KINH DANH HIỆU TÁM ĐỨC PHẬT

Hán dịch: Đời Tùy, Tam tạng Xà-na-quật-đa, người Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại khu vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, lại có chúng Đại Bồ-tát Đại thừa mười ngàn vị đông đủ.

Bấy giờ, có vô lượng vô số trăm ngàn vạn chúng vây quanh trước sau nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp.

Lúc đó, Tôn giả Xá-lợi-phất ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày áo vai phải, gối phải quỳ sát đất, chắp tay hướng về phía Phật bạch:

–Bạch Thế Tôn! Con có tâm nghi nay muốn thưa hỏi, ngưỡng mong Thế Tôn thương xót chúng sinh mà vì con giảng nói.

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Này thiện nam! Nếu có điều nghi ngờ ông cứ thưa hỏi, ta sẽ vì ông mà giải thích rõ.

Khi được Đức Phật hứa giảng nêu về những khúc mắc của mình nên Xá-lợi-phất hết sức vui mừng, liền bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Có phải hiện các Đức Như Lai trong mười phương thế giới, do nguyện lực từ đời trước, thường vì chúng sinh nơi hiện tại mà thuyết pháp không? Danh hiệu của chư Phật Như Lai đó, nếu những thiện nam, thiện nữ nào thọ trì, hoặc đọc tụng, hoặc nghe, hoặc biên chép, nhờ công đức ấy nên đối với đạo quả Chánh đẳng Chánh giác Vô thượng không thoái chuyển, không bị khuyết giam, đạt đến con đường Chân chánh vô thượng, mau chứng Bồ-đề vô thượng chăng, thưa Thế Tôn?

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Lành thay, lành thay! Này thiện nam! Ông vì lợi ích lớn cho vô lượng chúng sinh ở đời sau, vì tâm từ thương xót tất cả hàng trời người mà thưa hỏi Như Lai ý nghĩa chân chánh sâu xa, vi diệu. Nay đây, ông hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ và thọ nhận, Ta sẽ vì ông mà phân biệt giảng nói.

Tôn giả Xá-lợi-phất bạch:

–Dạ vâng, thưa Thế Tôn! Con xin vui thích lãnh hội.

Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá-lợi-phất:

–Này thiện nam! Về phương Đông, cách đây một hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Nan hàng phục, Đức Phật Thế Tôn ở coi ấy hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua hai hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Vô chướng ngại, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Nhân-đà-la Tướng Tràng Tịnh Vương Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua ba hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Ái lạc, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua bốn hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Phổ nhập, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua năm hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Tịnh tụ, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua sáu hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Vô độc chủ, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Vô Ngại Dược Thọ Công Đức Xưng Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua bảy hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Trắc tắc hương mãn, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Từ phương Đông ấy trải qua tám hằng hà sa thế giới, có một cõi Phật tên là Diệu âm minh, Đức Phật Thế Tôn nơi cõi đó hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa-la Thọ Vương Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện cũng đang vì đại chúng nói pháp vi diệu.

Này Xá-lợi-phất! Cõi của các Đức Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác đó thảy đều thanh tịnh, không có cấu uế, không có năm thứ uế trược, cũng không có năm dục. Chúng sinh trong đó không có tâm dối trá, dua nịnh, cũng không có dâm dục với người nữ.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào được nghe danh hiệu của chư Phật Thế Tôn ấy, nghe xong có thể tự mình đọc tụng, thọ trì, tu hành, hoặc vì người khác nêu bày giảng nói, thì những thiện nam, thiện nữ đó mà sinh vào ba đường ác là điều không thể có, chỉ trừ tội ngũ nghịch, tội chê bai chánh pháp và hủy báng Thánh nhân.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào nghe được những danh hiệu của các Đức Phật ấy, nghe xong có thể tự mình đọc tụng, thọ trì, tu hành, hoặc vì người khác nêu bày giảng nói, cứ như vậy cho đến ngày chứng Bồ-đề, trong khoảng thời gian ấy, hễ sinh ra nơi chốn nào cũng thường đầy đủ năm thứ thần thông, lại mau chứng các pháp Đà-la-ni, sáu căn đầy đủ, không có các khuyết tật, thường được vui vẻ, lông toàn thân quay về phải.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có các thiện nam, thiện nữ nào nghe được danh hiệu của các Đức Phật ấy, nghe xong có thể tự mình đọc tụng, thọ trì, tu hành, hoặc vì người khác nêu bày giảng nói, thì những người ấy sinh ra nơi chốn nào cũng không bị quan quyền, giặc ác hãm hại, lửa không thể đốt, nước không thể cuốn trôi, rồng dữ, rắn độc không thể hại, khi đi, khi đứng chỗ đó không có sư tử, hổ lang, không có các thú dữ, các loài Dạ-xoa, La-sát, Quỷ ác, Thần ác, Cưu-bàn-trà, Nhân phi nhân… có thể làm cho kinh sợ là điều không thể có, ngoại trừ nghiệp dữ từ đời trước.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có người nữ nào đã nhàm chán thân nữ, chú tâm chuyên niệm đọc tụng, thọ trì danh hiệu các Đức Phật Thế Tôn ấy, lại vì người khác phân biệt giảng nói, sau khi mạng chung mà thọ lại thân nữ nữa là điều không thể có.

Lại nữa, này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam, thiện nữ nào ở trong đêm vắng, có thể tụng niệm danh hiệu của các Đức Phật ấy, thì những chúng sinh đó ngay trong đời này, hễ làm công đức gì đều mau thành tựu, ngày càng tăng trưởng, không có chướng ngại. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói lại ý nghĩa trên bằng kệ:

Nếu có các chúng sinh
Siêng trì danh hiệu Phật
Xả bỏ các đường ác
Sớm sinh vào cõi lành
Thường ở trước chư Phật
Luôn nghe giảng diệu pháp
Đã thấy Đấng Vô Thượng
Tùy ý mà cúng dường
Trì tụng danh hiệu Phật
Thoát ngàn vạn ức kiếp
Tất cả các phiền não
Mau chứng đắc Bồ-đề
Nếu ai trong bảy ngày
Siêng tụng danh hiệu Phật
Liền được mắt thanh tịnh
Có thể thấy chư Phật
Nếu ai nghe tên Phật
Liền siêng năng trì tụng
Tùy nơi chỗ ở đó
Thường được người cung kính
Tướng đẹp, hình đoan nghiêm
Thường sinh nhà phước lạc
Hỷ tâm hành đại Xả
Thông minh, không buông lung
Nếu có các người nữ
Nghe tên chư Phật ấy
Tự tụng, vì người nói
Được phước đức vô lượng
Khi đã hết thân này
Không còn thọ thân nữ
Được thọ thân trượng phu
Đời đời được sáng suốt
Trì tụng danh hiệu Phật
Trong nhiều trăm ức kiếp
Hơi miệng thường thơm tho
Luôn như hương chiên-đàn
Chư Đại tiên các vị
Các danh hiệu như vậy
Nếu ai siêng trì tụng
Tâm tịnh không phóng dật
Trì tụng danh hiệu Phật
Cha mẹ và anh em
Cùng bà con thân thuộc
Cũng không bị khổ não
Trì tụng danh hiệu Phật
Tất cả ma Ba-tuần
Cùng quyến thuộc hắc ám
Không thể gây chướng ngại
Ác độc không thể hại
Đao, gậy và nước, lửa
Quan quyền ác, giặc cướp
Tất cả không thể hại
Trì tụng danh hiệu Phật
Trong ngàn vạn ức kiếp
Luôn sinh từ sen báu
Đủ oai tướng thần thông
Thường ở trong hư không
Biến hóa không nghĩ bàn
Thấy các cõi Phật khác
Nơi cõi thanh tịnh ấy
Liền chứng đạo Vô thượng
Khắp vì các chúng sinh
Chư Thiên và loài người
Làm nơi họ nương tựa.

Phật giảng nói kinh này xong, Trưởng lão Xá-lợi-phất và các chúng Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩnna-la, Ma-hầu-la-già, Nhân phi nhân… tất cả đại chúng nghe Phật nói như vậy đều vui vẻ vâng làm.

 

Print Friendly, PDF & Email