KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 24

Nam-mô Đại Tu Hành Phật. Nam-mô Oai Đức Quang Phật. Nam-mô Vô Tránh Trí Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Thiện Đức Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Bồ-đề Thượng Thủ Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô Vô Cấu Trược Nghĩa Phật. Nam-mô Thắng Khứ Phật. Nam-mô Diệu Quang Minh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Phật. Nam-mô Ma-ni Nguyệt Phật. Nam-mô Ái Nhãn Phật. Nam-mô Thắng Danh Phật. Nam-mô Bồ-đề Trí Phật. Nam-mô Bảo Công Đức Phật. Nam-mô Thiên Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Tiên Phật. Nam-mô Bảo Trí Phật Trí Phật. Nam-mô Cam Lộ Oai Đức Phật. Nam-mô Năng Tư Duy Phật. Nam-mô Long Bộ Phật. Nam-mô Tín Trí Phật. Nam-mô Thật Ái Phật. Nam-mô Liên Hoa Hương Phật. Nam-mô Thắng Tướng Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Chủng Chủng Nhật Phật. Nam-mô Quảng Địa Phật. Nam-mô Cam Lộ Nhãn Phật. Nam-mô Tàm Quý Trí Phật. Nam-mô Sơn Vương Tự Tại Tích Phật. Nam-mô Bố Thắng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Gian Thác Thanh Phật. Nam-mô Tín Tu Hành Phật. Nam-mô Xả Ưu Não Phật. Nam-mô Chư Thế Gian Trí Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Tín Thắng Phật. Nam-mô Thế Lực Xưng Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Quá Chư Nghi Phật. Nam-mô Công Đức Đức Phật. Nam-mô Thiệt Khứ Phật. Nam-mô Vô Chướng Trí Phật. Nam-mô Đắc Oai Đức Phật. Nam-mô Nguyệt Tạng Phật. Nam-mô Phạm Quang Minh Phật. Nam-mô Lạc Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Tịch Quang Minh Phật. Nam-mô Ly Dị Y Phật. Nam-mô Vô Quá Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Thành Tựu Công Đức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Thân Phật. Nam-mô Vô Úy Ái Phật. Nam-mô Đáo Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Thân Phật. Nam-mô Tri Trí Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nam-mô Lạc Nhãn Phật. Nam-mô Vô Chư Nhiệt Trí Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Trí Phật. Nam-mô Phổ Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Pháp Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Xả Thí Oai Đức Phật. Nam-mô Thiên Thành Phật. Nam-mô Vô Khiếp Thanh Phật. Nam-mô Hoa Nhật Phật. Nam-mô Thiện Trụ Tâm Phật. Nam-mô Kê-đâu Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Quang Phật. Nam-mô Pháp Phất-sa Phật. Nam-mô Nguyệt Hy Phật. Nam-mô Tịch Chiếu Phật. Nam-mô Bất Thác Hành Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Phật. Nam-mô Nhân Thanh Phật. Nam-mô Phổ Thanh Phật. Nam-mô Bồđề Nguyện Phật. Nam-mô Thiên Sắc Tư Duy Phật. Nam-mô Tuệ Lực Phật. Nam-mô Tam-mạn-đa Lô-giá-na Phật. Nam-mô Phạm Cúng Dường Phật. Nam-mô Thánh Phất-sa Phật. Nam-mô Hư Không Trí Phật. Nam-mô Năng Hàng Phục Phóng Dật Phật. Nam-mô Bất Khả Tỷ Tuệ Phật. Nam-mô Thắng Quân-đà-la Phật. Nam-mô Hànga-lê Phật. Nam-mô Ưng Ái Phật. Nam-mô Giới Cúng Dường Phật. Nam-mô Bình Đẳng Tâm Minh Phật. Nam-mô Tín Tâm Bất Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Tinh Tấn Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Văn Trí Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Tư Duy Phật. Nam-mô Vô Úy Quang Minh Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nam-mô Danh Khứ Phật. Nam-mô Xả Tránh Phật. Nam-mô Hộ Căn Phật. Nam-mô Thiền Giải Thoát Phật. Nam-mô Đại Thù-đề Phật. Nam-mô Chiênđàn Hương Phật. Nam-mô Khả Quán Phật. Nam-mô Vô Lượng Trí Phật. Nam-mô Thiên Nhật Oai Đức Phật. Nam-mô Xả Trọng Đảm Phật. Nam-mô Xưng Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Đề Xa Văn Phật. Nam-mô Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Quảng Quang Phật. Nam-mô Tín Cam Lộ Phật. Nam-mô Diệu Căn Phật. Nam-mô Giải Thoát Hành Phật. Nam-mô Diệu Kiến Phật. Nam-mô Thắng Quang Phật. Nam-mô Đại Thanh Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Tụ Phật. Nam-mô Quang Minh Thật Kê-đâu Phật. Nam-mô Ứng Cúng Dường Phật. Nam-mô Cầu-na-đề-xà Tích Phật. Nam-mô Tín Tướng Phật. Nam-mô Đại Viêm Phật. Nam-mô A-la-ha Tín Phật.

Nam-mô Thiện Trụ Tư Duy Phật. Nam-mô Thiện Kiều Lương Phật. Nam-mô Trí Tác Phật. Nam-mô Phổ Bảo Phật. Nam-mô Nhật Quang Phật. Nam-mô Thuyết Kiều Lương Phật. Nam-mô Bà-tát-bà-câu-tha Phật. Nam-mô Tâm Hà Thân Phật. Nam-mô Thắng Thân Quang Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Thanh Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Ý Đức Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Thanh Phật. Nam-mô Diệu Ý Phật. Nam-mô Hiền Quang Phật. Nam-mô Kiên Cố Hoa Phật. Nam-mô Công Đức Thành Tựu Phật. Nam-mô Ý Thành Phật. Nam-mô Giải Thoát Thừa Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô Quá Thiệt Phật. Nam-mô Quá Chư Phiền Não Phật. Nammô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Vô Cấu Tâm Phật. Nam-mô Hòa Hợp Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Nhãn Phật. Nam-mô Thế Lực Phật. Nam-mô Diệu Quang Minh Phật. Nam-mô Tập Công Đức Phật. Nam-mô Khả Văn Thanh Phật. Nam-mô Đại Tư Duy Phật. Nam-mô Tín Thiên Phật. Nam-mô Tư Duy Cam Lộ Phật. Nam-mô Liễu Ý Phat. Nam-mô Thắng Đăng Phật. Nam-mô Kiên Ý Phật. Nam-mô Lực Thế Phật. Nam-mô Hoa Nhãn Phật. Nam-mô Bồ-đề Quang Minh Phật. Nam-mô Tối Thắng Thanh Phật. Nam-mô Lục Thông Thanh Phật. Nam-mô Oai Đức Lực Phật. Nam-mô Nhân Xưng Phật. Nam-mô Thắng Hoa Tập Phật. Nam-mô Đại Kế Phật. Nam-mô Bất Tùy Tha Phật. Nam-mô Bất Úy Hành Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ưu Ám Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Tâm Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Giải Thoát Tuệ Phật. Nam-mô Ly Ác Đạo Phật. Nam-mô Diêm-phù Đăng Phật. Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Thắng Oai Đức Sắc Phật. Nam-mô Tín Chúng Sinh Phật. Nam-mô Khoái Cung Kính Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Nhân Ba-đầuma Phật. Nam-mô Thiện Hương Phật. Nam-mô Thắng Cúng Dường Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Hư Không Kiếp Phật. Nam-mô Nguyệt Hiền Phật. Nam-mô Kiên Cố Phật. Nam-mô Diệu Lực Phật. Nam-mô Thắng Nhân-đà-la Trí Phật. Nam-mô Thắng Thân Phật. Nam-mô Ái Tư Duy Phật. Nam-mô Thắng Hương Phật. Nam-mô Vô Tránh Hành Phật. Nam-mô Công Đức Xá Phật. Nam-mô Đại Tinh Tấn Tư Duy Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Nhiếp Thọ Thí Phật. Nam-mô Tu Hành Thâm Tư Duy Phật. Nam-mô Hương Bố Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Chủng Chủng Trí Phật. Nammô Tư Duy Diệu Trí Phật. Nam-mô Công Đức Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Tăng Thượng Hành Phật. Nam-mô Trí Hành Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Phật. Nam-mô Thanh Mãn Thập Phương Phật. Nammô Nhiếp Thọ Trạch Phật. Nam-mô Tín Diệu Phật. Nam-mô Nguyệt Kiến Phật. Nam-mô Công Đức Tụ Phật. Nam-mô Pháp Lực Phật. Nam-mô Quá Nhất Thiết Nghi Phật. Nam-mô Xưng Vương Phật. Nam-mô Hộ Chư Căn Phật. Nam-mô Thắng Ý Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Tư Duy Cam Lộ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Ái Kế Phật. Nam-mo Bất Khả Hàng Phục Sắc Phật. Nam-mô Phổ Tín Phật. Nam-mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Kim Cang Bộ Phật. Nam-mô Hiền Tác Phật. Nam-mô Công Đức Báo Quang Minh Phật. Nam-mô Tinh Tấn Lực Khởi Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Minh Phật. Nam-mô Đắc Thoát Nhất Thiết Phược Phật. Nam-mô Vô Cấu Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật. Nam-mô Đắc Giải Thoát Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Thanh Vô Úy Phật. Nam-mô Phá Nhất Thiết Ám Thú Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Đại Viêm Tích Phật. Nam-mô Vô Biên Hành Công Đức Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Hoan Hỷ Vương Phật. Nam-mô Năng Tác Nhất Thiết Chúng Sinh Quang Minh Phá Ám Thắng Phật. Nam-mô Khởi Phổ Quang Minh Tu Hành Vô Biên Nguyện Xưng Vương Phật. Nam-mô Phổ Nguyện Mãn Túc Bất Khiếp Nhược Phật. Nam-mô Nhất Thiết Kiến Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Công Đức Tạng Sơn Phá Kim Cang Phật. Nam-mô Long Vương Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Tinh Tấn Nhật Nguyệt Ma-ni Trang Nghiêm Oai Đức Thanh Vương Phật. Nam-mô Hống Thanh Diệu Thanh Phật. Nam-mô Thiện Trụ Trì Địa Phật. Nam-mô Thế Gian Tự TạiVương Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Dược Vương Thọ Thắng Phật. Nam-mô Di-lưu Tràng Phật. Nam-mô Đại Sơn Phật. Nam-mô Di-lưu Quang Minh Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Trụ Phật. Nam-mô Xưng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Lượng Quang Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Tràng Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật. Nam-mô Tịnh Vương Phật. Nam-mô Đại Viêm Tụ Phật. Nam-mô Nhất Thiết Vương Thanh Phật. Nam-mô Nan Thắng Phật. Nam-mô Nhật Sinh Phật. Nam-mô La Vong Quang Minh Phật. Nam-mô Chiếu Quang Minh Phật. Nam-mô Sư Tử Phật. Nam-mô Xưng Phật. Nam-mô Xưng Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Phật. Nam-mô Pháp Trụ Trì Phật. Nam-mô Pháp Tràng Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Hương Thắng Phật. Nam-mô Hương Quang Phật. Nam-mô Đại Tích Phật. Nam-mô Bảo Chủng Chủng Hoa Phu Thân Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật. Nam-mô Tudi Kiếp Phật. Nam-mô Trí Đăng Phật. Nam-mô Đại Quang Minh Chiếu Phật. Nam-mô Nan Phục Phật. Nam-mô Chiếu Phật. Nam-mô Cần Kê-đâu Tràng Phật. Nam-mô Oai Đức Tự Tại Vương Phật. Nammô Giác Vương Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Đại Hải Phật. Nam-mô Thập Lực Tăng Thượng Tự Tại Phật. Nam-mô Duy Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân.

Kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Y Đức Bồ-tát. Nam-mô Phổ Nhiếp Bồ-tát. Nam-mô Phổ Tế Bồ-tát. Nam-mô Định Quang Bồ-tát. Nam-mô Chân Quang Bồ-tát. Nam-mô Câu-lâu Bồ-tát. Nam-mô Thiên Quang Bồ-tát. Nammô Di Quang Bồ-tát. Nam-mô Giáo Đạo Bồ-tát. Nam-mô Đại Nhẫn Bồ-tát. Nam-mô Hoa Tích Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Quang Bồ-tát. Nammô Hải Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Thích Ma-nam Bồ-tát. Nam-mô Kim Tạng Bồ-tát. Nam-mô Sơn Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Sơn Cang Bồ-tát. Nam-mô Sơn Đảnh Bồ-tát. Nam-mô Sơn Tràng Bồ-tát. Nam-mô Phục Ma Bồ-tát. Nam-mô Vũ Vương Bồ-tát. Nam-mô Lôi Vương Bồ-tát. Nam-mô Bảo Luân Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tràng Bồ-tát. Nam-mô Bảo

Nghiêm Bồ-tát. Nam-mô Bảo Thủy Bồ-tát. Nam-mô Bảo Đăng Bồtát. Nam-mô Bảo Hiện Bồ-tát. Nam-mô Bảo Tạo Bồ-tát. Nam-mô Lạc Pháp Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Vương Bồ-tát. Nam-mô Thiên Quang Bồtát. Nam-mô Nguyên Hiểm Bồ-tát. Nam-mô Chiếu Vị Bồ-tát. Nammô Nguyệt Biện Bồ-tát. Nam-mô Pháp Luân Bồ-tát. Nam-mô Quang Tịnh Bồ-tát. Nam-mô Phổ Đức Bồ-tát. Nam-mô Thắng Tràng Bồ-tát. Nam-mô Nhu Âm Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong thế giới mười phương như thế.

Kính lễ các Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Kính lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối.

Chúng con đã sám hối ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về miệng. Tiếp theo, chúng con xin sám hối tất cả các nghiệp ngăn cách Phật, Pháp, Tăng. Do vậy, trong kinh đã dạy: “Thân người khó được, pháp Phật khó được nghe, chúng Tăng khó gặp, lòng tin khó phát sinh, sáu căn khó đầy đủ, bạn tốt khó được, tâm bố thí khó phát khởi. Nhưng hôm nay nhờ căn lành đã gieo trồng từ đời trước, được làm thân người với sáu căn đầy đủ, lại gặp bạn tốt, được nghe chánh pháp. Nếu trong đời này, chúng con không hết lòng siêng năng tu hành thì sợ rằng trong vị lai sẽ bị chìm đắm trong muôn ngàn khổ đau, không biết ngày nào ra khỏi. Vì thế chúng con biết hổ thẹn chí thành cúi đầu quy y Phật:

Nam-mô Đông phương Pháp Sơn Thắng Phật.

Nam-mô Nam phương Tập Âm Phật.

Nam-mô Tây phương Pháp Hành Đăng Phật.

Nam-mô Bắc phương Thắng Tạng Phật.

Nam-mô Đông nam phương Tôn Phục Dục Vương Phật.

Nam-mô Tây nam phương Lưu Lạc Bố Lực Vương Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Pháp Tạo Hoằng Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Vạn Vô Lượng Thần Thông Tự Tại Phật.

Nam-mô Hạ phương Đại Chúng Pháp Tuệ Phật.

Nam-mô Thượng phương Thành Tựu Nhất Thiết Chư Sát Phong Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng cõi hư không trong mười phương như thế.

Từ xưa đến nay, tâm chúng con bị vô minh che lấp, phiền não chướng ngại nặng nề, thấy hình tượng Phật không hết lòng cung kính, khinh thường chúng Tăng, trừ bỏ bạn tốt, phá tháp, đập chùa, thiêu đốt kinh tượng, làm thân Phật chảy máu; hoặc mình ở nơi tốt, an trí tượng Phật ở nơi xấu làm cho khói xông, nắng táp, gió thổi, mưa chan, đất bụi, phân nhơ, chim chuột phá hoại; lại cùng đặt tượng trong phòng ngủ không biết kính lễ; hoặc để lộ thân hình đứng trước tượng, thân không trang sức; hoặc ngăn che đèn đuốc, đóng cửa điện chùa che lấp ánh sáng ở nơi chỗ Phật. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối.

Lại nữa, từ xưa đến nay, chúng con dùng tay nhơ bẩn nắm giữ kinh sách, hoặc trong lúc đọc kinh nói những lời phi chánh pháp, hoặc đặt kinh ở nơi đầu giường ngồi đứng không cung kính, hoặc đóng cửa tủ hòm để cho mối ăn mục nát, hoặc cuộn tròn làm cho sổ rớt, bộ loại bị lẫn lộn, thất lạc, hoặc lôi kéo làm rách giấy mất chữ, tự mình không tu tập cũng không chịu truyền bá. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con phát lồ quy mạng sám hối.

Hoặc nằm ngủ nghe kinh, nằm ngửa đọc tụng, hoặc nói cười lớn tiếng quấy rối người khác nghe kinh, hoặc hiểu sai lời Phật dạy, cho nên dẫn đến giảng thuyết suy nghĩ sai lầm; không phải chánh pháp nói là chánh pháp, chánh pháp nói là không phải chánh pháp; không phạm nói phạm, phạm nói không phạm; tội nhẹ nói nặng, tội nặng nói nhẹ; hoặc lấy trước đặt sau, lấy sau đặt trước; trước sau đặt vào giữa, giữa đặt ra trước sau; hoặc thêu dệt trau chuốt lời văn trong kinh Phật để làm sách riêng cho mình, hoặc vì lợi dưỡng, danh dự và sự cung kính mà thuyết pháp cho người, trong tâm không có đạo đức, luôn tìm lỗi của Pháp sư chỉ vì muốn tranh luận phi lý, chống đối, đả kích, không vì tăng thêm sự hiểu biết để cầu pháp xuất thế, hoặc xem thường chê bai Phật, tôn trọng tà giáo, chê bai Đại thừa, khen ngợi Thanh văn. Những tội lỗi như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hết lòng phát lồ sám hối.

Lại nữa, từ xưa đến nay, chúng con đã gây ra những nghiệp chướng đối với chúng Tăng, như giết hại A-la-hán, phá hòa hợp Tăng, cắt đứt sự phát tâm Bồ-đề vô thượng của người, đoạn diệt hạt giống Phật, làm cho chánh pháp không còn lưu hành; hoặc bóc lột người tu hành, tra khảo bức hiếp Sa-môn, đánh đập đọa đày, dùng lời thô bỉ mắng chửi; hoặc phá giới, phá trai, phá oai nghi; hoặc khuyến khích người khác xả bỏ phạm hạnh, thọ hạnh năm dục; hoặc giả làm người có oai nghi để đánh cắp của thường trụ. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hổ thẹn hết lòng sám hối.

Từ xưa đến nay, chúng con để lộ thân hình, hoặc ăn mặc sơ sài đứng trước kinh tượng, chân không sạch mang giày bước lên điện tháp, hoặc mang guốc đi vào già lam, khạc nhổ trên thiền đường, làm dơ bẩn chỗ Phật và chúng Tăng, hoặc cùng Tăng đồng trú làm bẩn pháp y của họ, hoặc đánh xe cưỡi ngựa đi ngang nhiên trong chùa chiền, tinh xá. Đối với Tam bảo đã gây nên những tội lỗi vô lượng, vô biên như thế. Ngày nay chúng con chí thành hướng về Phật, Pháp, Tăng trong mười phương quy mạng sám hối.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội chướng đối với Phật, Pháp, Tăng, chúng con đời đời kiếp kiếp thường gặp Tam bảo, chiêm ngưỡng cung kính, không bao giờ nhàm chán. Lại có gấm lụa tốt đẹp, anh lạc quý giá, trăm ngàn thứ âm nhạc, các thứ châu báu và hoa hương trong thế gian không có, thường đem cúng dường. Nếu có ai thành Phật, trước hết chúng con đến khuyến thỉnh mở cửa cam lộ, nếu vào Niết-bàn, con xin được cúng dường một lần sau cùng. Còn như ở trong chúng Tăng tu sáu pháp hòa kính, được năng lực tự tại làm hưng thịnh Tam bảo, trên xiển dương chánh pháp, dưới giáo hóa chúng sinh.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên là Cày ruộng. Vì sao gọi là địa ngục Cày ruộng? Địa ngục ấy có chu vi rộng khoảng hai mươi do-tuần. Có tường sắt bao bọc chung quanh vơi ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt, ở trên cháy lan xuống dưới, lửa ở dưới cháy phực lên trên, ngọn lửa ấy cứ bùng cháy khói lửa hừng hực. Khi ấy, trong địa ngục xuất hiện cây dao sắt, mũi nhọn của nó hướng lên trên ngọn lửa, rồi quay lại đâm, thiêu đốt tội nhân. Tội nhân hoảng hốt, tinh thần bay mất, linh hồn sợ hãi, luống cuống mờ mịt, không còn biết gì cả, chịu ngàn mối tội lỗi thống khổ vô cùng. Trong địa ngục ấy, có con trâu sắt đang cày đất, cày đến đâu lửa bốc cháy ngùn ngụt đến đó. Ở cửa phía Đông có sáu ngàn tội nhân, miệng mắt đều phát ra khói lửa, sáu căn, thân, tay lửa tuôn chảy ra như nước. Những tội nhân Sa-môn không chịu đi tới, Lasát Mã Đầu tay nắm thiết xoa đâm từ phía sau xuyên qua trước ngực, lại nắm lưỡi câu sắt móc vào bắp chân kéo về phía trước. Trong ngục ấy cũng có con chó sắt đến uống máu tội nhân và có ngạ quỷ đến ăn thịt. Bấy giờ, tội nhân tay nắm cày sắt cày trên mảnh đất ấy. Lửa trên mảnh đất đó cứ chảy theo đường cày. Những đường cày ấy đều có lửa cháy đến thiêu đốt tội nhân. Hơn nữa, đất ấy sinh ra lúa, cỏ cũng toàn là lửa. Một ngày một đêm trải qua ngàn vạn lần sống chết, chịu khổ vô cùng, tinh thần phiêu lãng, hồn phách mờ mịt. Trải qua ngàn vạn kiếp mới làm thân người, lại bị đui, điếc, câm, ngọng, bị người ta oán ghét, lại vô cớ phạm vào việc quan, bị quan bắt trói, thân hình sinh ghẻ lở và sống nơi hoang dã.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này đã làm những việc gì hôm nay nhận những hậu quả khổ đau như vậy?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này đã thọ giới cấm của Phật, nhưng không sợ ba điều ác, tám thứ nạn, mắc tội phá giới, bất thiện, cày ruộng gieo trồng gọi là phá giới, tự tay làm thức ăn, tự lấy thức ăn, tự chặt phá cỏ cây, cũng giống như bọn ngoại đạo, Chiên-đà-la không có tâm hổ thẹn. Vì nhân duyên ấy nên bị đọa vào địa ngục này. Bảo Đạt thương xót khóc lóc nói kệ:

Ô hô! Khó nghĩ bàn
Vì sao thấy điên đảo?
Đã vượt qua biển lớn
Lại chìm xuống vực sâu
Đã lìa đời sống mờ
Trở lại mất ánh sáng
Đã được đạo vô vi
Lại rơi vào hữu vi
Đã xa lìa sinh tử
Lại bị lửa dục thiêu!

Bồ-tát Bảo Đạt nói kệ rồi ra đi.