KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 23

Nam-mô A-nan-đà Trí Phật. Nam-mô A-nan-đà Sắc Phật. Nammô Địa-trà Tỳ-lê-da Phật. Nam-mô Đề-bà Di-đa Phật. Nam-mô Tamạn-đa Trí Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Quang Phật. Nam-mô Ma-nậuxá Oai Đức Phật. Nam-mô Thiện Phần Bồ-đề Tha Phật. Nam-mô Xưng Thánh Phật. Nam-mô Xưng Tràng Phật. Nam-mô Luân Diện Phật. Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ma-ha Đề-xà Phật. Nam-mô A-la-ha Ứng Phật. Nam-mô Ưu-đà-na Thắng Phật. Nam-mô Tất-đạt-tha Tư Duy Phật. Nam-mô Ái Cúng Dường Phật. Nam-mô Tam-mạn-đa Hộ Phật. Nam-mô Ni-di Phật. Nam-mô Tín Bồ-đề Phật. Nam-mô Phá Ý Phật. Nam-mô Xuất Trí Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Chất-đa-la Bà-nậu Phật. Nam-mô Di-hà Thanh Phật. Nam-mô Đại Viêm Khiên-đà Phật. Nam-mô Thắng Câu-tra Phật. Nam-mô A-thư-da Ái Phật. Nam-mô Thiên Quốc Thổ Phật. Nam-mô Sư Tử Nan-đề Câu-sa Phật. Nam-mô A-nan-đà Ba-pha Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Ba-đề-ba Vương Phật. Nam-mô Thắng Kêđâu Phật. Nam-mô Phương Văn Thanh Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Chiên-đà Kê-đâu Phật. Nam-mô A-bà-dạ Đạt-đa Phật. Nammô Na-lợi-đa Vương Phật. Nam-mô Tô-ma Đề-bà Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Xưng Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mo Thuyết Ái Phật. Nam-mô Xưng Ưu-đa-la Phật. Nam-mô Ma-đầu-la Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-khư Thanh Phật. Nam-mô Chất-đa Ý Phật. Nam-mô Bà-phu-đà Thanh Tịnh Phật. Nammô Tịch Sân Phật. Nam-mô Phá Ý Phật. Nam-mô Túc Vương Phật. Nam-mô Tỳ-già-đà Ứng Phật. Nam-mô Thắng Ưu-đa-ma Phật. Nammô Bà-tát-na Trí Phật. Nam-mô Từ Thắng Chủng Chủng Quang Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Kiến Nguyệt Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Ma Oai Đức Phật. Nam-mô Ma-ha La-tha Phật. Nam-mô Tâm Hà Bộ Khứ Phật. Nam-mô Lạc Quang Phật. Nam-mô Phổ Hộ Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Ma-ni Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Kiến Ái Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật.

Nam-mô Ta-mạn-đa Kiến Phật. Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Phổ Hành Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô A-la-tần-đầu Ba-đầuma Nhãn Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô A-di-đa Thanh Tịnh Phật. Nam-mô A-nan-đa Lâu-ba Phật. Nam-mô Cái Thiên Phật. Nam-mô La-đa-na Quang Phật. Nam-mô Ta-la Thê-la-đa Phật. Nammô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thân Vị Phật. Nam-mô Bà-kỳ-la-ta Phật. Nam-mô Tu-lợi-tà-na-na Phật. Nam-mô Vô Chứng Ngại Nhãn Phật. Nam-mô Ta-hà Khứ Phật. Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. Nammô Lô-hà-già Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Công Đức Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Phật. Nam-mô Pháp Minh Phật. Nam-mô Ma-lầu-đa Ái Phật. Nam-mô A-bà-tà Ái Phật. Nam-mô Tuệ Tràng Phật. Nammô Oai Đức Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Đức Phật. Nam-mô Cầu-na Bà-tẩu Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô An Lạc Phật. Nam-mô Xưng Kê-đâu Phật. Nam-mô Quang Minh Hống Phật. Nammô Phổ Công Đức Phật. Nam-mô Thắng Kê-đâu Phật. Nam-mô Nala-diên Phật. Nam-mô Bảo Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Phổ Tâm Phật. Nam-mô Thiện Tâm Ý Phật. Nam-mô Thiện Ý Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Oai Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Tý Phật. Nam-mô Quang Minh Ý Phật. Nam-mô Na-la-diên Thiên Phật. Nam-mô Tát-già Kêđâu Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ý Phật. Nam-mô A-di-đa Thiên Phật. Nam-mô Đại Tuệ Đức Phật. Nam-mô Đại Tràng Phật. Nam-mô Quang Minh Nhật Phật. Nam-mô Pháp Thủy Phật. Nam-mô Thiện Pháp Phật. Nam-mô Chiên-đà Bà-nậu Phật. Nam-mô Am-ma-la Thắng Phật. Nam-mô Giải Thoát Quán Phật. Nam-mô La-đa-na Quang Phật. Nam-mô Vô La Thanh Phật. Nam-mo Phổ Tâm Trạch Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Phật. Nam-mô Cam Lộ Nhãn Phật. Nam-mô Xưng Ái Phật. Nam-mô Thiện Hộ Phật. Nam-mô Thiên Tín Phật. Nam-mô Thiện Lượng Bộ Phật. Nam-mô Đề-bà-la-đa Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Tư-na Bộ Phật. Nam-mô Chiên-đà Bạt-đà Phật. Nam-mô Đề-xà Tích Phật. Nam-mô Đại Thắng Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Xà-tà Thiên Phật. Nam-mô Tất-đạttha Ý Phật. Nam-mô Chất-đa Ái Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Tín-đề Xá-na Phật. Nam-mô Trí Quang Phật. Nam-mô Câutô-ma Đề-xà Phật. Nam-mô Đề-xà-la-thi Phật. Nam-mô Như Ý Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Thắng Tạng Phật. Nam-mô Lô-giá-na Xưng Phật. Nam-mô Thật Kê-đâu Phật. Nam-mô Úc-già-đề-xà Phật. Nam-mô Nhật Kêđâu Phật. Nam-mô Ma-ha Di-lưu Phật. Nam-mô Ma-ha Phức-hà Phật. Nam-mô Thế Gian Đắc Danh Phật. Nam-mô Úc-già Đức Phật. Nammô Ưu-đa-ma Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nghĩa Bộ Phật. Nammô Đề-bà Ma-ê-đa Phật. Nam-mô Ái Thật Hành Phật. Nam-mô A-natỳ Phù-đa Xưng Phật. Nam-mô Kim Quang Phật. Nam-mô Đại Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Hành Ý Phật. Nam-mô Tỳ-ca-ma Phật. Nam-mô Vô Ngại Quang Phật. Nam-mô Tỳ-ma-đề-xà Ha Phật. Nam-mô Thiên Thanh Phật. Nam-mô Bất Trước Bộ Phật. Nam-mô Thiên Đạo Phật. Nam-mô Tuân-đà-la Nan-đà Phật. Nam-mô Hoa Quang Phật. Nammô Năng Hiện Phật. Nam-mô Thiên Ái Phật. Nam-mô Giải Thoát Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Cầu-na-ca-la Phật. Nam-mô Trí Thuyết Phật. Nam-mô Bồ-đề Quang Phật. Nam-mô Tagià-la Phật. Nam-mô Bồ-đề Nan-đề Phật. Nam-mô Ma-ha Đề-bà Phật. Nam-mô Thâm Trí Phật. Nam-mô Phap Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Ba-na-na Phật. Nam-mô Tâm Ý Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Bất Thác Tư Duy Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Tọa Xưng Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiên Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Hành Phật. Nam-mô Ái Công Đức Phật. Nam-mô Sư Tử Ý Phật. Nam-mô Tín Bà-tẩu-na-la Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Khoái Quang Minh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bànậu Phật. Nam-mô Nguyệt Ái Phật. Nam-mô Tô-ma-sát-đa Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Bất Nhiễm Phật. Nam-mô Xưng Quang Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Già-na Thiên Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Công Đức Trí Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Ái Thế Gian Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Địa Quang Phật. Nam-mô Tác Công Đức Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Cầu-na-bà-hầu Phật. Nammô Pháp Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Giải Thoát Nhật Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Xưng Phật. Nam-mô Thiện Trí Phật. Nammô Bất Khả Lượng Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Sư Tử Đà-na Phật. Nam-mô Công Đức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Diệu Thiên Phật. Nammô Quán Hành Phật. Nam-mô Thiên Đề-tra Phật. Nam-mô Điện Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Sơn Tràng Phật. Nam-mô Hoa Quang Phat. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Sơn Hương Phật. Nam-mô Phước Đức Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thắng Tuệ Phật. Nam-mô Tín Thánh Phật. Nam-mô Bảo Châu Phật. Nam-mô Diệu Oai Đức Phật. Nam-mô Tối Hậu Kiến Phật. Nam-mô Ái Hành Phật. Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Thắng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Kiến Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Trí Hành Phật. Nammô Bất Mậu Bộ Phật. Nam-mô Thánh Nhãn Phật. Nam-mô Lạc Giải Thoát Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nam-mô Thắng Thổ Phật. Nam-mô Thành Tựu Quang Minh Phật. Nam-mô Tự Nghiệp Phật. Nam-mô Chiếu Xưng Quang Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Hành Phật. Nam-mô Ái Tự Tại Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Thắng Hống Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Soạn Trạch Nhiếp Thủ Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Ly Nhiệt Phật. Nam-mô Thánh Đức Phật. Nam-mô Pháp Cao Phật. Nammô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam-mô Vô Ngại Xưng Phật. Nam-mô Cam Lộ Hương Phật. Nam-mô Xả Quang Minh Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Úy Nhật Phật. Nam-mô Đắc Vô Úy Phật. Nam-mô Ái Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Trí Tuệ Bất Mậu Phật. Nam-mô Hư Không Quang Phật. Nam-mô Tăng Thượng Thiên Phật. Nam-mô Tín Như Ý Phật. Nam-mô Thiên Cái Phật. Nam-mô Long Quang Phật. Nam-mô Diệu Bộ Phật. Nam-mô Pháp Oai Đức Phật. Nam-mô Đoạn Chư Hữu Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Diện Phật. Nam-mô Dieu Sắc Phật. Nam-mô Phổ Nhãn Phật. Nam-mô Công Đức Quang Phật. Nammô Thắng Nguyệt Phật. Nam-mô Bình Đẳng Đức Phật. Nam-mô Vân Hà Kê-đâu Phật. Nam-mô Chúng Sinh Tự Tại Kiếp Phật. Nam-mô Dữ Vô Úy Thân Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Chúng Sinh Ý Phật. Nam-mô Hàng Phục Chư Oán Phật. Nam-mô Nhiếp Thủ Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Sơn Phật. Nam-mô Nhất Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Na-la-diên Bộ Phật. Nam-mô Sư Tử Bộ Phật. Nam-mô Ái Giới Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tín Danh Xưng Phật. Nam-mô Tất Cánh Trí Phật. Nam-mô Ly Si Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Năng Tư Duy Tư Phật. Nam-mô Pháp Cái Phật. Nam-mô Bất Động Nhân Phật. Nam-mô Thiên Hoa Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Phật. Nam-mô Phổ Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Đại Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Tư Duy Nghĩa Phật. Nam-mô Tướng Vương Phật. Nam-mô Hoa Diện Phật. Nam-mô Tư Duy Danh Xưng Phật. Nam-mô Thọ Tràng Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Tín Đại Chúng Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Trí Tuệ Tán Thán Phật. Nam-mô Công Đức Nhiễm Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Hải Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Phật Hoan Hỷ Phật. Nam-mô Thắng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Ái Nhất Thiết Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Nghi Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thắng Nghĩa Phật. Nam-mô Đại Sơn Phật. Nam-mô Hàng Phục Thánh Tín Phật. Nam-mô Hàng Phục Hiệt Tuệ Phật. Nam-mô Thú Bồ-đề Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Đại Thế Lực Phật. Nam-mô Lạc Sư Tử Phật. Nam-mô Phổ Bảo Mãn Túc Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thế Gian Ái Phật. Nam-mô Kim Cang Luân Phật. Nam-mô Quá Hỏa Phật. Nam-mô Đại Tướng Phật. Nam-mô Chúng Sinh Nguyệt Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Nhật Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Nghiêm Phật. Nam-mô Đoạn Chư Hữu Ý Hương Phật. Nam-mô Tịch Tịnh Hành Phật. Nam-mô Nhiếp Thọ Xưng Phật. Nam-mô Pham Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Đại Hống Phật. Nam-mô Vô Lượng Vô Biên Nguyện Phật. Nam-mô Thế Gian Quang Minh Phật. Nam-mô Khả Kiến Nhẫn Phật. Nam-mô Đại Hoa Phật. Nam-mô Tu Hành Thân Phật. Nam-mô Chư Căn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Bà-tẩu-đạt-đa Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Thanh Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật.

Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Quyết Định Sắc Phật. Nam-mô Phương Tiện Tu Phật. Nam-mô Tín Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Thắng Báo Phật. Nam-mô Hiền Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tàm Quý Hiền Phật. Nam-mô Kham Thọ Khí Thanh Phật. Nam-mô Thắng Ái Phật. Nam-mô Phổ Hành Phật. Nam-mô Phổ Trí Phật. Nam-mô Đại Oai Lực Phật. Nam-mô Nguyệt Kê-đâu Phật. Nam-mô Kiên Cố Hành Phật. Nam-mô Thiên Cúng Dường Phật. Nam-mô Phổ Kính Phật. Nam-mô Thắng Diệu Xưng Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Công Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Ta-lê-la Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Đại Quý Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Đại Lực Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Đạo Bộ Phật. Nam-mô Thắng Thanh Tâm Phật. Nammô Thắng Ý Phật. Nam-mô Bà-lâu-na Bộ Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính kễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Liễu Tướng Bồ-tát. Nam-mô Định Tướng Bồ-tát. Nammô Định Tích Bồ-tát. Nam-mô Phát Hỷ Bồ-tát. Nam-mô An Vị Bồtát. Nam-mô Bố Ma Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Thí Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Đăng Bồ-tát. Nam-mô Trí Đạo Bồ-tát. Nam-mô Nguyện Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Tứ Nhiếp Bồ-tát. Nam-mô Giáo Âm Bồ-tát. Nam-mô Pháp Hỷ Bồ-tát. Nam-mô Đạo Phẩm Bồ-tát. Nam-mô Đại Tự Tại Bồ-tát. Nam-mô Đàn Lâm Bồ-tát. Nam-mô Diệu Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Diệu Sắc Hình Bồ-tát. Nam-mô Xà-đề Bồ-tát. Nam-mô Mật Sớ Bồtát. Nam-mô Hoa Thiểm Bồ-tát. Nam-mô Thượng Thủ Bồ-tát. Nammô Phổ Hiện Sắc Thân Bồ-tát. Nam-mô Thần Thông Bồ-tát. Nam-mô Hải Đức Bồ-tát. Nam-mô Vô Biên Thân Bồ-tát. Nam-mô Y Vương Tự Tại Bồ-tát. Nam-mô Ca-diếp Bồ-tát. Nam-mô Vô Cấu Tạng Vương Bồ-tát. Nam-mô Trì Nhất Thiết Bồ-tát. Nam-mô Cao Quý Đức Vương Bồ-tát. Nam-mô Lưu Ly Quang Bồ-tát. Nam-mô Vô Úy Bồ-tát. Nammô Hải Vương Bồ-tát. Nam-mô Quang Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Quang Minh Bồ-tát. Nam-mô Đại Biện Bồ-tát. Nam-mô Từ Lực Bồtát. Nam-mô Y Vương Bồ-tát. Nam-mô Y Lực Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát khắp mười phương thế giới như vậy.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Trước đây chúng con đã sám hối ba nghiệp về thân. Nay theo thứ tự chúng con xin sám hối bốn nghiệp ác về miệng. Trong kinh có dạy: “Những tội của khẩu nghiệp có thể khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu các khổ đau. Nếu rơi vào loài súc sinh thì phải làm thân hình chim cú, chim mèo, tiếng kêu của nó rất đáng ghét. Nếu được sinh trong loài người thì hơi thở trong miệng hôi thối, nói không ai tin, trong quyến thuộc xảy ra sự bất hòa, cải vã, đánh đập nhau.” Khẩu nghiệp đã có những quả báo xấu như vậy. Cho nên, ngày nay chúng con chí thành quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Tinh Tú Xưng Phật.

Nam-mô Nam phương Nguyệt Đăng Quang Phật.

Nam-mô Tây phương Vô Biên Kiến Phật.

Nam-mô Bắc phương Vô Quán Vương Phật.

Nam-mô Đông nam phương Đại Hương Vương Phật.

Nam-mô Tây nam phương Vô Vi Tư Duy Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Lạc Thanh Tịnh Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Thắng Chiến Đấu Phật.

Nam-mô Hạ phương Trừ Chư Sư Minh Phật.

Nam-mô Thượng phương Hảo Đế Trụ Duy Vương Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương.

Từ xưa đến nay, chúng con đã từng nói dối, nói hai lưỡi, nói lời hung ác, nói lời thêu dệt, chuyện không nói có, chuyện có nói không, không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe, không biết nói biết, biết nói không biết, khinh thường lừa dối Hiền thánh, lời nói việc làm hoàn toàn trái ngược nhau. Tự khen ngợi mình đã được pháp hơn người, như nói tôi đạt đến bốn Thiền, bốn Định vô sắc, A-na-bàn-na, mười sáu hành quán, đắc quả Tu-đà-hoàn cho đến đắc quả A-la-hán, tôi đắc quả Bích-chi-phật, Bồtát bất thoái, trời, rồng, quỷ, thần, thần gió, thần đất đều đến hỏi tôi, tôi đã trả lời: Hiển bày điều khác thường làm mê hoặc mọi người để mong cầu danh lợi ở thế gian. Những tội lỗi như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con phát lồ sám hối.

Lại nữa, từ xưa đến nay, chúng con thường dùng lời gièm pha xúi giục hai bên tranh chấp qua lại. Nói hai chiều là dùng miệng lưỡi vu khống, châm chọc, dối gạt, dụ dỗ, đến người này nói lỗi người kia, đến người kia nói lỗi người này. Dùng miệng lưỡi ly gián bà con của họ, phá vỡ hạnh phúc vợ chồng người khác, làm họ phải khốn cùng, nói điều hay, dở của người, phá hoại bạn tốt của người, thân mật làm cho ta xa cách, bạn thân trở thành kẻ oán; hoặc nói thêu dệt không thật, không có ý nghĩa; hoặc lừa dối phỉ báng vua, cha, chê bai sư trưởng, phá hoại người lương thiện, trù dập kẻ hơn mình, làm sứ giả cho hai nước, xúi giuc bên này bên kia, ba hoa xảo trá, miệng nói phải tâm nghĩ quấy, lắt léo bất nhất, trước mặt khen ngợi, sau lưng chê bai, đọc tụng sách tà, truyền điều xấu ác, dùng lời hung ác chửi mắng, ngôn ngữ thô tục; hoặc kêu trơi chỉ đất, dẫn dắt quỷ thần. Vô lượng vô biên tội lỗi do khẩu nghiệp phát sinh như vậy, ngày nay chúng con hết lòng hướng về chư Phật, tôn Pháp và Hiền thánh quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội lỗi về khẩu nghiệp, chúng con xin nguyện đời đời, kiếp kiếp được đầy đủ tám thứ âm thanh, bốn thứ biện tài, thường nói những lời hòa hợp lợi ích, lời nói thanh nhã ai cũng muốn nghe, khéo hiểu rõ ngôn ngữ địa phương của chúng sinh. Nếu có nói điều gì thì cũng thích hợp thời đại, làm cho ai nghe cũng được tỏ ngộ, nhập Thánh siêu phàm và khai phát Tuệ nhãn.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên Tranh Luận. Sao gọi là địa ngục Tranh Luận? Địa ngục ấy có chu vi khoảng tám mươi do-tuần, có vách bằng sắt bao bọc chung quanh, trên có lưới sắt che phủ, bên trong có tiếng chuông sắt như trên đã nói và cũng co lưỡi câu bằng sắt móc lưỡi tội nhân. Lại có búa sắt băm lưỡi tội nhân ra từng đoạn cho đến đứt nát, và có những quả cân bằng lửa ném vào trong miệng đi ra sau lưng tội nhân. Một ngày một đêm chịu vô lượng tội, vạn lần chết đi sống lại. Bên cửa phía Tây có sáu ngàn Sa-môn đi vào trong đó, tội nhận kêu gào chẳng chịu vào. La-sát Mã Đầu tay cầm chĩa sắt đâm vào bụng thẳng ra sau lưng, đẩy mạnh tội nhân vào. Có chim bằng sắt bay rất cao rồi sà xuống nơi tội nhân ngửa đầu lên, chim bay vào miệng, xuống chân rồi chui ra, lại có rắn độc chui vào trong mắt, trong thân, vào đến đâu lửa bốc cháy đến đó.

Bảo Đạt hỏi:

–Những Sa-môn này tạo nghiệp gì mà phải vào đây để chịu tội như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Các Sa-môn này đã thọ giới thanh tịnh của Phật, nhưng không giữ gìn mà còn nói: “Tôi là đúng! Còn Pháp sư Đại thừa giống như đêm tối.” Và tự nói: “Ta hiểu được nghĩa sâu xa của pháp Phật.” Họ liền giảng thuyết cho mọi người và hướng dẫn đồ chúng đi du hành trong nhân gian, hoặc thọ nhận quốc vương, tín thí cúng dường, nhưng trong tâm chấp ngã như núi biển. Cũng giống như cây khô chỉ còn lớp vỏ bao bọc bên ngoài, bên trong lại mục nát không làm được việc gì. Các Sa-môn này cũng lại như vậy. Do nhân duyên ấy nên bị đọa vào ngục này. Giả sử ra khỏi địa ngục, sinh trong loài người thì bị đui điếc câm ngọng, không nghe được chánh pháp.

Bảo Đạt nghe vậy rồi thương xót khóc lóc, ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email