KINH BÁT CÁT TƯỜNG

Hán dịch: Phù Nam Tam Tạng Tăng-già-bà-la đời Lương
Việt dịch: Tại gia Bồ-tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ, cùng với 1.250 vị đại Tỳ-kheo, 80.000 vị Bồ-tát Ma-ha-tát, và chư thiên long quỷ thần.

Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo ngài Xá-lợi-phất:

“Từ Phật độ này về hướng đông, vượt qua một Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiên Thắng. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Thiện Thuyết Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua hai Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Niệm Ý. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Phổ Quang Minh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua ba Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Khả Ái Du Hí. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Chiến Đấu Thắng Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bốn Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Thiện Thanh Tịnh Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Tự Tại Tràng Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua năm Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Trần Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Biên Công Đức Quang Minh Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua sáu Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Vô Phương Ngại Du Hí. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Vô Chướng Ngại Nghiệp Trụ Cát Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua bảy Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Kim Tụ. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Diệu Hoa Dũng Mãnh Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Từ Phật độ đó về hướng đông, vượt qua tám Hằng Hà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Mỹ Thanh. Trong cõi nước ấy có Đức Phật, hiệu là Bảo Liên Hoa An Trụ Vương Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri và Ngài hiện đang thuyết Pháp ở đó.

Này Xá-lợi-phất! Tám cõi Phật này thảy đều thanh tịnh, không có người nữ, và cũng không có năm trược.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, thọ trì chẳng quên, và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ còn đọa sanh tam đồ hoặc rơi vào tám nạn, thì quyết không thể có việc ấy.

Nếu có người nữ nào nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi tự mình có thể thọ trì và thuyết giảng cho người khác. Giả sử họ còn thọ thân nữ thì quyết không thể có việc ấy.

Này Xá-lợi-phất! Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào trụ ở Đại Thừa mà nghe được tám danh hiệu của chư Phật này, rồi thọ trì và thuyết giảng cho người khác, thì ở đời này và đời sau, họ sẽ thường có thần thông, đắc nhạo thuyết biện tài, thâm tu thiền định, đầy đủ đà-la-ni, và luôn gặp thánh nhân. Họ sẽ không bị trời rồng dạ-xoa, người và phi nhân, trộm cướp, nạn nước lửa, hoặc thuốc độc gây hại. Tất cả mọi sợ hãi thảy đều diệt trừ, giấc ngủ bình an, không gặp ác mộng, và luôn được chư thiên bảo hộ.”

Lúc bấy giờ Thế Tôn nói kệ rằng:

“Nếu có thiện nam tử
Cùng với thiện nữ nhân
Nghe qua tám Phật hiệu
Thọ trì giảng cho người

Thân tâm luôn an ổn
Không có mọi sợ hãi
Chuyên niệm chớ lãng quên
Kiếp tội diệt vô lượng

Sau sinh trong trời người
Lìa xa chốn ác đạo
Sáu căn thường thanh tịnh
Đoan chánh có uy đức

Bát bộ chư thiện thần
Ngày đêm theo bảo hộ
Trời người luôn cung kính
Cúng dường sanh hoan hỷ

Dạ-xoa cùng phi nhân
Đạo tặc với dao gậy
Nước lửa hay thuốc độc
Kinh bố chẳng gây hại

Giấc ngủ luôn an ổn
Không gặp các ác mộng
Lợi căn có trí tuệ
Thường thích nghe Chánh Pháp
Nghe rồi sanh tín tâm

Ai đắc thâm diệu Pháp
Hơi thở không hôi thối
Tình tấn giảng cho người
Chúng ma và ngoại đạo
Chẳng ai dám nhiễu loạn

Người nữ nghe Phật danh
Thọ trì giảng cho người
Khi hết báo thân đó
Đời sau chẳng còn thọ

Tụng trì giảng cho người
Danh hiệu tám Đức Phật
Đắc quả và công đức
Như đã nói ở trên

Bởi vậy bậc trí giả
Thọ trì luôn nhớ niệm
Nhất tâm lòng hoan hỷ
Đừng nên khởi buông lung”

Lúc Phật thuyết Kinh này xong, Trưởng lão Xá-lợi-phất, các vị đại Tỳ-kheo, cùng với chư Bồ-tát Ma-ha-tát, trời, rồng, dạ-xoa, càn-thát-bà, a-tu-la, ca-lâu-la, khẩn-na-la, ma-hầu-la-già, người và phi nhân, khi nghe lời Phật dạy, họ hoan hỷ phụng hành.

Kinh Bát Cát Tường

Bản dịch: 24/10/2013, hiệu đính: 24/10/2013

Print Friendly, PDF & Email