PHẬT HỌC THƯỜNG THỨC
Tâm Minh Lê Đình Thám
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Anh Thơ