Gieo Nhân Lành Sẽ Hái Được Quả Lành
(Thư Học Phật 111)
Bồ tát giới Bảo Đăng
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm