NIỆM PHẬT THẬP YẾU
Hòa Thượng Thích Thiền Tâm
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm