THÍCH TỊNH ĐỘ QUẦN NGHI LUẬN
Pháp sư Hoài Cảm soạn
Thích Pháp Chánh dịch

Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ