KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN THIỂN THÍCH
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Thật Xoa Nan Đà
Hòa Thượng  Tuyên Hóa Giảng thuật
 Diễn đọc: Tâm Kiến Chánh