KINH PHẬT DANH 

Hán dịch: Mất Tên Người Dịch
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 25

Nam-mô Quá Cảnh Giới Bộ Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Tụ Phật. Nam-mô Hư Không Nhãn Phật. Nam-mô Hư Không Tịch Phật. Nammô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nammô Ly Chư Nhiễm Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Viễn Ly Chư Úy Kính Bố Mao Thụ Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Chiên-đàn Hương Phật. Nam-mô Phục Nhãn Phật. Nam-mô Bảo Lai Phật. Nam-mô Hương Thủ Phật. Nam-mô Thắng Chúng Phật. Nam-mô Duy Cái Phật. Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật. Nam-mô Chiên-đàn Khứ Phật. Nam-mô Trí Hoa Bảo Minh Thắng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Năng Nhất Thiết Úy Phật. Nam-mô Vô Úy Phật. Nam-mô Di-lưu Tạng Phật. Nam-mô Pháp Tác Phật. Nam-mô Thập Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Thien Thượng Quang Minh Phật. Nammô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ngại Thanh Phật. Nam-mô La Võng Quang Minh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bảo Trí Phật. Nam-mô Vô Biên Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Ưu-ba-la Thắng Phật. Nam-mô Trụ Trí Thắng Phật. Nam-mô Thắng Năng Thánh Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Ta-la Phật. Nam-mô Đại Tướng Phật. Nam-mô Bảo Man Phật. Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật. Nam-mô Thắng Thành Tựu Công Đức Phật. Nam-mô Xưng Vương Phật. Nammô Bất Không Bộ Phật. Nam-mô Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Thanh Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nammô Tu-di Tăng Trưởng Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Phật. Nam-mô Bảo Khởi Phật. Nam-mô Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Phát Khởi Phật. Nam-mô Phổ Hộ Tăng Thượng Vân Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Trí Thành Phật. Nam-mô Vô Biên Luân Phấn Tấn Phật. Nam-mô Chúng Thượng Thủ Phật. Nam-mô Hoa Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo Tượng Phật. Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật. Nam-mô Phát Khởi Vô Biên Tinh Tấn Công Đức Phật. Nam-mô Phát Tâm Trang Nghiêm Nhất Thiết Chúng Sinh Phật. Nam-mô Cái Hành Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Oai Đức Vương Phật. Nammô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Nhất Thiết Công Đức Đáo Bỉ Ngạn Phật. Nam-mô Nhiên Đăng Tác Phật. Nam-mô Năng Tác Quang Minh Phật. Nam-mô Đắc Công Đức Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Thắng Phật. Nam-mô Bảo Tác Phật. Nam-mô Vô Biên Nguyện Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Vương Trụ Phật. Nam-mô Bao Tụ Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Tu Hành Vô Biên Công Đức Phật. Nam-mô Quán Thanh Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam-mô Diệu Pháp Phật. Nam-mô Bảo Hoa Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Vô Biên Phấn Tấn Phật. Nammô Phát Khởi Nhất Thiết Chúng Sinh Tín Phật. Nam-mô Bảo Cái Khởi Phật. Nam-mô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Bất Khả Hoa Phật. Nam-mô Bảo Cảnh Giới Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Phát Tâm Tức Chuyển Pháp Luân Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật. Nam-mô Ca-lăng-già Vương Phật. Nam-mô Nhật Luân Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Bảo Thượng Phật. Nam-mô Trí Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Công Đức Vương Trụ Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Nhãn Phật. Nammô Vô Úy Phật. Nam-mô Thí Vô Úy Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Phát Khởi Vô Thí Dụ Tướng Phật. Nam-mô Tích Quang Minh Luân Oai Đức Phật. Nam-mô Nhân Ý Phật. Nam-mô Na-ladiên Phật. Nam-mô Vô Cấu Kê-đâu Phật. Nam-mô Nguyệt Tích Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Ý Phật. Nam-mô An Ẩn Phật. Nam-mô Phát Khởi Thiện Tư Duy Phật. Nam-mô Năng Phá Chư Oán Phật.

Nam-mô Ưu-ba-la Công Đức Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Vân Hương Di-lưu Phật. Nam-mô Chủng Chủng Sắc Hoa Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nammô Năng Chuyển Năng Trụ Phật. Nam-mô Thắng Hương Phật. Nammô Bảo Thắng Phật. Nam-mô Hương Sơn Phật. Nam-mô Tín Nhất Thiết Chúng Sinh Tâm Trí Kiến Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam-mô Trí Công Đức Tích Phật. Nam-mô Vô Chướng Thanh Phật. Nam-mô Nhất Cái Tạng Phật. Nam-mô Bất Động Thế Phật. Nam-mô Ca-diếp Phật. Nam-mô Quán Kiến Nhất Thiết Cảnh Giới Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Thành Nghĩa Phật. Nammô Thành Thắng Phật. Nam-mô Xưng Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Nghi Phật. Nam-mô Trí Đức Phật. Nam-mô Công Đức Thừa Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Kê-đâu Phật. Nam-mô Chiên-đàn Phật. Nam-mô La Võng Quang Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Bất Khả Lượng Bảo Thể Thắng Phật. Nam-mô Nhất Thiết Pháp Vô Quán Phật. Nam-mô Phát Nhất Thiết Chúng Sinh Bất Đoạn Tuyệt Tu Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Phấn Tấn Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Phật. Nam-mô Kiến Nhất Thiết Pháp Bình Đẳng Phật. Nam-mô Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật. Nam-mô Trí Cao Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thượng Phật. Nam-mô Thập Phương Thượng Phật. Nammô Hoa Thành Tựu Công Đức Phật. Nam-mô Kiên Cố Chúng Sinh Phật. Nam-mô Trí Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Chúng Phật. Nammô Ly Tạng Phật. Nam-mô Minh Vương Phật. Nam-mô Bất Phân Biệt Tu Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Tri Xưng Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ốc Thắng Phật. Nam-mô Vô Tỉ Trí Hoa Thành Phật. Nam-mô Thiện Trụ Ta-la Vương Phật. Nam-mô Thắng Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Tu-di Tụ Phật. Nam-mô Xưng Danh Phật. Nam-mô Quá Thập Phương Xưng Phật. Nam-mô Xưng Danh Thân Phật. Nam-mô Xưng Kiên Cố Phật. Nam-mô Ly Ưu Não Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Thắng Vương Công Đức Phật. Nam-mô Tán Hoa Kê-đâu Phật. Nam-mô Phổ Phóng Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Ba-na-đà Nhãn Phật. Nam-mô Phóng Viêm Phật. Nam-mô Thập Phương Xưng Danh Phật. Nam-mô Quang Minh Di-lưu Phật.

Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Nhiên Thi-khí Phật. Nammô Tam Giới Cảnh Giới Thế Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Phật. Nam-mô Hư Không Tịch Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Tận Cảnh Giới Phật. Nam-mô Diệu Bảo Thanh Phật. Nam-mô Phổ Cảnh Giới Phật. Nam-mô Trí Xưng Phật. Nam-mô Quang Minh Luân Cảnh Giới Thắng Vương Phật. Nam-mô Thiện Trụ Phật. Nam-mô Thành Tựu Phật Bảo Công Đức Phật. Nam-mô Khởi Trí Công Đức Phật. Nammô Nhất Thiết Công Đức Phật. Nam-mô Phật Cảnh Giới Thanh Tịnh Phật. Nam-mô Khởi Trí Quang Minh Oai Đức Tích Tụ Phật. Nam-mô Thành Tựu Ba-đầu-ma Vương Phật. Nam-mô Đệ Nhất Cảnh Giới Pháp Phật. Nam-mô Bán Nguyệt Quang Minh Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Thành Tựu Ba-đầu-ma Công Đức Phật. Nammô Chiên-đàn Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Sơn Phật. Nam-mô Hiệt Tuệ Hạnh Phật. Nam-mô Năng Tác Vô Úy Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Thắng Phật. Nam-mô Quang Minh Kê-đâu Phật. Nam-mô Tác Vô Biên Công Đức Phật. Nam-mô Thành Tựu Nhất Thiết Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Trụ Trì Cự Phật. Nam-mô Thắng Địch Đối Phật. Nam-mô Thắng Vương Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Sơn Phật. Nam-mô Hư Không Luân Thanh Tịnh Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Thanh Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Minh Phật. Nam-mô Bảo Di-lưu Phật. Nam-mô Chủng Chủng Bảo Phật. Nam-mô Câu-tu-ma Khởi Phật. Nam-mô Thượng Thủ Phật. Nam-mô Vô Cấu Ly Phát Tu Hành Quang Minh Phật. Nam-mô Kim Sắc Hoa Phật. Nam-mô Bảo Quật Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Thành Tựu Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Thành Tựu Hoa Phật. Nam-mô Hoa Cái Phật. Nammô Bất Không Phát Tu Hành Phật. Nam-mô Thắng Lực Vương Phật. Nam-mô Tịnh Thanh Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Thượng Thủ Phật. Nam-mô Vô Chướng Nhãn Phật. Nam-mô Phá Chư Thú Phật. Nam-mô Ly Nghi Phật. Nam-mô Vô Tướng Thanh Phật. Nam-mô Tất Cánh Thành Tựu Vô Biên Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Ba-đầu-ma Đắc Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Bảo Diệu Phật. Nam-mô Tam Thế Vô Ngại Phát Tu Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật. Nam-mô Bảo Di-lưu Phật. Nammô Nhiên Đăng Thắng Vương Phật. Nam-mô Thành Tựu Trí Tuệ Đức Phật. Nam-mô Cự Nhiên Đăng Phật. Nam-mô Vô Thượng Quang Minh Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Phất-sa Phật. Nam-mô Phạm Thanh Phật. Nam-mô Công Đức Luân Phật. Nam-mô Thập Phương Đăng Phật. Nam-mô Phật Hoa Thành Tựu Đức Phật. Nam-mô Ta-la Tự Tại Vương Phật. Nammô Hoa Mạn Phật. Nam-mô Bảo Tích Phật. Nam-mô Kiến Chủng Chủng Phật. Nam-mô Dược Vương Phật. Nam-mô Tối Thượng Phật. Nam-mô Hiền Thắng Phật. Nam-mô Hương Diệu Phật. Nam-mô Hương Thắng Kê-đâu Phật. Nam-mô Chiên-đàn Ốc Phật. Nam-mô Hương Kê-đâu Phật. Nam-mô Vô Biên Tinh Tấn Phật. Nam-mô Quá Thập Quang Phật. Nam-mô Phật Ba-đầu-ma Diệu Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam-mô Kinh Bố Ba-đầu-ma Thành Tựu Thắng Vương Phật. Nam-mô Bảo La Võng Phật. Nam-mô Thiện Trụ Vương Phật. Nam-mô Tối Thắng Hương Vương Phật. Nam-mô Năng Dữ Nhất Thiết Lạc Phật. Nam-mô Năng Hiện Nhất Thiết Niem Phật. Nam-mô Bất Không Danh Xưng Phật. Nam-mô Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô An Ẩn Dữ Nhất Thiết Chúng Sinh Lạc Phật. Nam-mô Vô Biên Hư Không Trang Nghiêm Thắng Phật. Nam-mô Thiện Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Hư Không Kê-đâu Phat. Nam-mô Phổ Hoa Thành Tựu Thắng Phật. Nam-mô Khả Lạc Thắng Phật. Nammô Vô Biên Cảnh Giới Lai Phật. Nam-mô Tịnh Nhãn Phật. Nam-mô Cao Sơn Phật. Nam-mô Bất Khả Hàng Phục Tràng Phật. Nam-mô Khả Nghệ Phật. Nam-mô Vô Biên Vô Tế Chư Sơn Phật. Nam-mô Nguyệt Luân Trang Nghiêm Vương Phật. Nam-mô Tối Thắng Di-lưu Phật. Nam-mô Lạc Thành Tựu Đức Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Chư Di-lưu Phật. Nam-mô An Lạc Đức Phật. Nam-mô Phạm Đức Phật. Nam-mô Vô Ngại Tự Tại Phật. Nam-mô Tác Vô Biên Công Đức Phật. Nam-mô Oai Đức Vương Phật. Nam-mô Phạm Thắng Phật. Nam-mô Thiện Tư Duy Thành Tựu Chư Nguyện Phật. Nam-mô Thanh Tịnh Luân Vương Phật. Nam-mô Trí Cao Phật. Nam-mô Dũng Mãnh Tiên Phật. Nam-mô Trí Tích Phật. Nam-mô Tác Phương Phật. Nam-mô Năng Nhẫn Phật. Nam-mô Ly Chư Hữu Phật. Nam-mô Trí Hộ Phật. Nam-mô Diệu Công Đức Phật. Nam-mô Tùy Chúng Sinh Tâm Hiện Cảnh Giới Phật. Nam-mô Minh Cảnh Nguyệt Vương Phật. Nam-mô Vô Biên Bảo Phật. Nam-mô Ly Nhất Thiết Ái Cảnh Giới Vô Úy Phật. Nam-mô Vô Ngại Bảo Quang Minh Phật. Nam-mô Vô Ngại Chiếu Phật. Nam-mô Niệm Nhất Thiết Phật Cảnh Giới Phật. Nam-mô Năng Hiện Nhất Thiết Phật Tượng Phật. Nam-mô Vô Tướng Thể Phật. Nam-mô Hóa Thanh Phật. Nam-mô Hóa Thanh Thiện Thanh Phật. Nam-mô Bảo Tựu Thắng Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Hải Di-lưu Phật. Nam-mô Vô Cấu Ý Phật. Nam-mô Trí Hoa Thành Tựu Phật. Nam-mô Cao Oai Đức Sơn Phật. Nam-mô Tịch Diệt Phật. Nam-mô Ly Hận Phật. Nam-mô Đoạn Nhất Thiết Chư Đạo Phật. Nam-mô Thành Tựu Bất Khả Lượng Công Đức Phật. Nam-mô Lạc Thành Tựu Thắng Cảnh Giới Phật. Nam-mô Cầu Vô Úy Hương Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hương Quang Minh Phật. Nam-mô Vân Diệu Cổ Thanh Phật. Nam-mô Thành Tựu Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Vô Biên Thế Lực Bộ Phật. Nam-mô Tu-di Sơn Kiên Phật. Nam-mô Thắng Hương Tu-di Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Phổ Kiến Phật. Nam-mô Đắc Vô Úy Phật. Nam-mô Nguyệt Đăng Phật. Nam-mô Hỏa Đăng Phật. Nam-mô Thế Đăng Phật. Nam-mô Cao Tu Phật. Nam-mô Kim Cang Sinh Phật. Nam-mô Trí Tự Tại Vương Phật. Nam-mô Trí Lực Xưng Phật. Nammô Vô Úy Thượng Phật. Nam-mô Công Đức Vương Phật. Nam-mô Vô Úy Thượng Phật. Nam-mô Công Đức Vương Phật. Nam-mô Babà-ta Phật. Nam-mô Thiện Nhãn Phật. Nam-mô Diệu Trang Nghiêm Phật. Nam-mô Bảo Cái Phật. Nam-mô Hương Tượng Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Bất Không Xưng Phật. Nam-mô Bất Khả Tư Nghì Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Chủng Chủng Hoa Phật. Nam-mô Vô Úy Vương Phật. Nam-mô Thường Yểm Hương Phật. Nam-mô Diệu Dược Thọ Vương Phật. Nam-mô Thường Cầu An Lạc Phật. Nam-mô Vô Biên Ý Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Cảnh Giới Phật. Nam-mô Vô Biên Quang Phật. Nam-mô Vô Biên Mục Phật. Nam-mô Vô Biên Hư Không Cảnh Giới Phật. Nam-mô Thanh Sắc Cảnh Giới Phật. Nam-mô Tinh Tú Vương Phật. Nam-mô Hương Thượng Thắng Phật. Nam-mô Hư Không Thắng Phật. Nammô Thắng Công Đức Phật. Nam-mô Hiện Chư Phương Phật. Nammô Diệu Di-lưu Phật. Nam-mô Vô Chướng Nhẫn Phật. Nam-mô Tagià-la Vương Phật. Nam-mô Đình Liệu Phật. Nam-mô Nhiên Kê-đâu Phật. Nam-mô Vô Cấu Nguyệt Oai Đức Quang Phật. Nam-mô Trí Sơn Phật. Nam-mô Xưng Lực Vương Phật. Nam-mô Công Đức Vương Quang Minh Phật. Nam-mô Trí Kiến Phật. Nam-mô Ba-đầuma Thắng Nhị Đáo Thành Tựu Phật. Nam-mô Bảo Hỏa Phật. Nammô Bảo Liên Hoa Thắng Phật. Nam-mô Đoạn Chư Nghi Phật. Nammô Lĩnh Thắng Chúng Phật. Nam-mô Kê-đâu Vương Phật. Nam-mô Hoa Thắng Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Chiếu Ba-đầu-ma Quang Minh Phật. Nam-mô Phương Vương Pháp Kê-đâu Phật. Nam-mô Vô Biên Bộ Phật. Nam-mô Ta-già-la Sơn Phật. Nammô A-mô-hà Kiến Phật. Nam-mô Vô Chướng Ngại Hống Thanh Phật. Nam-mô Vô Biên Công Đức Xưng Quang Minh Phật. Nam-mô Thế Gian Niết-bàn Vô Sai Biệt Tu Hành Phật. Nam-mô Vô Biên Chiếu Phật. Nam-mô Thiên Nhãn Phật. Nam-mô Nhất Cái Tạng Phật. Nam-mô Phóng Quang Minh Phật. Nam-mô Quá Khứ Vị Lai Hiện Tại Phát Tu Hành Phật.

Tiếp theo, đảnh lễ mười hai bộ loại tôn kinh Đại Tạng Pháp Luân và kính lễ các Đại Bồ-tát trong mười phương:

Nam-mô Đức Viêm Bồ-tát. Nam-mô Tướng Quang Bồ-tát. Nam-mô Hải Nguyệt Bồ-tát. Nam-mô Hải Tạng Bồ-tát. Nam-mô Thắng Nguyệt Bồ-tát. Nam-mô Tịnh Tuệ Bồ-tát. Nam-mô Siêu Quang Bồ-tát. Nam-mô Nguyệt Đức Bồ-tát. Nam-mô Kim Cang Bồtát. Nam-mô Viêm Tràng Bồ-tát. Nam-mô Tôn Đức Bồ-tát. Nam-mô Hải Minh Bồ-tát. Nam-mô Hải Quảng Bồ-tát. Nam-mô Chiếu Cảnh Bồ-tát. Nam-mô Tuệ Minh Bồ-tát. Nam-mô Công Đức Bồ-tát. Nammô Minh Đạt Bồ-tát. Nam-mô Mật Giáo Bồ-tát. Nam-mô Tu-na Bồtát. Nam-mô Sắc Lực Bồ-tát. Nam-mô Điều Phục Bồ-tát. Nam-mô Ẩn Thân Bồ-tát.

Quy mạng vô lượng, vô biên các Đại Bồ-tát trong thế giới khắp mười phương như thế.

Kính lễ Thanh văn, Duyên giác và tất cả Hiền thánh.

Đảnh lễ Tam bảo xong, tiếp theo sám hối:

Như trên đã trình bày, chúng con sám hối những tội lỗi hoặc nặng hoặc nhẹ đối với Tam bảo. Nay theo thứ tự chúng con xin sám hối tiếp những tội lỗi khác.

Trong kinh có dạy: “Có hai hạng người mạnh mẽ: Một tự mình

không gây tội lỗi. Hai là tạo tội rồi có thể sám hối.”

Lại nữa, có hai loại pháp thiện có thể khiến cho chúng sinh diệt trừ các chướng ngại: Một là hổ. Hai là thẹn. Hổ tức là tự mình không làm điều ác. Thẹn là không khiến người khác làm. Ai có hổ thẹn mới đáng được làm người. Nếu người nào không biết hổ thẹn không khác gì loài thú vật.

Hổ là biết hổ thẹn với trời. Thẹn là đã phạm các tội lỗi nhưng đã hướng đến người phát lồ. Vì thế ngày nay chúng con hổ thẹn chí thành quy y Phật:

Nam-mo Đông phương Bảo Sơn Phật.

Nam-mô Nam phương Tối Oai Nghi Phật.

Nam-mô Tây phương Vô Đẳng Thắng Phật.

Nam-mô Bắc phương Pháp Tượng Phật.

Nam-mô Đông nam phương Phạm Tăng Ít Phật.

Nam-mô Tây nam phương Thiên Đế Kim Cang Phật.

Nam-mô Tây bắc phương Phổ Chiếu Nhất Thiết Phật.

Nam-mô Đông bắc phương Đại Âm Nhãn Phật.

Nam-mô Hạ phương Hải Ý Lạc Phật.

Nam-mô Thượng phương Tịnh Diệu Tuệ Phật.

Quy mạng tất cả Tam bảo tận cùng hư không thế giới trong mười phương như vậy.

Từ vô thủy đến nay, chúng con tin theo điều sai trái, giết hại chúng sinh để thưa trình lên quỷ thần Ly Mị, Võng Lượng mong cầu được sống lâu, nhưng không bao giờ được; hoặc nói dối thấy quỷ thần rồi giả xưng là thần nói. Những tội như thế là vô lượng, vô biên. Ngày nay chúng con hổ thẹn phát lồ sám hối.

Lại nữa, từ xưa đến nay, chúng con đã có những hành động ngạo nghễ, láo xược, tự cao tự đại, hoặc dựa vào dòng họ khinh chê tất cả, chọn quý khinh hèn, dùng sức mạnh uy hiếp kẻ yếu đuối, ỷ giàu sang xem thường kẻ bần cùng, cậy nhờ quan quyền chà đạp kẻ dưới mình; hoặc uống rượu ấu đả, gây loạn không kể người thân kẻ sơ, không biết tôn ti, say sưa suốt ngày. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành phát lồ sám hối.

Hoặc tham ăn, lười biếng không biết xấu hổ. Tham lam ăn uống không kể gì đắng cay, uống rượu, ăn thịt, ca múa làm những điều khoái lạc, không biết tiết độ cũng không biết dừng nghỉ; hoặc ăn các thứ nem và ăn uống năm thứ cay nồng, mùi hôi bốc lên xông uế kinh tượng, xua đuổi người tu hành giữ giới thanh tịnh; buông thả tâm ý không có cách gì giữ gìn được, xa lìa người tốt, gần gũi kẻ xấu; hoặc có tánh cao ngạo, bày trò giả dối, bắt người khác phải làm theo mình, ương ngạnh chống báng, không biết nhân tình; tự cho mình là đúng người khác là sai, cho mình là tốt người khác là xấu; thấy người khác có lỗi thì tìm cách phơi bày lỗi của họ; giả làm văn từ để mong cầu sự may mắn. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con hết lòng quy mạng sám hối.

Hoặc lâm vào chỗ tiền tài thì không biết nhường nhịn, không biết liêm sỉ; giết hại, bán rượu, lừa dối để sống; hoặc cho vay kiếm lời tính từng ngày, từng giờ, thu góp một cách tàn nhẫn, tham cầu không biết chán, thụ hưởng đồ dâng cúng không biết xấu hổ; hoặc không có giới hạnh mà thọ nhận đồ của tín thí; hoặc đánh đập tôi tớ, sai khiến trẻ con làm việc nặng nhọc, không kể đến sự đói khát lạnh nóng của chúng; hoặc phá vỡ cầu cống làm cản trở sự đi lại. Những tội như thế là vô lượng, vô biên, ngày nay chúng con chí thành sám hối.

Hoặc phóng túng buông lung tán loạn không biết gì, đánh xu bồ, đánh cờ tướng, hoặc nhóm họp bè đảng uống rượu ăn thịt, cùng nhau cãi vã, nói chuyện vu vơ, hay bàn chuyện thiên hạ hết tháng này qua năm khác để ngày giờ trôi qua; mỗi đêm ba thời không tụng kinh, ngồi thiền, lười biếng nằm dài suốt ngày, không để tâm quán sáu thứ niệm xứ; thấy người khác có việc hơn mình thì đâm ra ganh ghét, ôm lòng hiểm độc, khởi đủ thứ phiền não để cho ngọn gió ác thổi vào đống củi tội lỗi cháy mãi không ngừng, thiêu đốt những điều thiện nhỏ của ba nghiệp. Khi những điều thiện đã hết thì làm Nhất-xiển-đề, đọa vào địa ngục lửa, không có kỳ hạn ra khỏi. Vì thế, ngày nay chúng con xin cúi đầu hướng về tất cả chư Phật và Thánh chúng trong mười phương sám hối tất cả các tội lỗi.

Tất cả những tội lỗi hoặc nhẹ, hoặc nặng, hoặc thô, hoặc tế, hoặc tự làm hoặc dạy người khác làm, hoặc tùy hỷ làm, hoặc vì thế lực bức bách khiến làm như thế cho đến khen ngợi tán thán người khác làm theo pháp ác. Ngày nay, chúng con nhất tâm phát lồ sám hối xin được tiêu trừ.

Nguyện nhờ công đức sám hối các tội lỗi ấy, chúng con đời đời kiếp kiếp được từ hòa, trung hiếu, khiêm nhường, nhẫn nhục, biết liêm sỉ, biết thăm hỏi trước, sửa mình chính đáng, trong sạch, nhân nghĩa, nhường nhịn, xa lìa bạn ác, thường gặp bạn tốt, thâu giữ sáu căn, giữ gìn ba nghiệp, chịu đựng khổ nhọc, tâm không thoái lui, lập chí Bồ-đề không phụ chúng sinh.

*********

Kinh Đại Thừa Liên Hoa Bảo Đạt Vấn Đáp Báo Ứng Sa-môn

Bảo Đạt lại đi vào địa ngục Lửa gạo. Sao gọi là địa ngục Lửa gạo? Địa ngục ấy có dòng lửa chảy ra tưới lên người tội nhân, trong lửa có gạo đều bằng lửa bốc cháy. Những tội nhân đưa tay bốc gạo thì tay họ đều bị thiêu đốt nát nhừ.

Bảo Đạt hỏi La-sát Mã Đầu:

–Những Sa-môn này đã làm những tội gì mà phải chịu hình phạt như thế?

La-sát Mã Đầu đáp:

–Những Sa-môn này là Tỳ-kheo dùng tay không sạch xúc chạm thức ăn của chúng Tăng. Vì nhân duyên đó nên bị đọa vào trong địa ngục này.

Bảo Đạt nghe vậy, thương xót khóc lóc rồi ra đi.

 

Print Friendly, PDF & Email