ĐẠI THỪA BỔN SANH TÂM ĐỊA QUÁN KINH
BÁO ÂN PHẨM
Pháp sư THÁI HƯ – Giảng ký
Sa-môn KHÁNH ANH – Việt dịch
Sản xuất: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm