KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 27

Nam-mô Pháp Thể Thắng Phật. Nam-mô Pháp Lực Tự Tại Thắng Phật. Nam-mô Pháp Dũng Mãnh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Hống Phật. Nam-mô Thắng Thanh Phật. Nam-mô Diệu Nhãn Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Diện Nguyệt Thắng Tạng Oai Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Ý Phật. Nam-mô Mãn Túc Tâm Phật. Nam-mô Tịnh Ca-la-ca Quyết Định Oai Đức Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Cam Lộ Quang Phật. Nam-mô Vô Tỷ Tuệ Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Ty Trưng Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Tu-di Kiếp Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật. Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật. Nammô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Long Thắng Phật. Nam-mô Kim Sắc Phật. Nam-mô Sơn Hống Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Kim Tạng Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Hỏa Tự Tại Phật. Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Nguyệt Thanh Phật. Nam-mô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Phật. Nam-mô Đại Hương Khứ Chiếu Minh Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Nhiễm Ý Phật. Nam-mô Tụ Tập Bảo Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Sơn Phật. Nam-mô Phạm Thanh Long Phấn Tấn Phật. Nam-mô Thế Gian Thắng Thượng Phật. Nam-mô Sư Tử PhấnTấn Hống Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Sơn Thắng Phật. Nam-mô Thành Tựu Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Hống Thanh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Đẳng Cái Phật. Nammô Vô Ưu Phật. Nam-mô Trí Vương Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật. Nam-mô Vô Vật Thành Tựu Phật. Nam-mô Hỏa Tràng Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Phật. Nam-mô Đại Tự Tại Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Chúng Tự Tại Phật. Nam-mô Nguyệt Diện Phật. Nam-mô Nhật Diện Phật. Nam-mô Thanh Thắng Phật. Nam-mô Phạm Diện Phật. Nam-mô Phạm Thiên Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đầu Tràng Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Nguyệt Thắng Thành Tựu Vương Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nammô Vô Cấu Xưng Vương Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Vân Đức Phật. Nam-mô Diệu Thanh Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Diện Vô Cấu Nguyệt Thắng Vương Phật. Nam-mô Bình Đẳng Ý Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Thanh Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Phật. Nam-mô Hữu Tín Hành Phật. Nam-mô Vô Cấu Thanh Tịnh Kim Sắc Quyết Định Quang Minh Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Luân Vương Phật. Nam-mô Trí Thông Phật. Nam-mô Bất Khả Sổ Phát Tinh Tấn Quyết Định Phật. Nam-mô Sơn Tích Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Kê-đâu Tràng Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Bà-la Vương Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Kiên Cố Vương Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Quang Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Bộ Phật. Nammô Đại Thông Phật. Nam-mô Đại Thông Trí Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Phật. Nam-mô Đa Bảo Phật. Nam-mô Hống Thanh Hàng Phục Nhất Thiết Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Liên Hoa Vô Cấu Tinh Tú Vương Hoa Phật. Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Vương Phật. Nam-mô Ý Lạc Xuất Gia Phật. Nam-mô Trụ Trì Thủy Thanh Thiện Tinh Tú Vương Hoa Nghiêm Thông Phật. Nam-mô Vô Cấu Thân Phật. Nam-mô Na-già-câu-la Thắng Phật. Nam-mô Trí Chiếu Phật. Nam-mô Hiện Nhất Thiết Công Đức Quang Minh Phấn Tấn Phật. Nam-mô Chiếu Quang Minh Trang Nghiêm Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Minh Phật. Nam-mô Quang Minh Phổ Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Trang Nghiêm Phật. Nammô Tán Hoa Phật. Nam-mô Phổ Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Phổ Hoa Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Thắng Sơn Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Công Đức Ma-ni Sơn Vương Vương Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. Nam-mô Phổ Hoa Phật. Nam-mô Thiệt Căn Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Thắng Quang Minh Ba-đầu-ma Phu Thân Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Ba-đầu-ma Thắng Vương Phật. Nam-mô Nhất Thiết Bảo Ma-ni Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Nhật Nguyet Luân Trí Phật. Nam-mô Oai Đức Tần Đầu Thanh Vương Phật. Nam-mô Đại Đạo Sư Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Thiện Hành Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Sơn Phật. Nam-mô Vô Trụ Phật. Nam-mô Sư Tử Tượng Phấn Tấn Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Tràng Phật. Nam-mô Công Đức Tác Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Bảo Tràng Phật. Nam-mô Kim Cang Hiệp Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô An Ẩn Sắc Phật. Nam-mô Diệu Hành Phật. Nam-mô Ba-bà-la-ta-già-la Phật. Nam-mô Phất-ba Kê-đâu Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Tu-lô-giá-na Phật. Nam-mô Lê-sư-quật-đa Phật. Nam-mô Phá Phiền Não Phật. Nam-mô Diệu Lực Phật. Nam-mô Phu Hoa Phật. Nam-mô Phất-gia-la Phật. Nam-mô Thiện Quang Phật. Nam-mô Thiện Cát Phật. Nam-mô Sư Tử Oai Đức Phật. Nam-mô Trụ Trí Đức Phật. Nam-mô Bà-na-đa Hương Phật. Nam-mô Thật Pháp Quảng Xưng Phật. Nam-mô Đế-sa Phật. Nam-mô Thế Gian Hỷ Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nammô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Bảo Oai Đức Phật. Nam-mô Phạm Oai Đức Phật. Nam-mô Thiện Thanh Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Chân Thanh Phật. Nam-mô Thiện Hành Sac Phật. Nam-mô Vi Tiếu Nhãn Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Phật. Nam-mô Vân Thanh Phật. Nam-mô Diệu Sắc Phật. Nam-mô Mạng Oai Đức Phật. Nam-mô Thắng Bộ Hành Phật. Nam-mô Thế Gian Cầu Phật. Nam-mô Hàng Phục Oán Phật. Nam-mô Cung Dường Phật. Nam-mô Hỷ Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Xá-thi Kê-đâu Phật. Nam-mô Phất-nhược Công Đức Quang Phật. Nam-mô Đại Oai Đức Phật. Nam-mô Đẳng Bảo Cái Phật. Nam-mô Na-la-diên Phật. Nam-mô Thành Tựu Hành Phật. Nam-mô Ly Ưu Phật. Nam-mô Vô Cấu Hỷ Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Hậu Kiên Cố Phật. Nam-mô Vô Cấu Vân Vương Phật. Nam-mô Vô Cấu Tý Phật. Nam-mô Nghĩa Thành Tựu Phật. Nam-mô Thắng Hộ Phật. Nam-mô Phạm Công Đức Thiên Vương Phật. Nam-mô Hư Không Bộ Phật. Nam-mô Diệu Trí Phật. Nam-mô Pháp Bảo Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Nan Hàng Phục Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Nguyệt Tịnh Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Phổ Quán Phật. Nam-mô Bất Khả Sổ Kiến Phật. Nam-mô Thông Chướng Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Minh Bảo Phật. Nam-mô Thường Cứu Nhất Thiết Chúng Sinh Khổ Phật. Nam-mô Nguyệt Quang Phật. Nam-mô Thiện Tẩy Thanh Tịnh Vô Cấu Thành Tựu Vô Biên Công Đức Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo Thắng Vô Cấu Vương Kiếp Phật. Nam-mô Đệ Nhất Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Công Đức Bảo Thắng Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. Nam-mô Câu-tô-ma Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Đại Bộ Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mô Sư Tử Phấn Tấn Phật. Nam-mô Ly Bố Úy Phật. Nam-mô Bất Khiếp Nhược Ly Kinh Bố Phật. Nam-mô Kim Cang Oai Đức Phật. Nam-mô Phạm Thắng Thiên Vương Phật. Nam-mô Thiện Kiến Phật. Nam-mô Thiện Nguyệt Phật. Nam-mô Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Kê-đâu Xưng Phật. Nam-mô Diêm-phù Quang Minh Phật. Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Bất Động Phật. Nam-mô Sư Tử Thanh Phật. Nam-mô Di-lưu Sơn Phật.

Nam-mô Sư Tử Tràng Phật. Nam-mô Trụ Hư Không Phật. Nam-mô Thường Nhập Niết-bàn Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. Nammô Cam Tràng Đăng Phật. Nam-mô Hàng Phục Nhất Thiết Thế Gian Oán Phật. Nam-mô Đắc Độ Phật. Nam-mô Di-lưu Kiếp Phật. Nam-mô Đa-ma-la-bạt Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Vân Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Năng Phá Nhất Thiết Thế Gian Kính Bố Úy Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phật. Nam-mô Pháp Quang Minh Phật. Nam-mô Hải Trụ Trì Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Pháp Hư Không Thắng Vương Phật. Nam-mô Thất Bảo Ba-đầu-ma Bộ Phật. Nam-mô Bảo Kê-đâu Phật. Nam-mô Nhất Thiết Chúng Sinh Ái Kiến Phật. Nam-mô Bảo Nhất Cái Phật. Nam-mô Mãn Túc Bách Thiên Quang Minh Tràng Phật. Nam-mô Ta-la Tự tại Vương Phật. Nam-mô Pháp Hoa Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Phổ Nhat Bảo Cái Phật.

Nam-mô Tinh Tú Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Phấn Tấn Vương Phật. Nam-mô Pháp Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Sơn Đăng Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Pháp Chiếu Quang Phật. Nam-mô Thiện Trụ Tịnh Cảnh Giới Phật. Nam-mô Nguyệt Sơn Phật. Nam-mô Tất Cánh Trang Nghiêm Vô Biên Công Đức Vương Phật. Nam-mô Trụ Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Ly Chư Phiền Não Phật. Nam-mô Bất Không Kiến Phật. Nam-mô Phổ Quang Phật. Nammô Thành Tựu Vô Cấu Vô Biên Thanh Tịnh Công Đức Thắng Vương Phật. Nam-mô Trí Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Vận Độ Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Trí Oai Đức Trang Nghiêm Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Quang Phật. Nammô Phu Hoa Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Đại Hoa Phu Vương Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Nguyệt Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Kiên Tinh Tấn Trụ Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Pháp Ke-đâu Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Công Đức Kê-đâu Phật. Nam-mô Công Đức Thành Phật. Nam-mô Thánh Thiên Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Kim Cang Hợp Phật. Nam-mô Nhất Thiết Thắng Phật. Nam-mô Phổ Hương Phật. Nam-mô Thiện Hoa Phật. Nam-mô Thiện Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Sơn Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Phật. Nam-mô Câu-lân Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Đầu-đà-la-tra Phật. Nam-mô Thiện Sinh Phật. Nammô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Tịch Tĩnh Phật. Nam-mô Phạm Đức Phật. Nam-mô Nhân-đà-la Tràng Phật. Nam-mô Nguyệt Sắc Phật. Nam-mô Vô Cấu Sắc Phật. Nam-mô Vô Nhiễm Phật. Nam-mô Thắng Long Phật. Nam-mô Long Thiên Phật. Nam-mô Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Thắng Thanh Nhân-đà-la Vương Phật. Nam-mô Thiện Tu-di Sơn Phật. Nam-mô Thiện Sắc Tạng Phật. Nam-mô Hỏa Quang Phật. Nam-mô Oai Đức Nhân-đà-la Phật. Nam-mô Địa Ca Trinh Phật. Nam-mô Lưu Ly Hoa Phật. Nam-mô Thắng Lưu Ly Kim Quang Minh Phật. Nam-mô Nguyệt Thắng Phật. Nam-mô Nhật Hống Phật. Nammô Tán Hoa Trang Nghiêm Quang Minh Phật. Nam-mô Bà-già-la Thắng Trí Phấn Tấn Thông Phật. Nam-mô Thủy Quang Minh Phật. Nam-mô Đại Hương Hành Quang Minh Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Sân Hận Ý Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Thắng Tích Phật. Nam-mô Thắng Tiên Phật. Nam-mô Trụ Trì Đa Công Đức Thông Pháp Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang Phật. Nammô Bồ-đề Tâm Hoa Thắng Phật. Nam-mô Nhật Nguyệt Phật. Nammô Nhật Quang Phật. Nam-mô Hoa Mạn Sắc Vương Phật. Nam-mô Câu-tu-di-đa Thông Phật. Nam-mô Thủy Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Phá Vô Minh Ám Phật. Nam-mô Phổ Cái Bảo Phật. Nammô Tăng Trưởng Pháp Lạc Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sư Tử Thanh Tăng Trưởng Hống Phật. Nam-mô Tự Tại Long Hống Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Phật. Nam-mô Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Nammô Nan Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Cam Lộ Thanh Phật. Nam-mô Thắng Quang Phật. Nam-mô Long Thiên Vương Phật. Nam-mô Tăng Thượng Lực Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Phật. Nammô Sư Tử Phật. Nam-mô Thế Gian Tăng Thượng Phật. Nam-mô Đức Sơn Phật. Nam-mô Nhân Vương Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Đức Vô Úy Phật. Nam-mô Năng Bình Đẳng Tác Phật. Nammô Hành Bình Đẳng Phật. Nam-mô Thanh Đức Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Ly Chư Úy Nhất Thiết Phiền Não Thắng Đức Phật. Nammô Kim Cang Bộ Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Bộ Tượng Phật. Nam-mô Ly Chư Ma Nghi Phật. Nam-mô Công Đức Tăng Trưởng Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Thành Tựu Bất Thoái Chuyển Thắng Phật. Nam-mô Bảo Cái Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Năng Giáo Hóa Chư Bồ-tát Phật. Nam-mô Sơ Phát Tâm Niệm Đoạn Nhất Thiết Phiền Não Nhiễm Phật. Nam-mô Hàng Phục Phiền Não Phật. Nammô Thắng Quang Minh Vương Phật. Nam-mô Tam-muội Thủ Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Phật. Nam-mô Quân Bảo Cái Phật. Nam-mô Nhật Luân Quang Minh Thắng Phật. Nam-mô Tăng Thượng Tam-muội Phấn Tấn Phật. Nam-mô Bảo Hoa Phổ Chiếu Thắng Phật. Nam-mô Tối Diệu Ba-đầu-ma Bộ Phật. Nam-mô Bảo Luân Quang Minh Thắng Đức Phật. Nam-mô Bảo Tạng Phật. Nam-mô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Bảo Đăng Vương Phật. Nam-mô Kiên Tinh Tấn Tư Duy Thành Tựu Nghĩa Phật. Nam-mô Phổ Quang Minh Quán Xưng Phật. Nam-mô Từ Trang Nghiêm Công Đức Xưng Phật. Nam-mô Xưng Nhất Thiết Chúng Sinh Niệm Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Cát Xưng Công Đức Phật. Nam-mô Tất Cánh Tàm Quý Xưng Thắng Phật. Nam-mô Quảng Quang Minh Phật. Nam-mô Lạc Thuyết Trang Nghiêm Tư Duy Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Kê-đâu Xưng Phật. Nam-mô Câu-tuma Trang Nghiêm Quang Minh Tác Phật. Nam-mô Bảo Xưng Phật. Nam-mô Vô Úy Quán Phật. Nam-mô Sư Tử Lực Phấn Tấn Phật. Nammô Già-na-ca Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Hiền Tác Phật. Nam-mô Vô Cấu Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Tin Tấn Lực Thành Tựu Phật. Nam-mô Thiện Thanh Tịnh Quang Phật. Nam-mô Đắc Phấn Nhất Thiết Phược Phật. Nam-mô Vô Cấu Ba-đầu-ma Tạng Thắng Phật. Nam-mô Đắc Vô Chướng Ngại Lực Giải Thoát Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Vô Úy Phật. Nam-mô Kim Cang Thế Phật. Nam-mô Đại Bảo Tụ Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Trang Nghiêm Oai Đức Vương Kiếp Phật. Nam-mô Công Đức Bảo Sơn Phật. Nam-mô Thuyết Nhất Thiết Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Lạc Thuyết Trang Nghiêm Thành Tựu Trí Phật. Nam-mô Thiên vân Hống Thanh Vương Phật. Nam-mô Diệu Kim Sắc Quang Minh Oai Đức Thắng Chiếu Phật. Nam-mô Chủng Chủng Oai Đức Vương Kiếp Phật. Nam-mô A-tăngkỳ Ức Kiếp Thành Tựu Trí Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Kim Hư Không Hống Quang Minh Phật.

Đảnh lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát ở các thế giới trong mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Chúng con đã sám hối quả báo trong địa ngục. Nay theo thứ tự, chúng con sám hối nghiệp báo trong ba đường ác. Trong kinh có dạy: “Con người vì có nhiều ham muốn, mong cầu được nhiều lợi ích, cho nên khổ não cũng nhiều. Người biết đủ tuy nằm trên đất nhưng vẫn thấy an vui, người không biết đủ dầu ở trên thiên đàng cũng không vừa ý.” Những người ở thế gian bỗng nhiên hoạn nạn ập đến thì liền bỏ hết tài sản, không kể nhiều hay ít. Thế mà, không biết thân này đang nằm trên bờ hố thẳm của ba đường ác, chỉ một hơi thở không trở lại nhất định bị đọa lạc. Giả như có người tri thức dạy bảo làm việc công đức để vun bồi pháp thiện cho đời sau, thì lại cố chấp, không chịu làm theo lẽ phải. Những người như thế thì thật là ngu si, mê mờ. Vì sao? Trong kinh Đức Phật có dạy: “Khi sinh ra không mang một cái gì đến, khi chết cũng không mang được một cái gì đi.” Người đời khổ thân chứa nhóm tiền của chỉ bị phiền não mà chẳng lợi ích gì cho mình, chỉ để người khác hưởng hết, không có pháp thiện, công đức để nương nhờ, đến nỗi khi chết phải bị đọa vào đường ác. Vì vậy, ngày nay chúng con hết lòng cúi đầu đem thân mạng quy y Phật.

Nam-mô Đông phương Cao Quang Minh Phật.

Nam-mô Nam phương Liên Hoa Tối Phật.

Nam-mô Tây phương Đại Bi Quang Minh Vương Phật.

Nam-mô Bắc phương Hoa Sơn Tạng Phật.

Nam-mô Đông nam phương Phật Âm Thanh Phật.

Nam-mô Tây nam phương Ưu-đàm-bát Hoa Tràng Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Chuyển Cát Tường Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Quang Tịnh Chiếu Diệu Phật.

Nam-mô Hạ phương Vô Thoái Một Phật.

Nam-mô Thượng phương Bảo Đức Bộ Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không giới trong mười phương như thế.

Nay chúng con tiếp theo sám hối tội báo không hiểu biết trong loài súc sinh; sám hối những tội báo mang nặng kéo cày đền nợ cũ của người trong đường súc sinh; sám hối những tội báo bị người đâm xẻ, mổ cắt không được tự do trong đường súc sinh; sám hối những tội báo không chân, hai chân, bốn chân, hay nhiều chân trong loài súc sinh; sám hối những tội báo lông, cánh, mai, vảy, trong thân bị các giống trùng nhỏ cắn rỉa ở trong loài súc sinh. Vô lượng, vô biên tội báo ở trong loài súc sinh như thế, ngày nay chúng con chí thành quy mạng sám hối.

Ngày nay chúng con lại tiếp tục sám hối những tội báo bị đói khát triền miên trong loài ngạ quỷ; sám hối những tội báo trải qua trăm ngàn vạn năm vĩnh viễn chưa từng nghe tên nước cơm trong loài ngạ quỷ; sám hối những tội báo ăn uống máu mủ, phẩn dơ trong loài ngạ quỷ; sám hối những tội báo mỗi khi động thân thì tất cả các chi đều cháy trong loài ngạ quỷ; sám hối những tội báo bụng lớn, cổ nhỏ trong loài ngạ quỷ. Vô lượng, vô biên những tội báo trong loài ngạ quỷ như thế, vì vậy, ngày nay chúng con chí thành cúi đầu quy mạng sám hối.

Ngày nay chúng con lại tiếp tục sám hối những tội báo hay nịnh hót dối trá, kiêu mạn trong loài quỷ thần, A-tu-la; sám hối những tội báo gánh cát, mang đá lấp sông, lấp biển trong loài quỷ thần; sám hối những tội báo ăn uống máu thịt, chịu mọi thứ xấu xa như thế này trong loài quy thần, La-sát, Cưu-bàn-trà. Vô lượng, vô biên tội báo trong loài quỷ thần như thế, ngày nay chúng con cúi đầu hướng về mười phương chư Phật, đại địa Bồ-tát cầu xin sám hối để tất cả tội lỗi được tiêu trừ.

Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường súc sinh, chúng con đời đời, kiếp kiếp diệt hết tất cả ngu si, biết được nghiệp duyên của mình, trí tuệ sáng suốt, đoạn dứt thân trong đường ác. Nguyện nhờ công đức sám hối nhưng tội báo trong đường ngạ quỷ, chúng con đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn xa lìa khổ tham lam, keo kiệt, đói khát, thường được ăn những pháp vị cam lộ giải thoát. Nguyện nhờ công đức sám hối những tội báo trong đường quỷ thần, Tu-la, chúng con đời đời kiếp kiếp được tâm ngay thẳng, không dua nịnh quang co, xa lìa nhân tà mạng, trừ được quả báo xấu ác và được phước lợi nhân thiên. Chúng con nguyện từ nay trở đi cho đến lúc thành đạo không còn chịu những tội báo trong bốn đường ác, chỉ trừ vì tâm đại Bi thương xót chúng sinh cho nên phát nguyện ở chung trong ấy không khi nào nhàm chán.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục tên Băng mai. Sao gọi là địa ngục Băng mai? Địa ngục ấy có chu vi khoảng bốn mươi chín do-tuần, xung quang có thành sắt bao bọc, bốn góc thành sắt ấy có núi Kim cang.

Khi trận cuồng phong dữ dội thổi đến làm cho các quả núi va chạm vào nhau vỡ tan nát hết, giống như hạt cát đến mức không còn gì. Trong núi lại phát ra ngọn lửa cháy hừng hực lan khắp địa ngục và cháy mãi không dứt. Chiếc thanh la sắt đều có lửa bốc cháy bay loạn xạ đến đâm tội nhân.

Bấy giờ, ở trong cửa thành Bắc có ba ngàn tội nhân nằm dài trên đất, kêu ca khóc lóc: “Nay tôi có tội gì mà phải ở trong này?” La-sát Mã Đầu cầm gậy sắt nhắm vào đầu tội nhân đánh xuống rồi đẩy vào địa ngục. Giữa địa ngục ấy có bốn con chó sắt cao một do-tuần, miệng nó rất lớn và có lửa cháy. Tội nhân đến gần chúng nổi giận rống lên. Khi nghe tiếng rống ấy thì tội nhân kinh hoàng qụy té nằm dài trên đất bất tỉnh một hồi, gió nóng thổi đến, dao bén cắt thân thể tội nhân tan nát, khổ đau thống thiết khó chịu đựng nổi. Họ chạy về phía núi Kim cang thì núi tự nhiên sụp xuống đè tội nhân, lúc đó thân thể tội nhân nát nhừ. Ngục tốt Dạ-xoa cầm cây xiên sắt lớn đâm xuống đất mà hô một tiếng: “Hãy sống!”, thì tự nhiên sống lại. Khổ đau thống thiết trăm đường như thế, một ngày một đêm chịu vô số hình phạt, muốn sống cũng không được muốn chết cũng không xong.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những tội nhân này vì tội gì mà phải vào trong địa ngục này?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này không giữ tâm tu khổ hạnh để cầu phước điền, ngược lại còn ỷ thế gia tộc giàu sang, ỷ thế lực quan quyền khinh thường người hiền, hà hiếp kẻ nghèo, hoặc dối gạt lấy tài sản người khác, hoặc xảo trá chiếm đoạt của cải gia nghiệp người khác, nhưng tâm không biết hổ thẹn. Vì nhân duyên này, nên bị đọa vào trong địa ngục, trải qua trăm ngàn năm không có thời hạn ra khỏi. Sau này được ra khỏi thì sinh ở nơi biên địa hạ tiện, không được nghe chánh pháp.

Bảo Đạt nghe xong khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email