam-mô Vô Biên Kiến Phật. Nam-mô Trí Kiến Pháp Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thiện Căn Chủng Tử Phật. Nam-mô Ưu-đa Trí Thắng Phát Hành Công Đức Phật. Nam-mô Trí Hương Thắng Phật. Nam-mô Trí Thượng Thi-khí Vương Phật. Nam-mô Phước Đức Thắng Trí Khứ Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Pháp Hoa Hống Vương Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Thắng Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Dilưu Thắng Phật. Nam-mô Năng Khai Pháp Môn Phật. Nam-mô Tỳ-lôgiá-na Pháp Hảo Hương Vương Phật. Nam-mô Lực Vương Thiện Trụ Pháp Vương Phật. Nam-mô Thắng Lực Tán Nhất Thiết Ac Vương Phật. Nam-mô Kiến Vô Biên Lạc Phật. Nam-mô Thiện Hóa Công Đức Viêm Hoa Vương Phật. Nam-mô Kiến Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Thiện Hóa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Kiến Lạc Xứ Phật. Nam-mô Ni-câu-luật Vương Thắng Phật. Nam-mô Diệu Thắng Phật. Nam-mô Đại Lực Trí Tuệ Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Pháp Thọ Đề Phật. Nam-mô Kiên Cố Cái Thành Tựu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chủng Trí Tư Sinh Thắng Phật. Nam-mô Nhập Thắng Trí Tự Tại Sơn Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Đắc Tự Tại Hữu Kiều Lương Thắng Phật. Nam-mô Tận Hợp Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Giới Công Đức Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tán-mạn-trí-đa Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhất Vương Phật. Nam-mô Đại Đa Nhân An Ẩn Phật. Nam-mô Nhị Thắng Thanh Công Đức Phật. Nam-mô Viên Kiên Phật. Nam-mô Lực Sĩ Phật. Nam-mô Bảo Châu Ma-ni Hỏa Phật. Nam-mô Đại Hải Di-lưu Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Bất Trụ Phật. Nam-mô Sơ Viễn Ly Bất Trược Vương Phật. Nam-mô Hư Không Hành Phật. Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật. Nam-mô Thanh Sơn Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Khởi Tam-muội Xưng Phật. Nam-mô Chư Thiên Phạm Vương Kê-đâu Phật. Nam-mô Thị Vô Nghĩa Vương Phật. Nam-mô Hộ Cấu Vương Phật. Nam-mô Chiếu Công Đức Phật. Nammô Tự Tại Nhãn Phật. Nam-mô Trí Tịch Thành Tựu Tánh Phật. Nammô Vô Chướng Ngại Trí Thành Tựu Phật. Nam-mô Thuyết Quyết Định Nghĩa Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Pháp Đăng Diệu Xưng Phật. Nam-mô Nhị Bảo Pháp Đăng Phật. Nam-mô Đại Viêm Tạng Phật. Nam-mô Tự Sư Tử Thượng Thân Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Trí Bảo Nhân Duyên Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phục Chư Căn Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Thiện Hương Tùy Hương Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Pháp Nguyệt Phật. Nam-mô Quảng Đại Tâm Phật.

Nam-mô Giới Công Đức Phật. Nam-mô Thường Cảnh Phật. Nam-mô Tùy Thuận Xưng Phật. Nam-mô Pháp Tự Tại Phật. Nam-mô Như Ý Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Thận Tham Phật. Nam-mô Tư Diệu Nghĩa Kiên Cố Nguyện Phật. Nam-mô Nhất Thiết Đức Luân Quang Phật. Nam-mô Pháp Hống Trí Minh Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Thắng Phước Điền Phat. Nam-mô Thiện Quyết Định Chư Pháp Trang Nghiêm Phật.

Này Xá-lợi-phất! Vô lượng, vô biên chư Phật như thế ở phương Tây. Các ông phải nên kết lòng quy mạng.

Này Xá-lợi-phất! Các ông phải nên quy mạng các Đức Phật ở phương Bắc:

Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Tự Tại Tạng Phật. Nammô Vô Biên Hoa Long Nhất Câu-tô-ma Vương Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Định Chư Ma Phật. Nam-mô Pháp Tượng Phật. Nam-mô Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Sơn Phong Quang Phật. Nam-mô Pháp Vương Phật. Nam-mô Phổ Cung Kính Đăng Phật. Nam-mô Địa Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Như Lai Gia Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Thành Tựu Gia Phật. Nam-mô Đà-la-ni Văn Cú Quyết Định Nghĩa Phật. Nam-mô Nhẫn Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Xưng Phật. Nam-mô Tam Thế Trí Chuyển Tự Tại Phật. Nam-mô Thắng Quy Y Công Đức Thiện Trụ Phật. Nam-mô Chủng Chung Ma-ni Quang Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Phật Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Vô Dư Chứng Phật. Nam-mô Đắc Phật Nhãn Phật. Nam-mô Tùy Quá Khứ Phật. Nam-mô Đại Từ Thành Tựu Bi Thắng Phật. Nam-mô Trụ Trì Sư Tử Trí Phật. Nam-mô Vô Chúng Sinh Trụ Thật Tế Vương Phật. Nam-mô Tự Gia Pháp Bất Đắc Thành Tựu Phật. Nam-mô Đại Trí Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Pháp Phật Thủ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Đức Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Pháp Môn Phật. Nam-mô Tự Tại Nhân-đà-la Phật. Nam-mô Mãn Túc Ý Phật. Nam-mô Đại Lưu Ly Phật. Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghị Pháp Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Chiên-đàn Bất Không Vương Phật. Nam-mô Bất Nhiễm Ba-đầu-ma Tràng Phật. Nam-mô Pháp Tài Thanh Vương Phật. Nam-mô Trạch Pháp Thiện Tri Xưng Phật. Nam-mô Trí Man Kiếp Phật. Nam-mô Phật Nhãn Thanh Tịnh Phân-đà-lợi Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Xưng Phật. Nam-mô Đoạn Vô Biên Nghi Phật. Nam-mô Chúng Sinh Phương Tiện Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Giác Phấn Tấn Vô Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Pháp Hành Địa Thiện Trụ Phật. Nam-mô Phổ Chúng Sinh Giới Quảng Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Lực Kiên Ý Phật. Nam-mô Thiên Vương Tự Tại Bảo Hợp Vương Phật. Nam-mô Như Thật Tu Hành Tạng Phật. Nam-mô Năng Sinh Nhất Thiết Hoan Hỷ Nguyệt Kiến Phật. Nam-mô Đại Tấn Giác Tấn Phật. Nam-mô Chủng Chủng Ma-ni Thanh Vương Hống Phật. Nam-mô Vô Quán Vương Phật. Nam-mô Bất Thoái Liễu Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Phật Quốc Độ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tự Tại Phật. Nam-mô Trí Căn Bản Hoa Tràng Phật. Nam-mô Hóa Thân Vô Ngại Xưng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Long Ma-ni Tạng Phật. Nam-mô Pháp Thịnh Tự Tại Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tri Kiến Phật. Nam-mô Pháp Cam Lộ Ta-lê-la Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Phước Đức Tạng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hoa Hành Phật. Nam-mô Đại Pháp Vương Hoa Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Tận Vô Tận Tạng Phật. Nam-mô Hoa Sơn Tạng Phật. Nam-mô Trí Hư Không Sơn Phật. Nam-mô Trí Lực Bất Khả Phá Hoại Phật. Nam-mô Vô Ngại Kiên Cố Tùy Thuận Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Đại Hải Tạng Phật. Nam-mô Trí Vương Vô Tận Xưng Phật. Nam-mô Phấn Tấn Tâm Ý Vương Phật. Nam-mô Tự Tánh Thanh Tịnh Trí Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Pháp Vương Phật. Nam-mô Thắng Hành Phật. Nam-mô Kim Cang Kiến Phật. Nam-mô Pháp Mãn Túc Tùy Hương Kiến Phật. Nam-mô Long Nguyệt Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Vi Phật. Nam-mô Vô Ngại Vương Phật. Nam-mô Bảo Nhân-đà-la Luân Vương Phật. Nam-mô Năng Sinh Nhất Thiết Chúng Sinh Kính Xưng Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Quang Minh Luân Vương Phật. Nam-mô Năng Đoạn Nhất Thiết Chúng Sinh Nghi Phật. Nam-mô Trí Bảo Pháp Kiến Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Ba La Phật. Nam-mô Vô Cấu Kế Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Sơn Lực Nguyệt Tạng Phật. Nam-mô Tâm Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Kiên Cố Vô Úy Thượng Thủ Phật. Nam-mô Kiên Cố Dũng Mãnh Bảo Phật. Nammô Kiên Cố Tâm Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Năng Phá Ám Ế Vương Phật. Nam-mô Thắng Trượng Phu Phân-đà-lợi Phật. Nam-mô Bách Thánh Tạng Phật. Nam-mô Diệu Liện Hoa Tạng Phật. Nam-mô Kiến Bình Đẳng Pháp Thân Phật. Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật. Nam-mô Sư Tử Khứ Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật.

Nam-mô Đại Thủ Phật. Nam-mô Thắng Thủ Phật. Nam-mô Lạc Thanh Phật. Nam-mô Kiến Thật Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Xưng Phật. Nam-mô Sư Tử Tuệ Phật. Nam-mô Đức Thanh Phật. Nam-mô Tu-lâu-tỳ Hương Phật. Nam-mô Điện Đăng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. Nam-mô Đại Quang Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Vô Nghi Phật. Nam-mô Vô Biên Thế Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Ái Oai Đức Phật. Nam-mô Tán Nghi Phật. Nam-mô Công Đức Đăng Phật. Nam-mô Bất Tạng Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Biên Tạng Phật. Nammô Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Quảng Xưng Phật. Nam-mô Viễn Ly Tràng Phật. Nam-mô Tăng Trưởng Thánh Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Bất Khả Thắng Phật. Nam-mô Oai Đức Tụ Phật. Nam-mô Kiên Cố Bộ Phật. Nam-mô Ma-nậu-xa Xưng Phật. Nam-mô Vô Biên Sắc Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Bất Động Bộ Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đại Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Oai Đức Tụ Quang Minh Phật. Nam-mô Trụ Trí Phật. Nam-mô Kim Kiên Phật. Nam-mô Ái Giải Thoát Phật. Nam-mô Ái Vô Úy Phật. Nam-mô Cam Lộ Tạng Phật. Nam-mô Phổ Quán Sát Phật. Nam-mô Đại Tu Hành Phật. Nam-mô Tế Oai Đức Phật. Nam-mô Thập Phương Cung Kính Phật. Nam-mô Trọng Thuyết Phật. Nam-mô Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Cam Lộ Bộ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Xưng Phật. Nam-mô Khứ Căn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. Nammô Vô Chướng Ngại Luân Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nammô Chúng Sinh Khả Kính Phật. Nam-mô Như Ý Oai Đức Phật. Nammô Vô Biên Sắc Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Khoái Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Phổ Chiếu Quán Phật. Nam-mô Phấn Tấn Đức Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Xưng Ý Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Giải Thoát Bộ Phật. Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Sinh Kê-đâu Phật. Nam-mô Bất Động Trí Phật. Nam-mô Hành Ý Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Thật Sắc Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Công Đức Hoa Phật. Nam-mô Tư Duy Thế Gian Phật. Nammô Đại Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Thí Dụ Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Giác Phật. Nam-mô Nguyệt Trọng Phật. Nammô Nguyệt Đăng Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Thiên Thành Phật. Nam-mô Tâm Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Thường Trạch Trí Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Khả Lạc Ý Trí Quang Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật. Nam-mô Tự Tại Quang Phật. Nam-mô Tịnh Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Vô Trược Nghĩa Phật. Nam-mô Ưng Oai Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Trí Phật. Nam-mô Đắc Đại Thanh Phật. Nam-mô Bà-tẩu-đà Thanh Phật. Nammô Uất-đá Quang Phật. Nam-mô Quyết Định Tư Duy Phật. Nam-mô Tát-giá-bà-nậu Phật. Nam-mô Minh Ám Quang Minh Phật. Nam-mô Tỳ-phất-ba Oai Đức Phật. Nam-mô Ưu Đa-la-ma-tra Phật. Nam-mô Dạ-xá Kê-đâu Phật. Nam-mô Công Đức Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Pháp Đăng Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Tiên Hà Ba-đề Ái Diện Phật. Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật. Nam-mô Tư Duy Chúng Sinh Phật. Nam-mô Ta-già-la Trí Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Tạng Phật. Nam-mô Cái Tiên Phật. Nam-mô Ta-la Vương Phật. Nammô Tu-lợi-da Quang Phật. Nam-mô Bồ-đề Vị Phật. Nam-mô Tịch Chư Căn Phật. Nam-mô Ba-nậu Quang Phật. Nam-mô Phân-đà-lợi Quang Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Phật. Nam-mô Chiên-đàn Diện Phật. Nam-mô Ta-lợi-trà Khứ Phật. Nam-mô Chư Phương Nhãn Phật. Nammô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Thi-la Ba-la Tán-na Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và đảnh lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Công Đức Tướng Trang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Phạm Võng Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tài Bồ-tát. Nam-mô Vô Duyên Bồ-tát. Nam-mô Nghiêm Sĩ Bồ-tát. Nam-mô Quang Nghiêm Đồng Tử Bồ-tát. Nam-mô Trì Thế Bồ-tát. Nam-mô Thiện Đức Bồ-tát. Nam-mô Nan Thắng Bồ-tát. Nam-mô Chiếu Minh Bồ-tát. Nam-mô Tát-đà-ba-luân Bồ-tát. Nam-mo Đàm-vô-yết Bồ-tát. Nam-mô Pháp Tự Tại Bồ-tát. Nam-mô Đức Thủ Bồ-tát. Nam-mô Bất Tuần Bồ-tát. Nam-mô Đức Đảnh Bồ-tát. Nam-mô Thiện Túc Bồ-tát. Nam-mô Diệu Tý Bồ-tát. Nam-mô Phất-sa Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Giải Bồ-tat. Nam-mô Thiện Ý Bồ-tát. Nam-mô Hiện Kiến Bồ-tát. Nam-mô Phổ Thủ Bồ-tát. Nam-mô Hỷ Kiến Bồ-tát. Nam-mô Minh Tướng Bồ-tát. Nam-mô Thâm Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Vô Ngại Bồ-tát. Nam-mô Thượng Thiện Bồ-tát. Nam-mô Phước Điền Bồ-tát. Nam-mô Đức Tạng Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Thượng Bồ-tát. Nam-mô Châu Đảnh Vương Bồ-tát. Nam-mô Lạc Thật Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Kiến Bồ-tát. Nam-mô Đăng Vương Bồ-tát. Nam-mô Thâm Vương Bồ-tát. Nammô Hoa Vương Bồ-tát. Nam-mô Diệu Sắc Bồ-tát. Nam-mô Thiện Minh Bồ-tát. Nam-mô Thiện Đáp Bồ-tát.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con chí tâm sám hối tội tham dục. Trong kinh nói: “Chỉ vì tham dục nên bị giam hãm trong địa ngục ngu si, chìm đắm trong dòng sinh tử không thể ra được.” Từ xưa đến nay, chúng sinh vì nhân duyên năm dục lưu chuyển mãi trong đường sinh tử, mỗi một chúng sinh trong một kiếp xương chất thành đống bằng núi Tỳ-phú-la ở thành Vương xá, bú sữa của mẹ nhiều như nước trong bốn biển, thân máu huyết chảy ra nhiều hơn thế nữa, nước mắt của cha mẹ, anh em, bà con quyến thuộc thương khóc khi lâm chung cung nhiều như nước trong bốn biển. Cho nên, nói: “Còn tham ái thì còn sinh tử, hết tham ái thì hết sinh tử.” Nên biết tham ái là gốc của sinh tử.

Vì vậy, trong kinh nói: “Tội tham dục có thể làm cho chúng sinh bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu các khổ đau. Nếu sinh trong loài súc sinh thì làm chim bồ câu, chim sẻ và chim uyên ương. Nếu sinh trong loài người gặp phải người vợ không chung thủy, bà con toàn là những người không hợp ý mình.” Sự tham dục có quả báo xấu như vậy, cho nên ngày nay chúng con hết lòng cúi đầu quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Quang Luân Phật.

Nam-mô Nam phương Khai Quang Minh Phật.

Nam-mô Tây phương Tập Trí Phật.

Nam-mô Bắc phương Đại Lưu Ly Phật.

Nam-mô Đông nam phương Lạc Liên Hoa Thủ Phật.

Nam-mô Tây nam phương Trí Tuệ Hòa Hợp Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Vô Thượng Thắng Tôn Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Nhãn Tịnh Vô Cấu Phật.

Nam-mô Hạ phương Cụ Tuc Quang Minh Phật.

Nam-mô Thượng phương Tối Thanh Tịnh Vô Lượng Tràng Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương.

Từ xưa đến nay, chúng con đi lại với thê thiếp của người khác, chiếm đoạt vơ con của người khác, xâm phạm trinh tiết, làm ô nhục Tỳ-kheo-ni, phá phạm hạnh người khác, hiếp bức một cách vô đạo. Tâm cấu bẩn, nhìn tà vạy, nói năng bỡn cợt, hoặc làm nhục thanh danh gia tộc của người, hoặc làm hanh bất tịnh với năm hạng người bán nam, bán nữ. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Từ xưa đến nay, chúng con làm thân phụ nữ, tâm như ngựa hoang suốt ngày phóng đãng, không có lúc nào dừng nghỉ, thường ôm lòng xấu xa, hay sinh tư tưởng tham dục, hoặc ở trong chốn Già-lam tâm không ưa nghe pháp Phật, mắt thường thích nhìn ngắm, hoặc thương yêu Sa-môn và những người phạm hạnh, không nhớ một ít pháp Phật, phóng túng dục tình, đến nỗi làm cho tâm trôi nổi giữa biển lớn vô minh, không biết đâu bờ bến, hoặc làm ô uế pháp phục ba y của Tăng, hoặc ở trong tinh xá, tự viện cùng nhau làm hạnh bất tịnh. Những toi như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn hết lòng xin sám hối.

Từ xưa đến nay, chúng con làm thân phụ nữ, thường ôm lòng dâm dục, hoặc chiếm đoạt chồng, rể của người khác, mê hoặc đấng trượng phu, hoặc làm thẻ bùa yếm hại để sai khiến gây tai họa cho vợ người khác, hoặc trong cuộc sống ít phước nên bị tà ma trói buộc, các bệnh quỷ… do nhân duyên này thừa cơ làm hại, không gặp thầy thuốc giỏi nên phải đi đến cái chết. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con cảm thấy xấu hổ phát lồ ăn năn, chí thành cúi đầu quy mạng sám hối.

Lại nữa, từ vô thủy đến nay, chúng con mắt vì sắc, hoặc ưa thích say đắm các màu sắc như đen, vàng, hồng, đỏ, xanh, tím, và những đồ chơi, đồ trang sức quý giá, hoặc mê tướng mạo đàn ông, đàn bà, cao thấp, trắng đen, dáng dấp, cử chỉ mà khởi lên những tư tưởng phi pháp; hoặc tai say đắm ưa nghe những âm thanh như cung thương, đàn sáo, ca hát, ngâm vịnh, hoặc nghe những âm thanh ngôn ngữ kêu khóc, cười đùa của đàn ông đàn bà mà khởi lên những tư tưởng phi pháp; hoặc mũi thích ngửi mùi thơm của gỗ trầm, gỗ chiên-đàn, long não, xạ hương, hay mùi hương của cây uất kim, cây tô hợp mà khởi lên những tư tưởng phi pháp; hoặc lưỡi thích nếm những vị ngon ngọt, tươi tốt, béo bổ nên phải lấy máu thịt của chúng sinh nuôi dưỡng than bốn đại, vun đắp làm tăng thêm nguồn gốc khổ đau mà khởi lên những tư tưởng phi pháp; hoặc thân mình ưa thích những bông hoa, gấm vóc, lụa là, tất cả những thứ mịn màng mát dịu, y phục đẹp đẽ bằng bảy thứ châu báu ma khởi lên những tư tưởng phi pháp; hoặc ý nhiễu loạn tưởng nghĩ đến việc làm trái pháp. Sáu vọng tưởng này tạo ra những tội rất nặng. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành hướng về mười phương chư Phật, tôn Pháp, Thánh chúng quy mạng sám hối.

Chúng con nguyện nhờ công đức sám hối những tội tham dục này, đời đời kiếp kiếp được thọ sinh tự tại, không do bào thai, được thân thanh tịnh sáng suốt, tướng hảo quang minh đẹp đẽ, sáu căn sáng tỏ, thông minh, lanh lợi, hiểu rõ tham ái như cùm xích trói buộc, xét kỹ sáu trần như huyễn như hóa, quyết định nhàm chán xa lìa cảnh giới ngũ dục, cho đến trong giấc mộng cũng không khởi tư tưởng bất chính, những nhân duyên trong ngoài vĩnh viễn không làm động tâm.

Nguyện đem công đức sám hối về nhãn căn, xin cho mắt này thấy suốt Pháp thân thanh tịnh của chư Phật trong mười phương, không dùng cái thấy phân biệt.

Nguyện đem công đức sám hối về nhĩ căn, xin cho tai này nghe được chánh pháp của chư Phật, Hiền thánh trong mười phương đã thuyết và thực hành đúng theo giáo pháp ấy.

Nguyện đem công đức sám hối về tỷ căn, xin cho mui này thường ngửi hương vị nhập pháp tánh ở cõi Hương tích, xa lìa mùi hôi thối bất tịnh của sinh tử.

Nguyện đem công đức sám hối về thiệt căn, xin cho lưỡi này thường ăn món ăn pháp hỷ thiền duyệt, không thèm khát mùi vị máu thịt của chúng sinh.

Nguyện đem công đức sám hối về thân căn, xin cho thân này mặc áo Như Lai, khoác áo giáp nhẫn nhục, nằm giường vô úy, ngồi tòa tứ thiền.

Nguyện đem công đức sám hối về ý căn, xin cho ý này thành tựu mười tưởng, thông suốt năm minh, quán sâu nhị đế, lý chân không bình đẳng, theo phương tiện trí tuệ khởi lên mười hạnh vi diệu, vào dòng nước pháp, niệm niệm sáng suốt, phát triển pháp Nhẫn vô sinh của Như Lai.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên là Câu âm. Tại sao gọi là địa ngục Câu âm? Địa ngục ấy có chu vi khoảng ba mươi do-tuần. Trong địa ngục này có dòng lửa cháy tran lan khắp trên đất, bốn bức tường xung quanh thì giống như ở trên không khác. Trong ngục lại có rất nhiều tội nhân, ngục tốt Dạ-xoa cầm móc sắt nhắm móc vào phần âm tội nhân kéo đi. Trong móc sắt cũng có lửa bốc chay, từ trên cháy xuống ngực, tim, rồi từ ngực, tim ngọn lửa cháy lan xuống bụng, lưng, và lan khắp toàn thân. Do nghiệp báo của tham dục, hóa làm người đàn bà như khi còn sống đã gặp người này rồi, nên lúc vừa thấy thì lửa dục phát khởi liền chạy đến. Nhưng thân người đàn bà kia là kim cang, sắt, có lửa cháy rất nóng, đã đến chỗ đó, cô ta ôm lấy tội nhân, vừa ôm liền làm thân thể tan nát. Người kia lại dùng miệng cắn ăn môi, cho đến toàn thân của tội nhân cũng đều bị ăn hết. Ăn hết rồi lại sinh ra, sinh ra rồi bị ăn trở lại. Các người nữ kia ái dục với nam tử cũng lại như thế. Tâm dục không chế ngự được thì lửa dục luôn bốc cháy, nỗi đau đớn khổ sở như vậy khó chịu đựng nổi. Nhưng tội nhân ngay khi ấy vẫn không biết ăn năn những lỗi lầm của mình, một ngày một đêm phải chịu đựng vô lượng hình phạt, ngàn vạn lần chết đi sống lại. Cứ như vậy, trải qua vô lượng trăm ngàn vạn kiếp mới được thoát khỏi. Nhưng còn dư báo nên sinh làm côn trùng nhơ bẩn ở trong loài súc sinh. Trải qua hai trăm ngàn đời mới được sinh vào trong loài người, suốt năm trăm đời bị chết trong bào thai. Sau năm trăm đời mới được sinh ra nhưng không phân biệt được rõ ràng nam hay nữ, mắt nhìn không chính chắn, nghèo khổ, mồ côi, tuổi thọ rất ngắn. Hoặc khi có vợ bị người khác chiếm đoạt, hoặc mình lại ham muốn yêu thương vợ người khác, không thể ngăn chặn được, cho nên dứt tuyệt không có người nối dõi.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này làm việc gì mà chịu tội như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không chịu hành trì, luôn hành dâm dục, buông thả theo dục tình. Do nhân duyên này phải chịu tội như vậy.

Bảo Đạt nghe xong, buồn thương khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email